Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-1985 ]

Εγκύκλιος 17/22.1.85 Υποχρέωση εργοδοτών να χορηγούν στους μισθωτούς τους εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών

(Υποχρέωση εργοδοτών να χορηγούν στους μισθωτούς τους εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ.- Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χορηγεί στους μισθωτούς του, κατά την εξόφληση των αποδοχών τους, εκκαθαριστικά σημειώματα. Σε περίπτωση παραλείψεως, το Ι.Κ.Α. μπορεί να καταλογίσει εισφορές κατά την κρίση των ελεγκτικών οργάνων του.

Εγκύκλιος 17

1. Με την διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 1469/84 προστέθηκε στην παρ. 9 του άρθρου 26 του ΑΝ 1846/1951 νέο εδάφιο (εδάφιο ε') σύμφωνα με το οποίο οι εργοδότες, που είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, έχουν υποχρέωση να χορηγούν στους μισθωτούς τους, κατά την εξόφληση των αποδοχών τους, εκκαθαριστικό σημείωμα, στο οποίο να απεικονίζονται αναλυτικά οι κάθε φύσεως αποδοχές τους και οι επ' αυτών κρατήσεις. Οι εργοδότες, που εφαρμόζουν μηχανογραφικό σύστημα, μπορούν να χορηγούν, αντί του ανωτέρω εκκαθαριστικού σημειώματος, ανάλυση μισθοδοσίας.

2. Η ανωτέρω υποχρέωση των εργοδοτών δεν είναι νέα, αφού προβλέπεται και από τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 1082/1980 «περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τίνων ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» σχετική με την οποία είναι η εγκύκλιος ΙΚΑ 25/81. Όμως με τη διάταξη αυτή δεν προβλέπονται κυρώσεις σε βάρος των εργοδοτών σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς τους. Εξ άλλου και από πλευράς ΙΚΑ δεν υπήρχε δυνατότητα λήψεως μέτρων, διότι η χορήγηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων δεν αποτελούσε υποχρέωση, προβλεπόμενη από τη νομοθεσία του Ιδρύματος. Τα μειονεκτήματα δε αυτά είχαν σαν συνέπεια να καταστεί η ανωτέρω διάταξη ανενεργός.

3. Η διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 Ν. 1469/84 σκοπό έχει τη θεραπεία των ανωτέρω μειονεκτημάτων. Συγκεκριμένα, η υποχρέωση των εργοδοτών για τη χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων εντάχθηκε στις εργοδοτικές υποχρεώσεις του άρθρου 26 παρ. 9 του ΑΝ 1846/1951 και έτσι το υποχρεωτικό της τηρήσεώς της εξοπλίσθηκε πλέον με την κύρωση, που προβλέπει η παρ. 11 του αυτού άρθρου (καταλογισμός εισφορών κατά την ανεξέλεγκτη κρίση των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ).

4. Τη σπουδαιότητα των ανωτέρω εκκαθαριστικών σημειωμάτων σας τονίσαμε με την εγκ. 25/81. Εξάλλου, για τη χρησιμότητα τους, ως αποδεικτικών στοιχείων, δώσαμε με το Γ.Ε. 167824/3.6.81, σχετικές οδηγίες, στις οποίες και σας παραπέμπουμε.
Συμπληρωματικά, με τα όσα τονίζονται στην Εγκ. 25/81 και στο Γ.Ε. 167824/81 σημειώνουμε τ' ακόλουθα:

α) Προηγουμένως, αν οι εργοδότες δεν χορηγούσαν ή ισχυρίζονταν ότι δεν χορηγούν εκκαθαριστικά σημειώματα, δεν υπήρχε δυνατότητα, όπως προαναφέρεται, επιβολής κυρώσεων από πλευράς ΙΚΑ. Τώρα, με βάση την διάταξη του Ν. 1469/84, υπάρχει η κύρωση του άρθρου 26 παρ. 11 του ΑΝ 1846/1951, δηλαδή ο καταλογισμός εισφορών κατά την ανεξέλεγκτη κρίση του ΙΚΑ. Σημειώνεται, όμως, ότι καταλογισμός εισφορών, για μόνο το λόγο ότι ο εργοδότης δεν χορήγησε στους μισθωτούς του εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών, είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να ευσταθήσει. Αυτό διότι, όπως έχει κριθεί από τα Δικαστήρια, η ανωτέρω διάταξη (άρθρο 26 παρ. 11 ΑΝ 1846/1951) έχει εφαρμογή κυρίως ως προς την έκταση της οφειλής, ενώ η ύπαρξη της οφειλής πρέπει να θεμελιώνεται σε συγκεκριμένα και όσο το δυνατό πιο βάσιμα στοιχεία.

β) Τα εκκαθαριστικά σημειώματα πρέπει να συντάσσονται εις διπλούν και να υπογράφουν επ' αυτών και ο εργοδότης και ο παραλαβών εργαζόμενος, ώστε να είναι σε θέση ο εργοδότης με το αντίγραφο, που θα παραμένει στα χέρια του, να αποδεικνύει ότι τήρησε την υποχρέωση του.

γ) Από το νόμο δεν προβλέπεται ειδικός τύπος για τα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών. Επομένως, κατά τη γνώμη μας, και οι αποδείξεις πληρωμής αποδοχών μπορούν να θεωρηθούν ότι αναπληρούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα, εφόσον περιέχουν τα προβλεπόμενα από την κοινοποιούμενη διάταξη στοιχεία (σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών και κρατήσεις, αναλυτικά). Επίσης νομίζουμε, ότι όσον αφορά το Ίδρυμα η ανάγκη των εκκαθαριστικών σημειωμάτων καλύπτεται από τις εντολές ασφαλίσεως του Μηχανογραφικού Συστήματος Ασφαλίσεως των Οικοδόμων και επομένως στην περίπτωση αυτή ενδείκνυται να θεωρηθεί, ότι δεν είναι αναγκαία για το ΙΚΑ και η χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων.

δ) Η διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 Ν. 1469/84 έχει εφαρμογή για απασχολήσεις από 3.8.84 (ημερομηνία δημοσιεύσεως του Ν. 1469/84) και μετά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο