Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1084784 ΕΞ 2014/2.6.2014 Σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.), συγκρότηση και ορισμός των μελών αυτής

(Σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.), συγκρότηση και ορισμός των μελών αυτής)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1084784ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Ορφανού
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΘΕΜΑ: «Σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.), συγκρότηση και ορισμός των μελών αυτής».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 ) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Του π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του π.δ. 189/2009 (Α' 221) « Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

δ) Της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΑΊ07).

ε) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α' 163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/EE, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

στ) Της αριθ. ΠΟΛ.1258/5.12.2013 (Β' 3101) «Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών», όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΠΟΛ.1131/6.5.2014 (Β' 1232) όμοια.

ζ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

η) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. Δ6Α 1117082 ΕΞ2013/23.7.2013 (Β' 1779) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθ. Δ6Α 1121589 ΕΞ 31.7.2013 (Β' 1908) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση οργανικών μονάδων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων αυτών».

4. Την αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865 κ' 1079) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές».

5. Το αριθ. ΔΥΠΗΣ 0006476ΕΞ2014/25-2-2014 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων (e- υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών, Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.).

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας, η οποία εφεξής θα καλείται «Ομάδα Υποστήριξης του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.» και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

I. Από την Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων (e- υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)

α) Προϊστάμενο της Διεύθυνσης:

1. Μιχαήλ Μυτιληναίο, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής - Επιστήμης Η/Υ (Software), Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και Υπεύθυνο Διαχείρισης του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π., ως Συντονιστή της Ομάδας.

β) Υπαλλήλους του Τμήματος Λ'- Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Εποπτείας Ηλεκτρονικών Συναλλαγών:

2. Νικόλαο Καλατζή, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής - Επιστήμης Η/Υ (Software), Προϊστάμενο του Τμήματος, ως μέλος και αναπληρωτή του Συντονιστή.

3. Αικατερίνη Χαραμή, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ3 Χειριστών Μηχανών Προετοιμασίας, ως μέλος.

4. Αρχοντιά Τσε, υπάλληλο με βαθμό Γ', με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της ειδικότητας (ΠΕ5) Διοικητικού Προσωπικού Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Η/Υ,ως μέλος.

5. Δημήτριο Γκίντι, υπάλληλο με βαθμό Δ', με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της ειδικότητας (ΔΕ) Χειριστών Μηχανών Προπαρασκευής Δεδομένων, ως μέλος.

6. Νικόλαο Τσούση, υπάλληλο με βαθμό Δ', με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της ειδικότητας (ΔΕ) Χειριστών Μηχανών Προπαρασκευής Δεδομένων, ως μέλος.
II. Υπάλληλο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- εφαρμογές) της Γ.Γ.Δ.Ε.

7. Ευανθία Πανάγου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής - Πληροφορικής (Software), που υπηρετεί στο Τμήμα Α'- Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος, Ακίνητης Περιουσίας, Οχημάτων και Διαχείρισης Περιουσιολογίου, ως μέλος.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Συντονιστής αυτής.

Δ. Έργο της Ομάδας Υποστήριξης του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. είναι:

1. Η υποβολή προτάσεων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την επικαιροποίηση του Κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.

2. Η ένταξη των αρχών, υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου, που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α' 163), όπως εκάστοτε ισχύουν, ως υπηρεσιών - χρηστών του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π., καθώς και των υπόχρεων προσώπων σε αυτό.

3. Η εξέταση της νομιμότητας του αιτήματος ένταξης ενός Φορέα στο σύστημα, ύστερα από μελέτη και εξέταση, τόσο των σχετικών με την άρση του τραπεζικού απορρήτου διατάξεων που τον αφορούν, όσο και της ορθότητας - πληρότητας του αιτήματος και η γνωστοποίηση του αποτελέσματος στον Φορέα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Στην περίπτωση που το αίτημα γίνει δεκτό, η Ομάδα Υποστήριξης του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.:

α) Εισάγει στο Σύστημα τα στοιχεία του Φορέα και τα στοιχεία του Πιστοποιητή.

β) Γνωστοποιεί ηλεκτρονικά την ένταξη του Φορέα σε όλα τα Υπόχρεα Πρόσωπα.

γ) Κοινοποιεί την ένταξη του Φορέα στους Γενικούς Γραμματείς Δημοσίων Εσόδων και Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία ή το οποίο εποπτεύει τον Φορέα.

Σε περίπτωση που ο Φορέας προβεί σε αλλαγή των στοιχείων του, ακολουθείται εκ μέρους της Ομάδας η ίδια διαδικασία με αυτήν της αρχικής ένταξής του στο Σύστημα.

Ε. Στα πλαίσια του έργου της η Ομάδα Υποστήριξης του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. υποστηρίζεται από το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όποτε αυτό χρειασθεί.

ΣΤ. Η Ομάδα θα συνεδριάζει, εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών που θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής και η θητεία της είναι διαρκής.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Θεοχάρης Θεοχάρης

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο