Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-04-1999 ]

ΠΟΛ.1101/27.4.1999 Συμπλήρωση - Τροποποίηση της υπ αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.1991 Α.Υ.Ο. Που αναφέρεται στη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών

(Συμπλήρωση - Τροποποίηση της υπ αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.1991 Α.Υ.Ο. Που αναφέρεται στη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 27 Απριλίου 1999
Αριθ.Πρωτ.:1042578/2203/41/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ.Εσόδων)
2.ΚΕ.Π.Υ.Ο. Δ/ΝΣΗ 30Η
ΠΟΛ.: 1101

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση-Τροποποίηση της απόφασής μας 2030650/4837/001631.5.91 (ΦΕΚ 370/Β) που αναφέρεται στην ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α') "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις".

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.1991 (ΦΕΚ 370/Β') απόφασης.

3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Την ανάγκη τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών της επιστροφής του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφασή μας δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Η παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ' αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.1991 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

Α. "2. Οδηγίες και τεχνικά χαρακτηριστικά επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση".
Β. Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1 Μαϊου 1999, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών
2030650/4837/0016/31.5.1991

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α'/1991) "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις".

2. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.Δ.321/1969 (ΦΕΚ 205/Α') "περί Κώδικος Δημόσιου Λογιστικού".

3. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
1. Από το οικονομικό έτος 1991, η επιστροφή του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, που προκύπτει από την εκκαθάριση της οικείας αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης και η οποία εκκαθάριση διενεργείται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα πραγματοποιείται μέσω των Τραπεζών: Εθνικής, Εμπορικής, Ιονικής, Αθηνών, Αττικής, Μακεδονίας Θράκης, Κρήτης, Κεντρικής Ελλάδος, Εργασίας, Πειραιώς, Αγροτικής, Πίστεως, Γενικής, Χίου και EFG Eurobank (υπ' αριθ. 2005340/27.1.1998 απόφαση).

(Η Τράπεζα Χίου προσετέθη από 1.1.1992 με την υπ' αριθ. 1101659/9323/0016/ /ΠΟΛ.1228/1992 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών).

2. Για την ένταξη των φορολογουμένων στο νέο σύστημα επιστροφής του φόρου εισοδήματος:

α) Ο φορολογούμενος θα σημειώνει στη δήλωσή του την Τράπεζα και τον αριθμό του λογαριασμού (Ταμιευτηρίου, Οψεως ή τρεχούμενο) σε πίστωση του οποίου επιθυμεί να μεταφερθεί το επιστρεφόμενο ποσό του φόρου εισοδήματος).

β) Εφόσον δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό ή δεν επιθυμεί την για κάθε πίστωση του λογαριασμού 200/1 "Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών" θα νημερώνει τη Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3. Τα ποσά που τηρούνται στις Τράπεζες ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα, σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου κάθε οικονομικού έτους, θα επιστέφονται στο Δημόσιο σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 "Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών" και
με VALEUR 21 Δεκεμβρίου.

Η διαδικασία της πίστωσης του λογαριασμού 200/1 "Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών" θα πραγματοποιείται μέχρι και την 24η Δεκεμβρίου με την ανωτέρω αξία (VALEUR) και ακολουθεί η ενημέρωση του ΚΕ.Π.Υ.Ο., που θα γίνεται με μαγνητική ταινία, η οποία θα περιέχει αναλυτικά όλα τα μη πληρωθέντα ποσά και τους δικαιούχους αυτών. Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα εκτυπώνει κατάσταση επιστροφών κατά Τράπεζα ή Πιστωτικό Ιδρυμα με το συνολικό προς επιστροφή ποσό, την οποία θα αποστέλλει στη Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με ενσωματωμένη ή συνημμένη εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την πίστωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200/1 "Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών", με αντίστοιχη χρέωση των λογαριασμών των Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων και με αξία την ημερομηνία χρέωσης του ανωτέρω λογαριασμού του Δημοσίου.

Αρθρο 5
1. Οι Τράπεζες που μετέχουν στο νέο αυτό σύστημα θα αποστείλουν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. Πίνακα των Υποκαταστημάτων τους με τα στοιχεία της διεύθυνσής τους (οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα, επωνυμία) και τον κωδικό τους αριθμό.

2. Οι μαγνητικές ταινίες θα έχουν τις εξής προδιαγραφές:

Α. Η κάθε ταινία θα περιέχει 3 τύπους εγγραφών (RECORDS):

 1. HEADER-RECORD
 2. RECORD με τα στοιχεία του φορολογουμένου
 3. TRAILER RECORD


Β. Το HEADER-RECORD περιέχει τα εξής στοιχεία:

 1. Τύπος record (πάντα τον αριθμό 1) 1 ψηφίο
 2. Κωδικός της Τράπεζας 2 ψηφία
 3. Ημερομηνία κατάθεσης ταινίας και εντολής 6 ψηφία
 4. Κενά 71 ψηφία


Σύνολο 80 ψηφία

Γ. Το κυρίως record με τα στοιχεία του φορολογούμενου:

 1. Τύπος record (πάντα τον αριθμό 2) 1 ψηφίο
 2. Κωδικός Τράπεζας 2 ψηφία
 3. Κωδικός Υποκαταστήματος 4 ψηφία
 4. Αριθμός Λογαριασμού 15 ψηφία
 5. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 9 ψηφία
 6. Ποσό επιστροφής 9 ψηφία (χωρίς πρόσημο)
 7. Χρέωση ή Πίστωση (πάντα τον αριθμό 2) 1 ψηφίο
 8. Επώνυμο 18 ψηφία
 9. Ονομα 6 ψηφία
 10. Πατρώνυμο 3 ψηφία
 11. Ημερομηνία διαθεσιμότητας (valeur) 6 ψηφία
 12. Ημερομηνία κατάθεσης από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. 6 ψηφία


Σύνολο 80 ψηφία

Δ. Το trailer record:

 1. Τύπος record (πάντα τον αριθμό 3) 1 ψηφίο
 2. Κωδικός Τράπεζας 2 ψηφία
 3. Πλήθος record 6 ψηφία
 4. Το συνολικό ποσό εντολής 12 ψηφία (χωρίς πρόσημα)
 5. Κενά 59 ψηφία


Σύνολο 80 ψηφία

Οι ταινίες αυτές θα είναι χωρίς LABEL, record size 80 και block size 3520 CH γραμμένες σε κώδικα EBCIC στα 1.600 BPI.

Επίσης, οι Τράπεζες θα δώσουν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. το ψηφίο ελέγχου, προκειμένου να γίνεται έλεγχος του λογαριασμού προς αποφυγή λαθών.


Αρθρο 6
Η παρούσα, που ισχύει από 1 Απριλίου 1991, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο