Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-08-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ17α/06/90/ΦΝ 433.γ/20.8.2014 Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών

(Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 20/08/2014
Αριθ. Πρωτ. Δ17α/ 06 / 90 / ΦΝ 433.γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ και ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17)
Τμήμα : Α΄

Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 213 1523 558
FAX : 213 1523 572
E-mail :[email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13

ΘEMΑ: Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.


Σας πληροφορούμε ότι με τη διάταξη του άρθρου 59 του νόμου 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 157), καταργούνται τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

Α) Η κατάργηση των κατωτάτων ορίων είναι άμεσης εφαρμογής και καταλαμβάνει όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση), στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι 04-08-2014 ανεξάρτητα από τις τυχόν αντίθετες προβλέψεις των οικείων διακηρύξεων.

Κατά συνέπεια στις παραπάνω διαδικασίες, είναι δυνατή η συμμετοχή όλων των υποψηφίων, που καλύπτουν τα ανώτατα όρια χωρίς κανένα περιορισμό κατώτατων ορίων.

Β) Αντίθετα, οι διατάξεις που αφορούν στα ανώτατα όρια παραμένουν σε ισχύ και συνεπώς δεν επέρχονται σχετικές μεταβολές στον τρόπο διενέργειας των διαγωνισμών, μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 59 Προεδρικού Διατάγματος. Με το Διάταγμα αυτό θα ορισθεί ο χρόνος κατάργησης των ανωτάτων ορίων και θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και μελετών.

Τέλος επισημαίνεται, ότι θα δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις με νεότερη εγκύκλιο για την ουσιαστικότερη εφαρμογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 147 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας δημοσίων έργων που κυρώθηκε με το ν.3669/2008 (σχετικό το τελευταίο εδάφιο της σημείωσης 43 του Α’ τύπου των εγκεκριμένων πρότυπων διακηρύξεων), που αφορούν επίκληση και απόδειξη τεχνικής ή και επαγγελματικής ικανότητας, που στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου φορέα (δάνεια εμπειρία).

Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την πιστή εφαρμογή της.

Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του προγράμματος “Διαύγεια”. .Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο