Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-10-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1132932 ΕΞ 2014/30.9.2014 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1103068ΕΞ2014/11-7-2014 (ΑΔΑ: 7ΥΕΒΗ-66Δ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης»

(Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1103068ΕΞ2014/11-7-2014 (ΑΔΑ: 7ΥΕΒΗ-66Δ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης»)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1132932ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σακκά, Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1103068ΕΞ2014/11-7-2014 (ΑΔΑ: 7ΥΕΒΗ-66Δ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του π.δ. 111/2014.

β) Της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 87) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

γ) Του π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε
«Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...... » και του π.δ. 189/2009 (Α' 221) « Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824ΕΞ2014/8-4-2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως αποτυπώθηκε στις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ6Α 1103068ΕΞ 11.7.2014 (ΑΔΑ: 7ΥΕΒΗ-66Δ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1112104 ΕΞ 2014/31.7.2014 (ΑΔΑ: 7ΥΕΒΗ-66Δ) όμοια.

3. Το αριθ. 135 /24 -9-2014 έγγραφο των Συντονιστών των Ομάδων Έργου για τις εκκρεμότητες των πρώην Οικονομικών Επιθεωρήσεων Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, καθώς και Πειραιά.

4. Το αριθ. 944/30.9.2014 έγγραφο της Συντονίστριας της Ομάδας Έργου για τις εκκρεμότητες της πρώην Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών.

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.- Τροποποιούμε την παράγραφο Γ' της αριθ. Δ6Α 1103068ΕΞ 11.7.2014 (ΑΔΑ: 7ΥΕΒΗ-66Δ) απόφασής μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης», ως εξής:

Μειώνουμε τα μέλη των Ομάδων:

α) με α/α 1 «Για τις εκκρεμότητες της πρώην Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών», από είκοσι ένα (21) σε οκτώ (8),

β) με α/α 2 «Για τις εκκρεμότητες των πρώην Οικονομικών Επιθεωρήσεων Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, από έξι (6) σε τρεις (3) και

γ) με α/α 3 «Για τις εκκρεμότητες της πρώην Οικονομικής Επιθεώρησης Πειραιά», από τρεις (3) σε δύο (2) και διαμορφώνουμε την παράγραφο Γ', ως εξής:

«Γ. Συγκροτούμε τις Ομάδες Έργου και ορίζουμε ως μέλη αυτών τους εξής: 1. Για τις εκκρεμότητες της πρώην Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών
i. Υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, με βαθμό Α', που υπηρετούν στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
α) Μαρία Φατζηδήμα, ως Συντονίστρια
β) Αντώνιο Γαστεράτο, ως μέλος.
γ) Αλεξάνδρα Δούνη - Τσιλίκα, ως μέλος.
ii. Υπαλλήλους του κλάδου Εφοριακών
ίία. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
δ) Αγγελική Βαρελά, με βαθμό Β', της κατηγορίας ΔΕ, ως μέλος.
ε) Μάρθα Παπαγιάννη με βαθμό Β', της κατηγορίας ΔΕ, ως μέλος.
στ) Μαρία Φριστοφοράτου, με βαθμό Β', της κατηγορίας ΔΕ, ως μέλος.
ζ) Γεώργιο Αλεξανδρή, με βαθμό Γ', της κατηγορίας ΔΕ, ως μέλος.
ίίβ. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
η) Βαρβάρα Καλογιάννη, με βαθμό Γ', της κατηγορίας ΔΕ, ως μέλος.

2. Για τις εκκρεμότητες των πρώην Οικονομικών Επιθεωρήσεων Αθηνών και Ανατολικής Αττικής:
α) Γεώργιο Ξαρλή, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ως Συντονιστή.
β) Ελευθερία Παναούση, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, ως μέλος.
γ) Δήμητρα Τσώνη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

3. Για τις εκκρεμότητες της πρώην Οικονομικής Επιθεώρησης Πειραιά:
α) Αγνή Δαλτζή, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ως Συντονίστρια.
β) Στυλιανή Ντικούλη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ως μέλος.»

2. - Παρατείνουμε την θητεία των Ομάδων Έργου, προκειμένου να ολοκληρώσουν το έργο τους, μέχρι την 15.10.2014.

3. - Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1103068ΕΞ 11.7.2014 (ΑΔΑ: 7ΥΕΒΗ-66Δ) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1112104 ΕΞ 2014/31.7.2014 (ΑΔΑ: 78Ι6Η-Η52) όμοια.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο