Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-09-2014 ]

Αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.16508/1113/21.8.2014 Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την εκτέλεση του σχεδίου μεταρρύθμισης για την είσπραξη των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης από τη φορολογική διοίκηση

(Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την εκτέλεση του σχεδίου μεταρρύθμισης για την είσπραξη των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης από τη φορολογική διοίκηση)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα 21.08.2014
Αρ. Πρωτ. Φ.80000/οικ.16508/1113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHT. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Τηλ. : 210 3368060
FAX: 210 3368180

Θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την εκτέλεση του σχεδίου μεταρρύθμισης για την είσπραξη των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης από τη φορολογική διοίκηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του νόμου 2042/92 (ΦΕΚ 75 Α΄) «Αύξηση συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Σ.Σ. της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας ».

3. Την αριθ. 13725/4430/26.6.14 (ΑΔΑ: ΨΤ3ΗΛ-ΔΝΩ) εγκύκλιο «Κοινό Σχέδιο Δράσης για το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών» των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινων. Ασφάλισης και Πρόνοιας.

4. Την αριθ. 13492/904/27.06.2014 (ΑΔΑ: 7ΛΩ6Λ-ΠΡΚ) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση του προγράμματος μεταρρύθμισης της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών μέσω της φορολογικής διοίκησης».

5. Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής (4η αναθεώρηση – Απρίλιος 2014), παράγραφος 2.8.2, σημεία 4, 5, 8 και 9, «Ενσωμάτωση Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών στη φορολογική διοίκηση".

6. Τις διατάξεις του Π.Δ 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ / ματος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών »(ΦΕΚ 141 Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ / τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

Α. Τη σύσταση και συγκρότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ομάδας Διαχείρισης Έργου με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στο σχέδιο μεταρρύθμισης της κοινής Υπουργικής εγκυκλίου αριθ. 13725/4430, της 26ης Ιουνίου 2014 για τη μεταρρύθμιση της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών και την ένταξή τους στη φορολογική διοίκηση.

Β. Επικεφαλής της Ομάδας Διαχείρισης Έργου, ορίζεται ο Γριμάνης Θεόδωρος, μετακλητός υπάλληλος στο Γραφείο Υπουργού Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας.

α) Ο επικεφαλής της Ομάδας Διαχείρισης Έργου είναι αρμόδιος για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών που αφορούν το σχέδιο μεταρρύθμισης για την ολοκληρωμένη συλλογή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της φορολογικής διοίκησης.

β) Μέλη της ομάδας διαχείρισης έργου, ορίζονται οι:

1. Σαμαράς Λουκάς, Προϊστάμενος Τμήματος στη Δ/νση Μηχανογραφικών Εφαρμογών της Γ.Γ.Κ.Α.
2. Ελένη Ράπτη, υπάλληλος Τμήματος Ανεξάρτητα Απασχολουμένων στη Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων της Γ.Γ.Κ.Α.
3. Μαυρίδου Γεωργία, υπάλληλος Τμήματος Γεν. Ασφ/σης ΙΚΑ στη Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών της Γ.Γ.Κ.Α.
4. Μανιμάνη Φωτεινή, υπάλληλος Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΥΠΕΚΑΠ.
5. Κοφφινά Ιωάννα, υπάλληλος Κλάδου ΙΒ΄ Μηχανογράφησης του Ο.Γ.Α.
6. Προκόπη Παναγιώτα, υπάλληλος Κλάδου ΙΓ΄ Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α.
7. Καλιγέρης Νέστωρας, προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Εσόδων του Ο.Α.Ε.Ε., με αναπληρωτή το Ζαφειρόπουλο Ιωάννη, προϊστάμενο Τμήματος Ασφάλισης και Εσόδων της Δ/νσης Δυτικής Αττικής του Ο.Α.Ε.Ε.
8. Δαματόπουλος Δημήτριος, προϊστάμενος Τμήματος στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΑΟ.
9. Πασπάτης Ιωάννης, υπάλληλος Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών στη Δ/νση Διοικητικού του Ε.Τ.Ε.Α.
10. Βασιλείου Μαρία, υπάλληλος στη Δ/νση Απονομής Επικουρικής Σύνταξης του ΤΕΑΥΕΚ του Ε.Τ.Ε.Α.
11. Λυκούδη Αγγελική, υπάλληλος της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, με διάθεση στην Δ/νση Υποστ. Ηλεκτρ. Συναλλασσομένων (ΔΥΠΗΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
12. Τριτάκη Αναστασία, υπάλληλος της Δ/νσης Υποστ. Ηλεκτρ. Συναλλασσομένων (ΔΥΠΗΣ), με αναπληρωτή το Δημήτριο Τασσιόπουλο, υπάλληλο της Δ/νσης Υποστ. Ηλεκτρ. Συναλλασσομένων (ΔΥΠΗΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
13. Μακαρονοπούλου Κυριακή, υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. με απόσπαση στη Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων (ΔΠΕΙΣ) και διάθεση στη ΔΗΛΕΔ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Τα μέλη της ομάδας αναφέρονται απευθείας στον επικεφαλής της Ομάδας Διαχείρισης Έργου.

Γ. Ο επικεφαλής της Ομάδα Διαχείρισης Έργου:

α) Αναφέρει άμεσα στην κοινή ομάδα εργασίας (Υπουργική Απόφαση 13492/904/27.06.2014), την ανάπτυξη και πρόοδο του μεταρρυθμιστικού σχεδίου, όπως αυτό περιγράφεται στην κοινή εγκύκλιο 13725/4430/26.6.2014 των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και μεριμνά για την επίλυση ζητημάτων που παρακωλύουν τη συνέχιση της εφαρμογής του σχεδίου μεταρρύθμισης.

β) Υποβάλλει εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατ’ ελάχιστον 2 φορές κάθε μήνα, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά.

Δ. Το αντικείμενο των εργασιών της Ομάδας Διαχείρισης Έργου περιλαμβάνει:

α) Την εκτέλεση όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και τεχνικών απαιτήσεων, όπως αυτά περιγράφονται στο σχέδιο μεταρρύθμισης για την ένταξη της συλλογής των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση, και ειδικότερα:
• Την προετοιμασία της επιχειρησιακής μελέτης σκοπιμότητας (ποσοτική και ποιοτική ανάλυση) για την ενσωμάτωση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων ασφαλιστικών εισφορών, καταβολής και είσπραξής τους, στη φορολογική διοίκηση.
• Το σχεδιασμό ενός λειτουργικού, ενοποιημένου μοντέλου είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος φυσικών / νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.
• Το σχεδιασμό του ενοποιημένου μητρώου των υπόχρεων πληρωμής/συνεισφερόντων.
• Τη συμπλήρωση του οδικού χάρτη για τη λειτουργική και νομική εναρμόνιση (πλήρης παραμετροποίηση) της βάσης των εισφορών μεταξύ των ταμείων και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων/ ασφαλιστικών κλάσεων.

β) Το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων και μεταξύ των δύο εμπλεκομένων Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που υλοποιούν το πρόγραμμα μεταρρύθμισης και την εξασφάλιση της συνεργασίας από τους αντίστοιχους εμπλεκόμενους φορείς.

γ) Τον εντοπισμό και την επίλυση νομικών και επιχειρησιακών περιορισμών που εμποδίζουν την εκτέλεση του σχεδίου μεταρρύθμισης.

δ) Την παρουσίαση των κρίσιμων θεμάτων που σχετίζονται με τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση και υλοποίηση του έργου και την υποβολή εφαρμόσιμων λύσεων στην Κοινή Ομάδα Εργασίας.

Επίσης, τα μέλη της ομάδας λογοδοτούν για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών του σχεδίου της μεταρρύθμισης εντός των καθορισμένων χρονικών πλαισίων και γενικότερα για το αποτέλεσμα του έργου της μεταρρύθμισης.

Η ομάδα διαχείρισης του έργου λειτουργεί εντός ωραρίου εργασίας και όταν απαιτείται και εκτός αυτού.

Χρέη γραμματέων θα ασκούν υπάλληλοι που ορίζονται με απόφαση του Επικεφαλής της Ομάδας Διαχείρισης Έργου.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο