Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/76900/0004/30.9.2014 Τροποποίηση της αριθ. 2/43090/0004/29.5.2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ειδικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό τυχόν ποσού αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις γερμανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο» (ΑΔΑ:ΒΙΙΨΗ-901)

(Τροποποίηση της αριθ. 2/43090/0004/29.5.2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ειδικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό τυχόν ποσού αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις γερμανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο» (ΑΔΑ:ΒΙΙΨΗ-901))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ.πρωτ.: 2/ 76900 /0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 4η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τμήμα Α'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ.Ματζοράκη
Τηλέφωνο : 210-33.38.283
fax : 210-33.38.202
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 2/43090/0004/29.5.2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ειδικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό τυχόν ποσού αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις γερμανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο» (ΑΔΑ:ΒΙΙΨΗ-901).

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220),

β) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'128), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) του άρθρου 13 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45),

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98).

2. Την αριθ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β'2105).

3. Την αριθ. 2/43090/0004/29.5.2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ειδικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό τυχόν ποσού αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις γερμανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο» (ΑΔΑ:ΒΙΙΨΗ-901).

4. Τις από 1.9.2014 και 22.9.2014 επιστολές του Συντονιστή της ανωτέρω Επιτροπής με τις οποίες διατυπώνονται τα αιτήματα αφενός της παράτασης του έργου της μέχρι 30.12.2014 και αφετέρου της ενίσχυσής της λόγω του τεράστιου όγκου του υλικού και της συνεχούς ροής αρχειακού υλικού.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Τροποποιούμε την παρ. Α της αριθ. 2/43090/0004/29.5.2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και προσθέτουμε επιπλέον μέλος ως εξής:
«6. Γεωργία Χαλούλου του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί με απόσπαση στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων».

2. Παρατείνουμε τη διάρκεια της Επιτροπής μέχρι 30.12.2014

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο