Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-04-2015 ]

Άρθρα Δικαιολογητικά εκταμίευσης επιχορήγησης παγίων (συμβατικής επένδυσης) και επιδότησης Leasing (Ενημερωμένο)

(Δικαιολογητικά εκταμίευσης επιχορήγησης παγίων (συμβατικής επένδυσης) και επιδότησης Leasing (Ενημερωμένο))

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ LEASING

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας / Κωδικοποιημένο Καταστατικό ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις
2. Στις περιπτώσεις προκαταβολής της επιχορήγηση (έναντι εγγυητικής): Τροποποιήσεις Καταστατικού που αφορούν στην καταβολή της Ίδιας Συμμετοχής με αύξηση κεφαλαίου ή ΦΕΚ ΑΜΚ- Πιστοποίησης Καταβολής ΑΜΚ για τις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)
3. Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων του καταστατικού και μη λύσης της εταιρείας
4. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί:
- Μη πτώχευσης / Μη αίτησης για πτώχευση / Μη θέσης σε διαδικασία Πτώχευσης
- Μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής-εξυγίανσης
- Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση
5. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης) σε δύο (2) αντίγραφα
6. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο σε δύο (2) αντίγραφα
7. Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΝΙΚΗΣ 5-7, 10180, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 090166291
ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

Λήψη επιχορήγησης βάσει της υπ.αρ. ..…./ΥΠΕ/../…../Ε/Ν.3299/2004/xx-xx-20xx ή ……/ΥΠΕ/6/…. /../Ν.3908/2011/xx-xx-20xx Απόφασης Υπαγωγής/Ολοκλήρωσης και Πιστοποίησης Έναρξης Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδυτικού Σχεδίου (συμπληρώνεται αναλόγως με την περίπτωση) ΠΟΣΟ: (συμπληρώνεται το ποσό της εγκεκριμένης επιχορήγησης/ προκαταβολής επιχορήγησης)
8. - Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι Ανώνυμη Εταιρεία/ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης: Πρακτικό Δ.Σ (Α.Ε.)/ Πρακτικό Γ.Σ. (ΕΠΕ)
- Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία: Πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων
- Εάν ο φορέας της επένδυσης ανήκει στις Λοιπές περιπτώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/ δημόσια υπηρεσία Στα οποία να δηλώνεται:
α) ότι η επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί σε Τράπεζα και
β) ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης
9. Βεβαίωση Τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας / Κωδικοποιημένο Καταστατικό ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις
2. Στις περιπτώσεις προκαταβολής της επιχορήγηση (έναντι εγγυητικής): Τροποποιήσεις Καταστατικού που αφορούν στην καταβολή της Ίδιας Συμμετοχής με αύξηση κεφαλαίου ή ΦΕΚ ΑΜΚ- Πιστοποίησης Καταβολής ΑΜΚ για τις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)
3. Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων του καταστατικού και μη λύσης της εταιρείας
4. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί:
- Μη πτώχευσης / Μη αίτησης για πτώχευση / Μη θέσης σε διαδικασία Πτώχευσης
- Μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής-εξυγίανσης
- Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση
5. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης) σε δύο (2) αντίγραφα
6. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο σε δύο (2) αντίγραφα
7. Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΝΙΚΗΣ 5-7, 10180, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 090166291
ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

Λήψη επιχορήγησης βάσει της υπ.αρ. ..…./ΥΠΕ/../…../Ε/Ν.3299/2004/xx-xx-20xx ή ……/ΥΠΕ/6/…. /../Ν.3908/2011/xx-xx-20xx Απόφασης Υπαγωγής/Ολοκλήρωσης και Πιστοποίησης Έναρξης Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδυτικού Σχεδίου (συμπληρώνεται αναλόγως με την περίπτωση) ΠΟΣΟ: (συμπληρώνεται το ποσό της εγκεκριμένης επιχορήγησης/ προκαταβολής επιχορήγησης)
8. Αντίγραφο Σύμβασης Εκχώρησης
 9.  - Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι Ανώνυμη Εταιρεία/ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης: Πρακτικό Δ.Σ (Α.Ε.)/ Πρακτικό Γ.Σ. (ΕΠΕ)
- Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία: Πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων
- Εάν ο φορέας της επένδυσης ανήκει στις Λοιπές περιπτώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/ δημόσια υπηρεσία
Στα οποία να δηλώνεται ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.
 10.  Βεβαίωση Τραπέζης στην οποία θα αναγράφεται το ισχύον υπόλοιπο του δανείου για το οποίο υφίσταται σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης και το IBAN του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο