Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-12-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1196525 ΕΞ 2013/24.12.2013 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1022652ΕΞ2013/6-2-2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΥΤΗ-ΞΙ9) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, την μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων σε αυτήν

(Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1022652ΕΞ2013/6-2-2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΥΤΗ-ΞΙ9) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, την μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων σε αυτήν)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα 24 Δεκεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1196525ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1022652ΕΞ2013/6-2-2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΥΤΗ-ΞΙ9) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, την μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων σε αυτήν».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α΄128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

β) Του π.δ 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών» (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του π.δ 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε ΄΄Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας΄΄……» και του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του άρθρου 34 του ν.1914/1990 (Α’ 178 ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α’ 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

στ) Του άρθρου 19 του ν. 1599/1986 (Α’75) «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ 63/2005(Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

η) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003(Α΄297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010(Α΄40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν.4024/2011(Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012- 2015».

θ) Του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. Δ6Α 1022652 ΕΞ 2013/6.2.2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΥΤΗ-ΞΙ9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, την μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων σε αυτήν», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1088996 ΕΞ 2013/30.5.2013(Α.Δ.Α:ΒΕΧΩΗ-ΑΔΜ) και Δ6Α 1118811 ΕΞ 2013/25.7.2013(ΑΔΑ:ΒΛ4ΝΗ-ΣΡΡ) όμοιες.

3. Τις αριθ. ΔΕΕΕ1174216ΕΙ2013/13-11-2013, Δ6Α 1150561ΕΙ 2013/4-10-2013 , Δ6 1174813ΕΙ2013/14-11-2013 , Δ61149621ΕΞ2013/2-10-2013 , Δ6 1157793ΕΙ 2013/16-10-2013 Δ6Α 1177068ΕΙ2013/19-11-2013 την από 26-9-2013 και την από 19-11-2013 αιτήσεις υπαλλήλων για την απαλλαγή τους από τα καθήκοντα των μελών της Ομάδας, για τους λόγους που αναφέρουν σ΄ αυτά.

4. Το αριθ. ΚΕ.ΠΥ.Ο 4031199ΕΞ2013/26-9-2013 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕΠΥΟ, με επισυναπτόμενη την αριθ. Δ1Γ 122248ΕΞ2013/2-8-2013 ανακοίνωση αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου Θεοπίστης Ζουντουρίδου.

5. Το αριθ. Δ6Α 1159600ΕΞ2013/18-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης προς την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, για την υπόδειξη ενός υπαλλήλου, για να ορισθεί ως αντικαταστάτης στη θέση του μέλους κ. Αντωνίου Κατσούλα , στην Ομάδα Εργασίας και το αριθ. πρωτ.:Δ13Α 1174386ΕΞ2013/14-10-2013 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου

6. Το αριθ. Δ6Α 1159677ΕΞ2013/21-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης προς την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων, Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, για την υπόδειξη ενός υπαλλήλου, για να ορισθεί ως αντικαταστάτης στη θέση του μέλους κας Βασιλικής Διβανέλη, στην Ομάδα Εργασίας και το αριθ. πρωτ.:ΔΝΥ 1186743ΕΞ2013/4-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων, Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης.

7. Το αριθ. Δ6Α 1159602ΕΞ2013/18-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης προς την Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε), για την υπόδειξη ενός υπαλλήλου, για να ορισθεί ως αντικαταστάτης στη θέση του μέλους κ. Αντωνίου Γαστεράτου, στην Ομάδα Εργασίας και τα αριθ. πρωτ.:14587/ΚΥ/4-11-2013 και Δ6 1177072ΕΙ 2013/19- 11-2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης .

8. Τα αριθ. ΔΕΕΕ 1127221ΕΞ2013/14-8-2013 και ΔΕΕΕ1177269ΕΞ2013/19-11- 2013 έγγραφα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

9. Τις αριθ. Δ2Α 1104654ΕΞ2013/28-6-2013 και Δ2Α 1117532ΕΞ2013/23-7-2013 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων«Μετακίνηση υπαλλήλων».

10. Την αριθ. Δ2Α 1123329ΕΞ2013/6-8-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους», που αφορά μεταξύ άλλων και στην τοποθέτηση του τακτικού μέλους της Ομάδας Νικολάου Ζαννέτου στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ)

11. Την αριθ. Δ2Α 1090382ΕΞ2013/4-6-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που αφορά στην τοποθέτηση του αναπληρωματικού μέλους της Ομάδας, Δέσποινας Κοτζιά ως Προϊσταμένης στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π)

12. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

13 . Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Τροποποιούμε την παρ. Β΄ της αριθ. Δ6Α 1022652 ΕΞ 2013/6.2.2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΥΤΗ-ΞΙ9) απόφασής μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, την μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων σε αυτήν», ως εξής:

α) Αντικαθιστούμε τα, με α/α 2, 5, 10, 11 και 15, τακτικά μέλη της Ομάδας, Ζωή Παπαδάκη, Αντώνιο Κατσούλα, Θεοπίστη Ζουντουρίδου, Αντώνιο Γαστεράτο και Γεώργιο Ρουμελιώτη, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη, με α/α 5 και 11, Άννα Αδάμ-Κόλλια και Ιωάνη Μαυροδόντη, ορίζουμε στην θέση τους, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτής, τους Λευκοθέα Σκούμπα, Βασιλική Σκλάβου, Ιωάννη Μανιδάκη, Ιωάννα Γιώτη Κωνσταντίνο Θεοδωράτο, Περσεφόνη Διαμαντοπούλου και Ανδρέα Ανδρέου, αντίστοιχα .

β) Διαγράφουμε το με α/α 9 τακτικό μέλος Βασιλική Διβανέλη και ορίζουμε τα, με α/α 2 και 9, αναπληρωματικά μέλη, Θεόδωρο Κατσιφή και Μαρία Κεχρή, αντίστοιχα , ως τακτικά μέλη.

γ) Τροποποιούμε τις με α/α 12 και 14 περιπτώσεις ως προς τις υπηρεσίες που υπηρετούν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

δ) Αυξάνουμε τον αριθμό των μελών της Ομάδας Εργασίας από δεκαπέντε (15) σε δεκαοκτώ (18), αναριθμούμε αυτά και διαμορφώνουμε την παρ. Β΄ της απόφασης, ως εξής:

« Β. Συγκροτούμε την παραπάνω ομάδα και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1. Αρετή Ντζιώρα, Οικονομική Επιθεωρήτρια, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, ως Συντονίστρια.

2. Λευκοθέα Σκούμπα, Οικονομική Επιθεωρήτρια, που υπηρετεί στην Οικονομική Επιθεώρηση Πειραιά, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ξενοφώντα Πανόπουλο, Οικονομικό Επιθεωρητή, που υπηρετεί στην Οικονομική Επιθεώρηση Ανατολικής Αττικής.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Συντονίστριας ορίζεται ως αναπληρώτρια το με α/α 2 μέλος Λευκοθέα Σκούμπα .

3. Θεόδωρο Κατσιφή, Οικονομικό Επιθεωρητή, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Θεοφιλάκο, Οικονομικό Επιθεωρητή, που υπηρετεί στην Οικονομική Επιθεώρηση Ανατολικής Αττικής.

4. Βασιλική Φωτοπούλου, Οικονομική Επιθεωρήτρια, που υπηρετεί στην Οικονομική Επιθεώρηση Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Πατούρη, Οικονομικό Επιθεωρητή, που υπηρετεί στην ίδια Οικονομική Επιθεώρηση.

5. Περικλή Κόκκοτα, Οικονομικό Επιθεωρητή, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου, ως μέλος.

6. Σπυριδούλα Ρηγοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Παναγοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

7. Ευτυχία Καπούτσου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κωνσταντία Καρακικέ, υπάλληλο του ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

8. Βασιλική Σκλάβου, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Περσεφόνη Διαμαντοπούλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού του κλάδου ΤΕ Εφοριακών , που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

9. Νικόλαο Σαϊτάνη, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φ.Π.Α (Δ14) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αθηνά Γκότση , υπάλληλο με βαθμό Ε΄ του ίδιου κλάδου , που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

10. Σταυρούλα Ευλιάτου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄-Στατιστικής Ανάλυσης και Μέτρησης Επιδόσεων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Θεοδώρα Αϊβάζογλου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

11. Νεκταρία Κλεισαρχάκη , υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Φουντά, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

12. Μαρία Κεχρή, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων, Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.

13. Ιωάννη Μανιδάκη, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής-Επιστήμης Η/Υ (Software), Προϊστάμενο του Τμήματος Γ΄- Γενικών Εφαρμογών και Διαλειτουργικότητας της Διεύθυνσης Εφαρμογών Η/Υ(Δ30) της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕΠΥΟ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Βλάχο, υπάλληλο με βαθμό Ε΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής-Μηχανικών Η/Υ (Ηardware), που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

14. Ιωάννα Γιώτη, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ΄- Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Ανδρέου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Β’ – Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε.

15. Νικόλαο Ζαννέτο, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δέσποινα Κοτζιά, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου , Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π) .

16. Αλέξιο Καββαθά, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Σκούρα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου που υπηρετεί στην ίδια Δ.Ο.Υ.

17. Δέσποινα Ψαραύτη, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Φρειδερίκη Μαρκουλάκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

18. Κωνσταντίνο Θεοδωράτο, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Λάζαρο Μέμο, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του ίδιου κλάδου που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1022652 ΕΞ 2013/6.2.2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΥΤΗ-Ξ19) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1088996 ΕΞ 2013/30.5.2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΧΩΗ-ΑΔΜ) και Δ6Α 1118811 ΕΞ 2013/25.7.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4ΝΗ-ΣΡΡ) όμοιες.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο