Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-08-2014 ]

Αριθμ. Δ18Γ 5018383 ΕΞ 2014/21.7.2014 Τροποποίηση της αριθμ. Α.4216/1/Β0019/5−2−2003 Α.Υ.Ο. «Ίδρυση και λειτουργία πτυσσόμενων Καταστημάτων Αδασμολογήτων, Αφορολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (Φ.Ε.Κ. 142/Β/11−2−2003)

(Τροποποίηση της αριθμ. Α.4216/1/Β0019/5−2−2003 Α.Υ.Ο. «Ίδρυση και λειτουργία πτυσσόμενων Καταστημάτων Αδασμολογήτων, Αφορολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (Φ.Ε.Κ. 142/Β/11−2−2003))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. Δ18Γ 5018383 ΕΞ 2014

(ΦΕΚ Β' 2251/19-08-2014)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.827/1978 «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 194/Α/18−11−78).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 του Ν.2533/1997 «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 228/Α/11−11−97).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ.86/79 «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Φ.Ε.Κ. 17/Α/31−1−79).

4. Την αριθμ. Α.4216/1/Β0019/5−2−2003 Α.Υ.Ο. «Ίδρυση και λειτουργία πτυσσόμενων Καταστημάτων Αδασμολογήτων, Αφορολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (Φ.Ε.Κ. 142/Β/11−2−2003)

5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 130/Β΄/2013 και 372/Β΄/2013)

6. Το με αριθμ. πρωτ. 10208/8−7−2014 αίτημα της εταιρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά την τοποθέτηση κινητών μονάδων πώλησης σε θύρες επιβίβασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

7. Το αρίθμ.10208/9−7−2014 έγγραφο του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» με το οποίο μας διαβίβασε το με αρίθμ. πρωτ.10208/8−7−2014 αίτημα της εταιρείας μετά των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων,

αποφασίζουμε:

1. Αντικαθίσταται η πρώτη παράγραφος της αριθμ. Α.4216/1/Β0019/5−2−2003 Α.Υ.Ο. ως εξής:

«1. Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία δύο (2) μικρών πτυσσόμενων καταστημάτων πωλήσεως Αδασμολογήτων, Αφορολογήτων και Φορολογημένων Ειδών, τοποθετημένων, εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου (θύρες Α11 και Β14−Β15), στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», ως επέκταση του υπάρχοντος καταστήματος που λειτουργεί δυνάμει της αριθμ. Τ.1076/36/Β0019/12−3−2001 Α.Υ.Ο., στις θέσεις και εκτάσεις που προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν το ως άνω σημείο (7) αίτημα της εταιρείας. Τα εν λόγω καταστήματα θα λειτουργήσουν κατά τη θερινή περίοδο με καταληκτική ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου 2014.»

2. Αντικαθίσταται η δεύτερη παράγραφος της αριθμ. Α.4216/1/Β0019/5−2−2003 Α.Υ.Ο. ως εξής:

«2. Τα καταστήματα θα καταλαμβάνουν επιφάνεια εμβαδού 7,5 τ.μ. το κάθε ένα και θα βρίσκονται πάντοτε υπό τελωνειακή παρακολούθηση.»

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Α.4216/1/Β0019/5−2−2003 Α.Υ.Ο.

Η απόφαση αυτή, που δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο