Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-1990 ]

ΠΟΛ.1206/19.10.1990 Συμπλήρωση της υπ αριθ. 1053497/4358/0009Α/ΠΟΛ.1163/18.7.1990 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται η λειτουργία των Επιτροπών,καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον αυτών, για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών συναφών φορολογικών αντικειμένων, επιτηδευματιών με βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΦΣ

(Συμπλήρωση της υπ αριθ. 1053497/4358/0009Α/ΠΟΛ.1163/18.7.1990 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται η λειτουργία των Επιτροπών,καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον αυτών, για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών συναφών φορολογικών αντικειμένων, επιτηδευματιών με βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΦΣ )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 1053497/4358/0009Α/απόφασης Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται η λειτουργία των Επιτροπών, καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον αυτών, για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών συναφών φορολογικών αντικειμένων, επιτηδευματιών με βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΦΣ 1069811/1320/Α0012/

Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν.Δ.3323/1955, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή του με τις παρ. 15 έως και 18 του άρθρου 35 του Ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α'). 2. Την υπ' αριθ. 1053497/4358/0009Α/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίστηκε η λειτουργία και η διαδικασία των Επιτροπών για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. 3. Το υπ' αριθ. 31/28.9.1990 έγγραφο της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών της ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών, με το οποίο ζητά τη ρύθμιση ορισμένων προβλημάτων που δημιουργούνται με τις προθεσμίες που θέτονται στην πιο πάνω απόφαση. 4. Την ανάγκη αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων.

Αποφασίζουμε

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1053497/4358/0009Α/ΠΟΛ.1163/ /18.7.1990 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: "Αν συντρέχει αποχρών λόγος, η συζήτηση της πρότασης του φορολογουμένου, δύναται να αναβληθεί αυτεπαγγέλτως από την Επιτροπή ή ύστερα από αίτηση του φορολογουμένου. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία της νέας συζήτησης δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες".

2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της υπ' αριθ. 1053497/4358/0009Α/ΠΟΛ.1163, από 18 Ιουλίου 1990 όμοιας απόφασης. 3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο