Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-09-2014 ]

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. αριθμ. 2/4.9.2014 Δικαιούχοι, διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας

(Δικαιούχοι, διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 04/09/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ: Ι΄ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30
10170 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Κέντρο: 2131519100
Ηλεκτρ. Δ/νση: www.oga.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

ΘΕΜΑ: “Δικαιούχοι, διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας”.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ 80000/11624/762/20.6.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1849/Β/7-7-2014) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Κεφαλαίου 24 της αρ. Α1/387/2-12-1986 (ΦΕΚ 848/Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των εξόδων κηδείας.

Η απόφαση αυτή αφορά τις αιτήσεις για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας, που θα υποβληθούν και πρωτοκολληθούν από τους Ανταποκριτές ΟΓΑ, από την ημερομηνία δημοσίευσής της, δηλαδή από 7-7-2014 και εφεξής .

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας.

Συγκεκριμένα με το νέο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται είναι τα ακόλουθα:

α. Αίτηση του δικαιούχου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα για το θανόντα ή τη θανούσα

β. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή της θανούσας.

γ. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

δ. Πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών.

ε. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης του δικαιούχου, από το οποίο να προκύπτει ευκρινώς ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού.

στ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.

Πρέπει να αναγράφεται επίσης στην αίτηση, ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

Δικαιούχοι της παροχής:

- Τα έξοδα κηδείας των θανόντων συνταξιούχων και ασφαλισμένων του ΟΓΑ καταβάλλονται στο σύζυγο ή στη σύζυγο που ζει, πλην της περιπτώσεως που βρισκόταν σε μακροχρόνια διάσταση. Ο επιζών σύζυγος, (πλην της προαναφερόμενης εξαίρεσης), είναι δικαιούχος της παροχής και η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο, (σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις) ακόμα και αν το τιμολόγιο δεν έχει εκδοθεί στο όνομά του.

Στην περίπτωση που το τιμολόγιο έχει εκδοθεί στο όνομα άλλου προσώπου, πχ τέκνου, η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που κατέβαλε τη δαπάνη, στην οποία θα δηλώνει ότι, το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό καταβλήθηκε για λογαριασμό του επιζώντος συζύγου, στον οποίο αποδέχεται να αποδοθούν τα έξοδα κηδείας. Ο δε τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλωθεί για την πίστωση του ποσού, θα πρέπει να φέρει και το όνομα του επιζώντα συζύγου.

- Στο επιμεληθέντα τα της κηδείας καταβάλλονται, μόνο εφόσον ο ή η σύζυγος δεν ζει.

Περιπτώσεις που δεν επιλαμβάνεται της ταφής Γραφείο Τελετών και δεν εκδίδεται τιμολόγιο.


Για την καταβολή της δαπάνης στις περιπτώσεις αυτές, (π.χ. σε ακριτικό νησί) που δεν θα υπάρχει διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών από Γραφείο, ο αιτών θα προσκομίσει:

α) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ανέλαβε την κηδεία Γραφείο Τελετών,

β) όλες τις σχετικές πρωτότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών, σχετικά με την κηδεία (π.χ. Φέρετρο, ανόρυξη τάφου, αμοιβή εργολάβου κηδειών, έξοδα περιποίησης νεκρών, δικαιώματα ναού, ιερέων, νεκροταφείου, στολισμός φερέτρου και εκκλησίας, μεταφορά με νεκροφόρα, αποτέφρωση).

Δεν καταβάλλεται δαπάνη που αφορά σε έξοδα του κυλικείου.

Οι αποδείξεις θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του παρέχοντος τις υπηρεσίες ή τα αγαθά, καθώς και τα στοιχεία του εντολέα και αιτούντος τα έξοδα κηδείας.

Επισημάνσεις:

- Όσον αφορά στο ύψος της παροχής, θα καταβάλλεται το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό και μέχρι του ποσού των 800 ευρώ. Αν από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύψει ότι η πραγματική δαπάνη υπολείπεται του ποσού των 800 ευρώ, θα καταβάλλεται, το πραγματικό ποσό της δαπάνης.

- Απαραίτητα, το τιμολόγιο/διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα φέρει την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗ”.

- Αιτήσεις που υποβάλλονται και δεν είναι σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, θα επιστρέφονται στον Ανταποκριτή για συμπλήρωση.

- Δεν απαιτείται πλέον η βεβαίωση τέλεσης κηδείας από τον εφημέριο.

- Σε περίπτωση αποτέφρωσης της σορού θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση της σχετικής δαπάνης.

- Επίσης, καταβάλλονται έξοδα κηδείας στις περιπτώσεις που η ταφή πραγματοποιείται σε άλλο κράτος, εφόσον προσκομισθούν, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, η ληξιαρχική πράξη θανάτου και το τιμολόγιο της δαπάνης, νομίμως μεταφρασμένα.

- Έξοδα κηδείας δεν χορηγούνται σε περίπτωση θανάτου προστατευόμενων μελών οικογένειας.

Παρακαλούμε να υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που, κατά περίπτωση, απαιτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην απόδοση της παροχής.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο