Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-08-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1117888 ΕΞ 2014/18.8.2014 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1022652ΕΞ2013/6-2-2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΥΤΗ-ΞΙ9) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, την μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων σε αυτήν

(Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1022652ΕΞ2013/6-2-2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΥΤΗ-ΞΙ9) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, την μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων σε αυτήν)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα 18 Αυγούστου 2014
Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1117888ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1022652ΕΞ2013/6-2-2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΥΤΗ-ΞΙ9) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, την μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων σε αυτήν».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α΄128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

β) Του π.δ 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών» (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του π.δ 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε ΄΄Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας΄΄……» και του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α’ 178 ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α’ 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» .

ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

η) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργιών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ6Α 1022652 ΕΞ 2013/6.2.2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΥΤΗ-ΞΙ9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, την μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων σε αυτήν», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1088996 ΕΞ 2013/30.5.2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΧΩΗ-ΑΔΜ) , Δ6Α 1118811 ΕΞ 2013/25.7.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4ΝΗ-ΣΡΡ), Δ6Α 1196525 ΕΞ 2013/24.12.2013 (Α.Δ.Α.:ΒΛΓΦΗ-4ΧΛ) και Δ6Α 1048061 ΕΞ 2014/17.3.2014 (Α.Δ.Α.: ΒΙΞΠΗ-6Β7) όμοιες.

3. Το αριθ. ΔΕΕΕ 1023082ΕΞ2014/5-2-2014 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης

4. Την αριθ. ΓρΓΓΠ0000640ΕΞ2014/5-5-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, περί μετακίνησης και τοποθέτησης υπαλλήλων της ΓΓΠΣ και τα αριθ. ΓρΓΓΠ0000685ΕΞ2014/8-5-2014 και ΓρΓΓΠ0000740ΕΞ2014/19-5-2014 έγγραφα του ιδίου.

5. Το αριθ. Δ6Α 1067728ΕΞ2014/30-4-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και τα απαντητικά έγγραφα των υπηρεσιών με αριθ.:

α) 5093/Κ.Υ/7-5-2014, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Σ.Δ.Ο.Ε. και το αριθ. 224/7-5-2014 επισυναπτόμενο σ΄αυτό έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων του Σ.Δ.Ο.Ε.,

β) Δ12Α 1071592ΕΞ2014/7-5-2014, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος,

γ) Δ13 ΦΜΑΠ 1070952ΕΞ2014/8-5-2014, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου.

δ) ΔΕΣ Α 1072853ΕΞ2014/9-5-2014, της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

ε) 25886/12-5-2014, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών.

στ) ΔΗΛΕΔ 0019620ΕΞ2014/27-5-2014, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές).

ζ) ΔΠΕΙΣ Β 1084695ΕΞ2014/2-6-2014, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων.

η) Δ.ΕΣ.ΥΠ 0026887ΕΞ2014/9-7-2014 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και το από 15-5-2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ελέγχου.

6. Την αριθ. Δ2Γ 1082182ΕΞ2014/27-5-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί μετακίνησης και ορισμό αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και τις αριθ. Δ2Β1097058ΕΞ2014/30-6-2014 και Δ2 Β1097059ΕΞ2014/30-6-2014 όμοιες αποφάσεις «Μετακίνηση υπαλλήλων».

7. Τα αριθ. ΔΕΕ 0017642ΕΞ2014/14-5-2014, ΔΕΕ 0023598ΕΞ2014/19-6-2014 και ΔΕΕ 0027392ΕΞ2014/11-7-2014 έγγραφα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

8. Τις από 8-7-2014 αιτήσεις των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Επιθεωρητών Δημητρίου Θεοφιλάκου και Ξενοφώντα Πανόπουλου για απαλλαγή τους από τα καθήκοντα των μελών της Επιτροπής.

9. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την παρ. Β΄ της αριθ. Δ6Α 1022652 ΕΞ 2013/6.2.2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΥΤΗ-ΞΙ9) απόφασής μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, την μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων σε αυτήν», ως εξής:

α) Αντικαθιστούμε την Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας, Αρετή Ντζιώρα , λόγω παραίτησης από την υπηρεσία, και το με α/α 13 τακτικό και αναπληρωματικό μέλος Ιωάννη Μανιδάκη και Αντώνιο Βλάχο, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, ορίζουμε στην θέση τους, την Ζωή Ρούσκα, ως Συντονίστρια, την Αναστασία Γκαρούτσου και τον Ιωάννη Μαυροειδή, ως τακτικά μέλη.

β) Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά τους τα, με α/α 2, 3 και 8 αναπληρωματικά μέλη, Ξενοφώντα Πανόπουλο, Δημήτριο Θεοφιλάκο και Περσεφόνη Διαμαντοπούλου.

γ) Προσθέτουμε ως νέο τακτικό μέλος την Οικονομική Επιθεωρήτρια Φανή Μηλαίου και ορίζουμε ως τακτικά μέλη τα, με α/α 10, 14 και 17 αναπληρωματικά μέλη, Θεοδώρα Αϊβάζογλου, Ανδρέου Ανδρέα και Φρειδερίκη Μαρκουλάκη αντίστοιχα.

δ) Τροποποιούμε τις υπηρεσίες που υπηρετούν τα μέλη, καθώς και τους τίτλους υπηρεσιών, λόγω της αναδιοργάνωσης αυτών.

Ύστερα από τα παραπάνω αναριθμούμε τα μέλη της Επιτροπής και διαμορφώνουμε την παρ. Β΄ της απόφασης, ως εξής:

Β. 1. Ζωή Ρούσκα, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, ως Συντονίστρια.

2. Λευκοθέα Σκούμπα, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, ως μέλος και αναπληρώτρια Συντονίστρια.

3. Θεόδωρο Κατσιφή, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών , που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, ως μέλος.

4. Βασιλική Φωτοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών , που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, ως μέλος με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Πατούρη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

5. Φανή Μηλαίου, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών , που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, ως μέλος.

6. Περικλή Κόκκοτα, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Α΄- Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε), ως μέλος.

7. Βασιλική Σκλάβου, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

8. Νικόλαο Σαϊτάνη, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φ.Π.Α (Δ14) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αθηνά Γκότση , υπάλληλο με βαθμό Ε΄ του ίδιου κλάδου , που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση

9. Μαρία Κεχρή, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

10. Αναστασία Γκαρούτσου, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ (Software), που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές) , ως μέλος.

11. Ιωάννα Γιώτη, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ΄- Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε, ως μέλος.

12. Ανδρέα Ανδρέου, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Β’ – Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. , ως μέλος.

13. Νικόλαο Ζαννέτο, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δέσποινα Κοτζιά, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π) .

14. Δέσποινα Ψαραύτη, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης , ως μέλος

15. Φρειδερίκη Μαρκουλάκη, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος,

16. Σπυριδούλα Ρηγοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Παναγοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

17. Σταυρούλα Ευλιάτου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄-Στατιστικής Ανάλυσης και Μέτρησης Επιδόσεων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

18. Δημήτριο Σπυράκη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Σκούρα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου που υπηρετεί στην ίδια Δ.Ο.Υ.

19. Ευτυχία Καπούτσου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κωνσταντία Καρακικέ, υπάλληλο του ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

20. Θεοδώρα Αϊβάζογλου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ως μέλος,

21. Νεκταρία Κλεισαρχάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Φουντά, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

22. Κωνσταντίνο Θεοδωράτο, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Λάζαρο Μέμο, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του ίδιου κλάδου που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση».

23. Ιωάννη Μαυροειδή, υπάλληλο με βαθμό Ε΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ (Software), που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές), ως μέλος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1022652 ΕΞ 2013/6.2.2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΥΤΗ-Ξ19) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1088996 ΕΞ 2013/30.5.2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΧΩΗ-ΑΔΜ), Δ6Α 1118811 ΕΞ 2013/25.7.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4ΝΗ-ΣΡΡ), Δ6Α 1196525 ΕΞ 2013/24.12.2013 (Α.Δ.Α.:ΒΛΓΦΗ-4ΧΛ) και Δ6Α 1048061 ΕΞ 2014/17.3.2014 (Α.Δ.Α.: ΒΙΞΠΗ-6Β7) όμοιες.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο