Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-08-2014 ]

Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/35/οικ.19749/5.8.2014 Καθορισμός της διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών αρμοδιότητας ΕΛΓΑ και κατάργηση των υπ’ αριθ. 9924 (ΦΕΚ 684/Β/2003) και υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/8217 (ΦΕΚ 600/Β/2005) κοινών υπουργικών αποφάσεων

(Καθορισμός της διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών αρμοδιότητας ΕΛΓΑ και κατάργηση των υπ’ αριθ. 9924 (ΦΕΚ 684/Β/2003) και υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/8217 (ΦΕΚ 600/Β/2005) κοινών υπουργικών αποφάσεων)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/35/οικ.19749

(ΦΕΚ Β' 2252/19-08-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01−05−2002), όπως ισχύει.

2. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/24−05−2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

3. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09−03−1999).

4. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11−06−1986).

5. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τα Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) « Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134 Α΄).

7. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147A) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ.λπ».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ478/9−7−2014 (ΦΕΚ 1880 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρασκευά Κουκουλόπουλου.

9. Το άρθρο 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15−3−2006) «Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

10. Την υπ’ αριθ. 9924/23−5−2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 684/Β/2003) «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας – Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) – και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών».

11. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/8217/20−4−2005 (ΦΕΚ 600/Β/2005) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

12. Τις διατάξεις του νόμου 1790/88, (ΦΕΚ Α΄134) «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει σήμερα.

13. Τις διατάξεις του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας», όπως ισχύει σήμερα.

14. Τον Κανονισμό Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 1668/Β΄/27.07.2011 – υπ’ αριθ. 157502/27.07.2011) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

15. Τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 1669/Β΄/27.07.2011 – υπ’ αριθ. 157501/27.07.2011) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

16. Τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (281245/8.4.2008 − ΦΕΚ 628/Β/9.4.2008) κοινή υπουργική απόφαση.

17. Την υπ’ αρ. 80/14270/31−1−2014 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 327/Β/2014).

18. Την υπ’ αριθ. 99/05–06–2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ.

19. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

20. Την ανάγκη βελτίωσης εξυπηρέτησης και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη,

αποφασίζουμε:

1. Η εκτύπωση των ακόλουθων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αφορούν διοικητικές διαδικασίες και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων–Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) – μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατόπιν διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «ΕKEP – ΕΡΜΗΣ» κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 διαδικασία:

Ι. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΗ
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΙ. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α − ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΟΕ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΛ.Γ.Α.
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΕΛ.Γ.Α.
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Κ.Ο.Ε.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΓΑ

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΗ
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ

ΙV. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

V. ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ

2. Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω εκτυπώσεων μέσω ΚΕΠ απαιτείται η επίδειξη των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.

β) έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου

Η ένταξη και διεκπεραίωση της διαδικασίας εκτύπωσης των ανωτέρω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών μέσω ΚΕΠ, γίνεται μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ που υποστηρίζουν τα ΚΕΠ. Ο ΕΛΓΑ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΔιΜΗΔ (ΥΑΠ) θα προβεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις στα συστήματά του και θα υλοποιήσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες διαδικτύου (web services) από την πλευρά του για να διασυνδεθεί και διαλειτουργήσει με το σύστημα ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ, ώστε να διασφαλιστεί το ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ, η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγής από την πλευρά του ΕΛΓΑ θα πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με την ΥΑΠ ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ.

3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών της εφαρμογής e−kep ermis κατά την υποβολή της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

4. Η έναρξη διεκπεραίωσης μέσω των ΚΕΠ των διαδικασιών υπό στοιχεία Ι.3, ΙΙ.1, ΙΙ.2, ΙΙ.3, ΙV.1 του άρθρου 1, ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Για την έναρξη διεκπεραίωσης των λοιπών διαδικασιών ο ΕΛΓΑ ενημερώνει εγγράφως το ΥΔιΜΗΔ για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πληροφοριακού συστήματος του να παράσχει τις εν λόγω βεβαιώσεις δεκαπέντε ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης

5. Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να απαιτείται επικύρωση.

6. Οι υπ’ αριθμ. 9924/23.5.2003 (ΦΕΚ 684/Β/2003) και υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/8217/20.4.2005 (ΦΕΚ 600/Β/2005) κοινές υπουργικές αποφάσεις καταργούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο