Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-08-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ2Γ 1117072 ΕΞ 2014/18.8.2014 Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

(Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ2Γ1117072ΕΞ2014

(ΦΕΚ Γ' 1104/18-08-2014)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπαραγράφων Ε.1 και Ε.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12−11−2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/1−8−2014).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27−10−2011).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ 182/Α/14−6−1988) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/7−10−2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ 865/Β/8−4−2014) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές».

6. Την αριθμ. 20/25−06−2014 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360/ΥΟΔΔ/25−06−2014), σχετικά με την επιλογή και το διορισμό Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 Β') Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

8. Τις αριθμ. πρωτ. Δ2Γ 1081818 ΕΞ 27.5.2014 και Δ2Γ 1112246 ΕΞ 2014/1.8.2014 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΟΙΚ.

9. Την κενή θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΟΙΚ.

10. Τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του αναφερόμενου στην απόφαση υπαλλήλου που επιλέγεται και τοποθετείται ως Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.ΟΙΚ.

11. Την αριθμ. πρωτ. Δ2Γ 1117041 ΕΞ18−8−2014 Απόφαση μετακίνησης του αναφερόμενου στην παρούσα απόφαση, από το ΣΔΟΕ σε οργανική μονάδα της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΟΙΚ.

12. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες,

αποφασίζουμε:

Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τον υπάλληλο Παναγιωτόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου (Α.Μ 254201) του κλάδου ΠΕ Εφοριακών και με βαθμό Β' ως Προϊστάμενο στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ.

Β. Με την εν λόγω απόφαση επιλογής και τοποθέτησης, καθορίζουμε τους ετήσιους στόχους που πρέπει να επιτύχει ο ανωτέρω Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, ως ακολούθως:

1. Υλοποίηση των ποσοτικών στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ για το έτος 2014.

2. Κατάρτιση του ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης προς επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ και των λοιπών στόχων που τίθενται από το Τεχνικό Μνημόνιο και την πολιτική ηγεσία, μέχρι 31/1 εκάστου έτους.

3. Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού δράσεων για το επόμενο έτος μέχρι 31/10.

4. Υποβολή εκθέσεων απολογισμού του έργου της Γενικής Διεύθυνσης ανά εξάμηνο εκάστου έτους και εντός του πρώτου 20ημέρου από τη λήξη του εξαμήνου.

5. Ανακατανομή προσωπικού της ΓΓΔΕ βάσει της αναδιοργάνωσης μέχρι 31/12.

6. Πλήρης υλοποίηση της νέας οργανωτικής δομής της Γενικής Διεύθυνσης έως 1/10.

7. Παρακολούθηση της καταγραφής των λειτουργικών διαδικασιών, βάσει του νέου οργανισμού της ΓΓΔΕ, από τις επιμέρους Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης και υποβολή αυτών στη Διεύθυνση Οργάνωσης εντός εξαμήνου από την έναρξη λειτουργίας της.

Γ. Η απόφασή μας αυτή, να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στον ανωτέρω Προϊστάμενο και να γίνει άμεσα εκτελεστή με την υποχρέωση του αναφερόμενου να υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού − Τμήμα Γ΄: Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης Προσωπικού σχετικό πρωτόκολλο ανάληψης καθηκόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο