Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-1999 ]

ΠΟΛ.1097/19.4.1999 Αίτημα ορισμένων φορολογούμενων για εξαίρεση από το σύστημα TAXIS

(Αίτημα ορισμένων φορολογούμενων για εξαίρεση από το σύστημα TAXIS )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 19 Απριλίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1031800/564/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (Δ.16)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΠΟΛ.: 1097

ΘΕΜΑ: Αίτημα ορισμένων φορολογουμένων για εξαίρεση από το σύστημα TAXIS

Με αφορμή αιτήματα ορισμένων φορολογούμενων που έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας και με τα οποία αυτοί ζητούν να εξαιρεθούν από το σύστημα TAXIS, διότι, όπως πιστεύουν, ο νέος ενιαίος κωδικός Αριθμός Μητρώου παραβιάζει τα ατομικά και θρησκευτικά τους δικαιώματα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Από τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.2238/1994 προκύπτει ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 62 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε φορά ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

3. Σε εκτέλεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1012856/194/ΠΟΛ.1025/Α0012/3.2.1999 ΑΥΟ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 129/Β'/18.2.1999 και με την οποία καθορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού
έτους 1999.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, το νόμιμο έντυπο στο οποίο πρέπει να δηλώνουν τα εισοδήματά τους, οικονομικού έτους 1999, οι υπόχρεοι είναι αυτό που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών και το οποίο επικυρώθηκε με την πιο πάνω απόφαση. Κανένα άλλο έντυπο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του εντύπου αυτού, καθόσον η χρησιμοποίηση άλλου εντύπου θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εκκαθάριση αυτών των δηλώσεων.

5. Εξάλλου, το Υπουργείο Οικονομικών καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα του Δημοσίου, να εκτελείται σωστά ο Κρατικός Προϋπολογισμός, για να είναι σε θέση το Κράτος να εκτελέσει τους κύριους σκοπούς του, που είναι η συμβολή του στους τομείς της Εθνικής Αμυνας, της Παιδείας, της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας.

6. Με βάση τα παραπάνω, θεσπίστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2515/1997, με τις οποίες χορηγείται υποχρεωτικά Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε όλα τα Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση ή διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

7. Με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου και νόμου της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το χρόνο, τον τρόπο, τη διαδικασία χορήγησης του ΑΦΜ, τον αριθμό των ψηφίων του, την αρμόδια ΔΟΥ για τη χορήγησή του, τις πράξεις, τις συναλλαγές και δραστηριότητες φορολογικού ενδιαφέροντος, τις εξαιρέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία χορήγησής του.

8. Με βάση την εξουσιοδότηση αυτή, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β') ΑΥΟ "περί υποχρεωτικής χορήγησης ΑΦΜ και διαδικασίες απόδοσής του".

9. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο νέος εννεαψήφιος ΑΦΜ, όπως και ο παλιός οκταψήφιος ΑΦΜ, δεν σχηματίζεται από κάποια κωδικά αριθμητικά στοιχεία, ώστε να είναι σε θέση ο οποιοσδήποτε γνώστης αυτών να εντοπίσει τον φορολογούμενο πολίτη. Αποτελείται από απλούς αριθμούς, που δίδονται συνεχόμενοι στον κάθε πολίτη, ανάλογα με το χρόνο απόδοσης του ΑΦΜ.
Ο σχηματιζόμενος αριθμός είναι μοναδικός για κάθε φορολογούμενο και δεν έχει καμία σχέση με τον ΕΚΑΜ ή με οποιονδήποτε άλλο κωδικοποιημένο αριθμό ταυτοτήτων, καρτών κ.λπ.

10. Η μη αναγραφή του ΑΦΜ, όπου αυτός απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β'/3.3.1998) ΑΥΟ και τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, έχει ως συνέπεια την αδυναμία παραλαβής των δηλώσεων των υπόχρεων από τις ΔΟΥ και αποτελεί παράβαση που συνεπάγεται τις κυρώσεις που ορίζονται από τις φορολογικές διατάξεις.

11. Επομένως, στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζετε στις Υπηρεσίες σας όμοια αιτήματα, όπως τα αναφερθέντα, δεν θα γίνονται δεκτά, αλλά θα δίδεται αρνητική απάντηση στον αιτούντα, με τη σημείωση ότι το θέμα αυτό έχει εξετασθεί από τη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών και το παρόν μπορείτε να επισυνάπτετε στις απαντήσεις σας, τις οποίες υποχρεούσθε να παρέχετε μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε ημερών (άρθρο 13 του Ν.2472/10.4.1997, ΦΕΚ 50/Α').ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο