Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1088996 ΕΞ 2013/30.5.2013, την Δ6Α 1118811 ΕΞ 2013/25.7.2013, την Δ6Α 1196525 ΕΞ 2013/24.12.2013, την Δ6Α 1048061 ΕΞ 2014/17.3.2014 και την Δ6Α 1117888 ΕΞ 2014/18.8.2014

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-02-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1022652 ΕΞ 2013/6.2.2013 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, την μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων σε αυτήν

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, την μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων σε αυτήν)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1022652ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, την μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων σε αυτήν».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α΄128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

β) Του π.δ 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών» (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του π.δ 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε ΄΄Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας΄΄……» και του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016».

ε) Του άρθρου 34 του ν.1914/1990 (Α’ 178 ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α’ 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις»..

στ) Του άρθρου 19 του ν. 1599/1986 (Α’75) «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ 63/2005(Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

η) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003(Α΄297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010(Α΄40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν.4024/2011(Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

2. Το αριθ. ΔΕΕΕ 1173649ΕΞ 2012/14-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, το επισυναπτόμενο αριθ. ΔΕΕΕ 1135670ΕΞ2012/3-10-2012 εισηγητικό σημείωμα προς τον Υπουργό Οικονομικών διά του Υφυπουργού Οικονομικών και το αριθ. ΔΕΕ1001174ΕΞ2013/4-1-2013 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης.

3. Το αριθ. Δ12 1000363ΕΞ2013/2-1-2013 έγγραφο του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας.

4. Το αριθ. Δ13Α 1179901ΕΞ2012/28-12-2012 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας.

5. Το αριθ. Δ14 1000364ΕΞ2013/2-1-2013 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φ.Π.Α (Δ14) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας.

6. Το αριθ. ΔΕΣΑ 1180437ΕΞ2012/31-12-2012 έγγραφο της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

7. Το αριθ. ΔΕΛ 1001056ΕΞ2013/4-1-2013 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

8. Το αριθ. ΔΝΥ 1180196ΕΞ2012/28-12-2012 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων, Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

9. Το αριθ. ΚΕ.Π.Υ.Ο 4000929ΕΞ/10-1-2013 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕΠΥΟ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

10. Το αριθ. 16103/ΚΥ/24-12-2012 έγγραφο της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

11. Το αριθ. 59285/31-12-2012 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

12. Το αριθ. 58783/28-12-2012 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

13. Το αριθ. 37302/31-12-2012 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών.

14.Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε, στο Υπουργείο Οικονομικών, Ομάδα Εργασίας, , για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, την μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων σ΄αυτήν.

Β. 1. Ζωή Ρούσκα, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, ως Συντονίστρια.

2. Λευκοθέα Σκούμπα, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, ως μέλος και αναπληρώτρια Συντονίστρια.

3. Θεόδωρο Κατσιφή, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών , που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, ως μέλος.

4. Βασιλική Φωτοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών , που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, ως μέλος με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Πατούρη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

5. Φανή Μηλαίου, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών , που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, ως μέλος.

6. Περικλή Κόκκοτα, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Α΄- Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε), ως μέλος.

7. Βασιλική Σκλάβου, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

8. Νικόλαο Σαϊτάνη, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φ.Π.Α (Δ14) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αθηνά Γκότση , υπάλληλο με βαθμό Ε΄ του ίδιου κλάδου , που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση

9. Μαρία Κεχρή, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

10. Αναστασία Γκαρούτσου, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ (Software), που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές) , ως μέλος.

11. Ιωάννα Γιώτη, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ΄- Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε, ως μέλος.

12. Ανδρέα Ανδρέου, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Β’ – Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. , ως μέλος.

13. Νικόλαο Ζαννέτο, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δέσποινα Κοτζιά, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π) .

14. Δέσποινα Ψαραύτη, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης , ως μέλος

15. Φρειδερίκη Μαρκουλάκη, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος,

16. Σπυριδούλα Ρηγοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Παναγοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

17. Σταυρούλα Ευλιάτου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄-Στατιστικής Ανάλυσης και Μέτρησης Επιδόσεων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

18. Δημήτριο Σπυράκη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Σκούρα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου που υπηρετεί στην ίδια Δ.Ο.Υ.

19. Ευτυχία Καπούτσου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κωνσταντία Καρακικέ, υπάλληλο του ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

20. Θεοδώρα Αϊβάζογλου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ως μέλος,

21. Νεκταρία Κλεισαρχάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Φουντά, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

22. Κωνσταντίνο Θεοδωράτο, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Λάζαρο Μέμο, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του ίδιου κλάδου που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση».

23. Ιωάννη Μαυροειδή, υπάλληλο με βαθμό Ε΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ (Software), που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές), ως μέλος.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει η συντονίστρια αυτής.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

- Η καταγραφή των ρυθμιστικών, επιχειρησιακών και διοικητικών/υποστηρικτικών λειτουργιών και διαδικασιών της Φορολογικής Διοίκησης,

- η αναγνώριση των κινδύνων που ενέχονται στις λειτουργίες και διαδικασίες αυτές,

- η αξιολόγηση των κινδύνων με βάση, αφενός την πιθανότητα εμφάνισής τους και αφετέρου την σοβαρότητα των συνεπειών τους και

- η καταγραφή των δικλείδων ασφαλείας, που έχουν θεσπιστεί για την προστασία από τους κινδύνους που αναγνωρίστηκαν.

Στα πλαίσια του έργου της, η Ομάδα:

α) θα αναπτύξει, κατ΄αρχάς, την μεθοδολογία της εργασίας της (συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού των ενεργειών της και της εσωτερικής κατανομής έργου), με την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης,

β) θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, με την Διεύθυνση Οργάνωσης, με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και με την Ομάδα Διοίκησης Έργου « για την διαδικαστική και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του ν.3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»

γ) θα υποβάλλει τριμηνιαίες αναφορές προόδου στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υφυπουργό Οικονομικών στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης.

δ) θα παραδίδει σταδιακά το παραχθέν έργο, ανά τομέα λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης, τον οποίο θα εξετάζει, ώστε αυτό να αξιοποιείται για την εκτέλεση των εσωτερικών ελέγχων.

ε) μετά την ολοκλήρωση του έργου της θα παραδώσει το τελικό πόρισμα στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία.

Ε. Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

ΣΤ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, επί της οδού Νικηταρά 1, στην Αθήνα.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της ΓραμματείαςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο