Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/ 65760/0004/29.8.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της νέας διαδικασίας πληρωμών και την εφαρμογή της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της νέας διαδικασίας πληρωμών και την εφαρμογή της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014
Αριθ.πρωτ.: 2/ 65760 /0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 4η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τμήμα Α'

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Ματζοράκη
Τηλέφωνο:210-33.38.283
fax:210-33.38.202
e-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της νέας διαδικασίας πληρωμών και την εφαρμογή της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220)

β) της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α'247), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 45 του ν.4071/2012 (Α'85) και με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4151/2013 (Α'103)

γ) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'128), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

δ) του άρθρου 13 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45) ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98)

2. Την αριθ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β'2105).

3. Την οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

4. Το με αριθ. πρωτ. 414/11.07.2014 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ορισμό εκπροσώπων.

5. Το με αριθ. πρωτ. 161/04.07.2014 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος για ορισμό εκπροσώπου.

6. Το με αριθ. πρωτ. Δ6Α1108979ΕΞ2014/23.07.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών για ορισμό εκπροσώπων.

7. Το από 03.07.2014 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

8. Το με αριθ. πρωτ. 2/60435/30.07.2014 έγγραφο της Δ24-Λογαριασμών Δημοσίου για ορισμό εκπροσώπου.

9. Το με αριθ. πρωτ. 13141/12.08.2014 έγγραφο της ΥΔΕ στο Υπουργείο Οικονομικών για ορισμό εκπροσώπου.

10. Το με αριθ. πρωτ. 3456/13.08.2014 έγγραφο της ΥΔΕ στο Υπουργείο Εσωτερικών για ορισμό εκπροσώπου.

11. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα των υλοποιούμενων δράσεων στο πλαίσιο των προτάσεων μεσοπρόθεσμων μέτρων για την ταχεία πληρωμή των πιστωτών του Δημοσίου.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τη σύσταση και συγκρότηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της νέας διαδικασίας πληρωμών και την εφαρμογή της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ και ορίζονται ως μέλη αυτής οι κατωτέρω:

1. Ευάγγελος Βεκρής του Ιωάννη, με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενος της Δ26 - Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, ως Πρόεδρος

2. Ηλιάνα Προίσκου του Δημητρίου, με βαθμό ΣΤ', του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών που υπηρετεί στη Δ4-Δ/νση Προσωπικού.

3. Μαρία Καυκά του Παναγιώτη, με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών Χρήστου που υπηρετεί στη Δ24-Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου, με αναπληρωτή τον Κοσμά Βασιλόπουλο του Αθανασίου, με βαθμό ΣΤ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

4. Κλεοπάτρα Συντζιάκη του Ρίζου, με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην ΥΔΕ στο Υπουργείο Οικονομικών.

5. Ευαγγελία Μπρούφα του Νικολάου, με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη Τμήματος στην ΥΔΕ στο Υπουργείο Εσωτερικών.

6. Γεωργία Κοντογιάννη, Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

7. Μαρία Μιχαηλίδου, με βαθμό ΣΤ', του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονομολόγων, που υπηρετεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

8. Νικολέτα Ταντούλου, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου της Τράπεζας της Ελλάδος.

9. Βασιλική Πήλιουρη-Μπακογιάννη, με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ4 Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Δ/νση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης.

10. Αικατερίνη Σίσκα του Κωνσταντίνου, με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ- Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ'ΔΟΥ Αθηνών με αναπληρώτρια τη Θεοδώρα Παπαηλίου του Ευσταθίου, με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ- Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

11. Δέσποινα Κωνσταντινίδου του Ιωάννη, με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ- Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων με αναπληρωτή τον Πέτρο Κατσογιάννο του Ευαγγέλου, με βαθμό ΣΤ', του κλάδου ΠΕ-Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

Ο Πρόεδρος δύναται να προσκαλεί στην ομάδα και άλλους υπαλλήλους του Γ.Λ. Κράτους, η συμμετοχή των οποίων κρίνεται κάθε φορά αναγκαία για την υποβοήθηση του έργου της.

Β. Έργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου είναι η παρακολούθηση της νέας διαδικασίας πληρωμών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ.

Γ. Η ομάδα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών στο κεντρικό κατάστημα του Γ.Λ. Κράτους (Πανεπιστημίου 37) ή στα γραφεία της 26ης Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (Λ.Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2).Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκπεραίωσης κ.α.α.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο