Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-09-2014 ]

Αρ. πρωτ.: 32902/31/25.9.2014 Αναβάθμιση λειτουργίας Π.Σ. ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ ΕΤΑΜ «ΕΡΓΑΝΗ»

(Αναβάθμιση λειτουργίας Π.Σ. ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ ΕΤΑΜ «ΕΡΓΑΝΗ»)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2014
Αρ.Πρωτ.: 32902/31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Σταδίου 29 Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 101 10
Τηλέφωνο: 213 151 6599
Email: [email protected]

Θέμα : Αναβάθμιση Λειτουργίας Π.Σ. ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ ΕΤΑΜ «ΕΡΓΑΝΗ»

Σας ενημερώνουμε ότι με τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης αρ. πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) επέρχονται αλλαγές-βελτιώσεις στην ισχύουσα μέχρι σήμερα υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» με ΑΔΑ : 6Γ4ΜΛ-0Ω7 και η εγκύκλιος εφαρμογής της με ΑΔΑ :Ψ9Ρ4Λ-4ΘΘ, με αρ. πρωτ. 31349/95/15.9.2014.

Στα πλαίσια των ανωτέρω βελτιώσεων της αρ. πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σας γνωστοποιούμε ότι, η τακτική διακοπή λειτουργίας του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» της Τετάρτης 01/10/2014 από 18.00 έως 21.00, μεταφέρεται για την Δευτέρα 29/09/2014 από 18.00 έως 21.00, κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω αλλαγές στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»:

Έντυπο Ε3:
Νέα Πεδία στο έντυπο
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Σελίδα 2
ΑΝ ΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ)
Επιλογή προγράμματος εργασίας με επισυναπτόμενο αρχείο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
• Αλλαγή του εκτυπωτικού εντύπου
• Νέα έκδοση του xsd για μαζικές καταχωρήσεις

Έντυπο E4:

Νέα Πεδία στο έντυπο στα Στοιχεία Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας
ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ Τ.Α. (αριθμός)
ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι.Ε. (αριθμός)
• Αλλαγή του εκτυπωτικού εντύπου
• Νέο μενού για εκτύπωση Συμπληρωματικού πρόσληψης από Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης, όπως ορίζεται στο στοιχείο δ) του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 29502/85/1.9.2014 ΥΑ, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των νέων εντύπων, εφαρμόζεται υποχρεωτικά μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσης υπουργικής απόφασης.

Έντυπο Ε5:
Νέο Πεδίο στο έντυπο
• ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΕ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
• Αλλαγή του εκτυπωτικού εντύπου
• Δημιουργία xsd για μαζικές καταχωρήσεις (Σε περίπτωση εθελουσίας εξόδου μισθωτών θα υποβάλλεται το έντυπο Ε5 με ομαδικό τρόπο καταχώρησης και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για κάθε έντυπο).

Έντυπο Ε8:
Νέα Πεδία στην ενότητα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (ΥΠΑΛΗΛΟΣ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ)
ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Α.Σ.Ε. (κείμενο)
• Αλλαγή εκτυπωτικού εντύπου
• Δημιουργία xsd για μαζικές καταχωρήσεις

Έντυπο Ε9:
• Δημιουργία xsd για μαζικές καταχωρήσεις
Ερωτηματολόγια:
• Δημιουργία νέας ενότητας για υλοποίηση συμπλήρωσης Ερωτηματολογίων.
«Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) θα παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη του συστήματος να συμπληρώνει προαιρετικά το «΄Εντυπο Έρευνας Ανίχνευσης Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες και Δεξιότητες». Η συμπλήρωση του εντύπου αυτού αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια ανίχνευσης των αναγκών του ιδιωτικού τομέα και θα συνδράμει σημαντικά στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στη στόχευση της κατάρτισης και στην ανάπτυξη του θεσμού της μαθητείας.

Οι απαντήσεις σας όπλο στην καταπολέμηση της ανεργίας

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η προαναφερθείσα διακοπή λειτουργίας του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» σαφώς δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου (ζ) του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 29502/85/1.9.2014 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014), βάσει της οποίας, «όταν λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας διαπιστώνεται δυσλειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το ΣΕΠΕ και ο ΟΑΕΔ εκδίδουν οδηγίες προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες τους, οι οποίες καθορίζουν, κατά περίπτωση, προθεσμίες υποβολής των εντύπων του άρθρου 2 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα, μέσω διαδικτύου, την ορισθείσα εκ του Νομού προθεσμία της ανωτέρω υποβολής».

Επομένως, οι περιφερειακές υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του ΟΑΕΔ θα αντιμετωπίζουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων, έστω και αν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του εντύπου βρίσκεται εντός των χρονικών ορίων κατά τα οποία το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω τακτικής συντήρησης, βάσει των οριζόμενων στην παράγραφο (στ) του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 29502/85/1.9.2014 ΥΑ και εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων τους.


Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής και Συντονιστής της Ομάδας Διαχείρισης του ΠΣ «Εργάνη»
Σταύρος ΜπακέαςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο