Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-08-2014 ]

Αρ. πρωτ: Δ2Γ 1117102 ΕΞ 2014/18.8.2014 Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

(Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα 18 Αυγούστου 2014
Αρ. Πρωτ:Δ2Γ 1117102 ΕΞ

(ΦΕΚ Γ' 1104/18-08-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-33.75.194
Fax: 210-32.32.815

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπαραγράφων Ε.1 και Ε.2 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/1-8-2014).

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 84 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011)

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ 182/Α/14-6-1988) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/7-10-2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ 865/Β/8-4-2014) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές».

6. Την αριθμ. 20/25-06-2014 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360/ΥΟΔΔ/25-06-2014), σχετικά με την επιλογή και το διορισμό Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 Β΄) Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

8. Τις αριθμ. πρωτ. Δ2Γ 1081818 ΕΞ 27.5.2014 και Δ2Γ 1112246 ΕΞ 2014/1.8.2014 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΟΙΚ.

9. Την κενή θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΟΙΚ.

10. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του αναφερόμενου στην απόφαση υπαλλήλου που επιλέγεται και τοποθετείται ως Προϊστάμενος στη Γενική Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.ΟΙΚ.

11. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τον υπάλληλο Μπάκα Ιωάννη του Δημητρίου (Α.Μ 306001) του κλάδου ΠΕ Εφοριακών και με βαθμό Β΄ ως Προϊστάμενο στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ.

Β. Με την εν λόγω απόφαση επιλογής και τοποθέτησης, καθορίζουμε τους στόχους που πρέπει να επιτύχει ο ανωτέρω Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης, ως ακολούθως:

1. Υλοποίηση των ποσοτικών στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ για το έτος 2014.

2. Κατάρτιση του ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης προς επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ και των λοιπών στόχων που τίθενται από το Τεχνικό Μνημόνιο και την πολιτική ηγεσία, μέχρι 31/1 εκάστου έτους.

3. Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού δράσεων για το επόμενο έτος μέχρι 31/10.

4. Υποβολή εκθέσεων απολογισμού ανά εξάμηνο εκάστου έτους και εντός του πρώτου 20ημέρου από τη λήξη του εξαμήνου.

5. Πλήρης υλοποίηση της νέας οργανωτικής δομής της Γενικής Διεύθυνσης έως 1/10.

6. Παρακολούθηση της καταγραφής των λειτουργικών διαδικασιών, βάσει του νέου οργανισμού της ΓΓΔΕ, από τις επιμέρους Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης και υποβολή αυτών στη Διεύθυνση Οργάνωσης εντός εξαμήνου από την έναρξη λειτουργίας της.

Γ. Η απόφασή μας αυτή, να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στον ανωτέρω Προϊστάμενο και να γίνει άμεσα εκτελεστή με την υποχρέωση του αναφερόμενου να υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού - Τμήμα Γ΄: Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης Προσωπικού σχετικό πρωτόκολλο ανάληψης καθηκόντων.

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο