Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-09-2014 ]

Αρ. πρωτ. : Κ1-1578/4.9.2014 Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

(Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 04/09/2014
Αρ. Πρωτ. : Κ1-1578

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων

Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Αλεξάνδρα Νάσσου
Τηλέφωνο : 213 1514454
Fax : 210 3843236
E-mail : [email protected]

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ν. 2081/1992 (Α΄89) και κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98) και όπως ισχύει

2. Του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων … και άλλες διατάξεις» (Α’ 154) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Του ν. 4111/2013, άρθρο 6 παρ. 1 του άρθρου 48 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, … και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18)

4. Του ν. 4155/2013, Κεφάλαιο Δεύτερο, άρθρο 10 παρ. 6 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 120)

5. Του ν. 3833/2010άρθρο 7 παρ. 1 και 2 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α’ 40)

6. Του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 185)

7. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του ΠΔ 85/2012 - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών…….και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης…….» (Α’ 152)

8. Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 134)

9. Την υπ’ αριθμ. 34658/4-7-2014 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β’ 1825)

10. Το έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων υπ’ αριθμ. πρωτ. 1836/21-08-2014, σχετικά με προτάσεις για αναθεώρηση τής Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

11. Υπομνήματα – προτάσεις φορέων για εκσυγχρονισμό τής Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

12. Την ανάγκη αναθεώρησης και εκσυγχρονισμό τής Επιμελητηριακής Νομοθεσίας (ν. 2081/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3419/2005)

ΑΠOΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό τής Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και ορίζουμε ως μέλη αυτής τους παρακάτω:

1. Στέφανο Κομνηνό του Χαραλάμπους, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, με ΑΔΤ ........, ως Πρόεδρο

2. Χρυσούλα Τσιαβού του Δημητρίου, Πάρεδρο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με ΑΔΤ .........., η οποία προεδρεύει της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, σε απουσία του Προέδρου

3. Γεώργιο Λιώρη του Σπυρίδωνος, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εμπορικών Οργανώσεων, με ΑΔΤ ............, ως μέλος

4. Αθανάσιο Κοτταρά του Νικολάου, συνεργάτη Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Γεράσιμου Γιακουμάτου, με ΑΔΤ ............, ως μέλος

5. Κωνσταντίνο Μίχαλο του Χρίστου, Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε. και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριο Αθήνας, με ΑΔΤ .............., ως μέλος

6. Μιχάλη Ζορπίδη του Μιλτιάδη, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Κ.Ε.Ε.Ε. και Πρόεδρο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με ΑΔΤ .............., ως μέλος

7. Παναγιώτη Αγνιάδη του Ιωάννη, Γενικό Γραμματέα της Κ.Ε.Ε.Ε. και Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και, με ΑΔΤ ............., ως μέλος

8. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου του Αναστασίου, Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, με ΑΔΤ .............., ως μέλος

9. Παύλο Ραβάνη του Θεόφιλου, Πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, με ΑΔΤ ............, ως μέλος

10. Ιωάννη Μπουντρούκα του Παναγιώτη, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, με ΑΔΤ ............., ως μέλος

11. Δημήτριο Σκιαδά του Βασιλείου, Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ΑΔΤ .............., ως μέλος

Χρέη γραμματέως της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής θα εκτελεί η Αλεξάνδρα Νάσσου του Αναστασίου, υπάλληλος της Δ/νσης Εμπορικών Οργανώσεων Τμήμα Α’, με ΑΔΤ ..............

Στην συγκροτούμενη με την απόφαση αυτή Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή αναθέτουμε την κατάρτιση σχεδίου Νόμου με σκοπό την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό τής Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

Η ανωτέρω Επιτροπή, προκειμένου να διευκολύνεται στο έργο της, δύναται να καλεί - με πρόταση του Προέδρου της - και ειδικούς επί των εξεταζομένων θεμάτων.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός ωρών εργασίας και το έργο της θα περατωθεί μέχρι 30/10/2014.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γεράσιμος Γιακουμάτος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο