Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-09-2014 ]

Αρ. πρωτ.: οικ. 33961/10.9.2014 Πρόγραμμα εθελοντικής κινητικότητας - Παράταση

(Πρόγραμμα εθελοντικής κινητικότητας - Παράταση)

Κατηγορία: Λοιπά

Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183, Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Πατσιαβούρα
Τηλέφωνο: 213136-4380

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (για τις περιπτώσεις μετατάξεων σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις)
Πληροφορίες: Π. Πολυζωγοπούλου
Τηλέφωνο: 213136-4641
Fax: 210-3744616

Εγκύκλιος: 50

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Εισαγωγικές Επισημάνσεις

Σας γνωρίζουμε ότι την 5 Σεπτεμβρίου 2014 ψηφίστηκε στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου «Καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας», τροπολογία αναφορικά με το Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 9 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου, δίνει νέα χρονική περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας, με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των εργαζομένων να δύναται να πραγματοποιηθεί από τη λήξη της προηγούμενης ημερομηνίας (ήτοι την 29η-8- 2014) έως και την 30-9-2014.

Προς διευκόλυνση της εφαρμογής του Προγράμματος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα, βάσει του περιεχομένου των ισχυουσών ρυθμίσεων:

Η νομοθετική πρόβλεψη

Το άρθρο 9 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου έχει ως εξής:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του ν. 4274/2014 τροποποιείται ως εξής:
«Η υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται από τη λήξη της και έως τις 30.09.2014».

2. Στο άρθρο 63 του ν. 4277/2014 η φράση «Εντός τριών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου» αντικαθίσταται από τη φράση «Από την επομένη εργάσιμη ημέρα της υποβολής της αιτήσεως και έως την 03.10.2014».

3. H ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που επιτρέπει μετατάξεις μεταξύ των φορέων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 48 παρ. 1 του νόμου 4274/2014, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.

4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ψήφισή του.

Ο σκοπός της ρύθμισης

Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση της τοπολογίας, με την εγκατάσταση των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών και προκειμένου να υπάρξει ικανό χρονικό διάστημα για την εξέταση των αιτημάτων και από τις νέες αρχές, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ζήτηση από μέρους των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, με τις παρούσες ρυθμίσεις δίδεται παράταση τόσο ως προς την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και ως προς την έκδοση της απόφασης από τα αρμόδια προς διορισμό όργανα των φορέων υποδοχής. Τούτο, διότι στη βάση της συνταγματικά κατοχυρωμένης διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, κρίνεται απαραίτητο οι νέοι αιρετοί να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τις ανάγκες των φορέων που μόλις ανέλαβαν και να αποφασίσουν για την αποδοχή ή μη των αιτημάτων των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στόχο της πρωτοβουλίας αυτής αποτελεί η συνεργασία με τους νέους αιρετούς που ανέλαβαν καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2014, αλλά και η συμμετοχή του μέγιστου δυνατού αριθμού υπαλλήλων και η συνεργασία των φορέων προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο εξορθολογισμός της κατανομής του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μεγάλη κλίμακα.

Τεχνική επεξήγηση

Προκειμένου να καταστεί κατανοητή η μόνη μεταβολή που επήλθε στο Πρόγραμμα, επεξηγείται ότι με τη νέα διάταξη η μόνη αλλαγή που επέρχεται στη διαδικασία που περιγράφεται στις αριθμ. 39/2014 και 42/2014 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 630ΤΝ-ΩΨΑ και ΑΔΑ:76Α1Ν-2Ξ5 αντίστοιχα) είναι ότι:

- Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων υποβάλλονται έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2014.

- Το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής μπορεί να εκδώσει την απόφαση για τα μετάταξη, από την επομένη μέρα υποβολής της αίτησης και μέχρι την 3-10-2014.

Αναστολή μετατάξεων με τις κοινές διατάξεις

Επισημαίνεται επίσης, ότι διατάξεις που επιτρέπουν μετατάξεις μεταξύ των φορέων του πεδίου εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ 1 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 4274/2014, αναστέλλονται για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της τροπολογίας, ήτοι από την ψήφισή της (5-9-2014).

Εκτός από τις ανωτέρω αλλαγές, ισχύουν πλήρως οι προαναφερθείσες εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας.

Ειδικότερες επισημάνσεις:

Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας του Προγράμματος της Εθελοντικής Κινητικότητας προέκυψαν ζητήματα, τα οποία κρίνεται σκόπιμο να αντιμετωπιστούν με την παρούσα: Ειδικότερα επισημαίνεται:

- Υπάλληλοι, οι οποίοι είχαν υποβάλλει αίτηση για την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα της Εθελοντικής Κινητικότητας κατά την προηγούμενη εφαρμογή του Προγράμματος και η αίτησή τους απορρίφθηκε, δύνανται να επανυποβάλλουν εκ νέου αίτηση, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν.

- Αιτήσεις υπαλλήλων, που είχαν υποβληθεί κατά την προηγούμενη εφαρμογή του Προγράμματος και δεν εξετάστηκαν, δύνανται να επανεξεταστούν, χωρίς να απαιτείται η επανυποβολή τους.

- Για την εφαρμογή της διαδικασίας, κατά το προηγούμενο διάστημα της κινητικότητας (15-7-2014 έως 29-8-2014) δεν είναι δυνατή η ανάκληση των αποφάσεων για την παροχή σύμφωνης γνώμης των απερχόμενων αιρετών των φορέων προέλευσης από τους νέους αιρετούς, λόγω του ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπήρχε η κατά νόμο αρμοδιότητα του αιρετού για παροχή αυτής.

- Όπως γνωρίσαμε και στις προαναφερόμενες εγκυκλίους της υπηρεσίας μας, με τον όρο ΟΤΑ νοούνται οι Δήμοι, τα Δημοτικά Ιδρύματα και τα ΝΠΔΔ αυτών καθώς και οι Σύνδεσμοι Δήμων (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3584/2007). Έτσι, διευκρινίζεται ότι μπορεί να διενεργηθεί μετάταξη αιτούντος υπαλλήλου από Δήμο σε νπδδ του ιδίου, αλλά και άλλου Δήμου, με δεδομένο ότι τα δημοτικά νπδδ αποτελούν διακριτούς φορείς, με ίδια διοίκηση, στελέχωση, προϋπολογισμό και αρμοδιότητες.

- Οι μετατάξεις στο πλαίσιο του Προγράμματος της Εθελοντικής Κινητικότητας διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Η έννοια του «κατά παρέκκλιση» αφορά το γεγονός ότι δεν εξετάζονται απαγορεύσεις ή προϋποθέσεις που τίθενται ευθέως από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις περί μετάταξης προσωπικού. 'Έτσι, επαναλαμβάνεται ότι για τη διενέργεια των μετατάξεων του άρθρου αυτού δεν εξετάζεται η μοναδικότητα του κλάδου του υπαλλήλου, η δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία βάσει ειδικών διατάξεων, η διετία, η υποχρέωσης παραμονής στο φορέα λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας κ.α., καθώς διενεργούνται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.

Για τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε αυθημερόν τα νπδδ της χωρικής σας αρμοδιότητας.

Δεδομένων των συγκεκριμένων προθεσμιών που ορίζει το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο, παρακαλούμε όπως ενημερωθούν άμεσα όλες οι αρμόδιες για την εφαρμογή του Προγράμματος Υπηρεσίες σας.

Με αφορμή την ενημέρωσή σας επί της ψήφισης της προαναφερθείσας διάταξης, το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα του Προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας, ευελπιστώντας στην ενεργό συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση επιτυχούς υλοποίησης του Προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας.

Το Υπουργείο μας παραμένει στη διάθεσή σας για τη βέλτιστη δυνατή συνεργασία και συνδρομή σας ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς όπως ήδη εξελίσσεται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο