Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-2010 ]

ΟΔΗΓΊΑ 2010/23/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 16ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης στην παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι επικίνδυνες για απάτη

(της 16ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης στην παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι επικίνδυνες για απάτη)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΟΔΗΓΊΑ 2010/23/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 16ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης στην παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι επικίνδυνες για απάτη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 113,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (3) ορίζει ότι ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) οφείλεται από κάθε υποκείμενο στον φόρο ο οποίος πραγματοποιεί φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Σε περίπτωση διασυνοριακών συναλλαγών, και για ορισμένους εγχώριους τομείς υψηλού κινδύνου όπως οι κατασκευές ή τα απόβλητα, προβλέπεται, ωστόσο, ότι η υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ μετατίθεται στο πρόσωπο προς το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση ή η παροχή υπηρεσίας.

(2)

Λόγω της σοβαρότητας της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν, σε προσωρινή βάση, έναν μηχανισμό στο πλαίσιο του οποίου την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ έχει το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζονται δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (4), και άλλες μονάδες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη συμμόρφωση προς την εν λόγω οδηγία.

(3)

Η εισαγωγή ενός τέτοιου μηχανισμού με στόχο αυτές τις συγκεκριμένες υπηρεσίες οι οποίες, βάσει της πρόσφατης εμπειρίας, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για απάτη, δεν θα πρέπει να θίγει τις θεμελιώδεις αρχές του συστήματος ΦΠΑ, όπως οι τμηματικές καταβολές, πράγμα που θα συνέβαινε σε περίπτωση γενικής εφαρμογής ενός τέτοιου μηχανισμού.

(4)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού, ούτως ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς του.

(5)

Για να εκτιμηθεί με διαφάνεια η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του μηχανισμού στις δόλιες δραστηριότητες, οι εκθέσεις αξιολόγησης των κρατών μελών θα πρέπει να βασίζονται σε προκαθορισμένα από τα κράτη μέλη κριτήρια. Στις εκθέσεις αξιολόγησης θα πρέπει να εκτιμώνται σαφώς το επίπεδο απάτης πριν και μετά την εφαρμογή του μηχανισμού και κάθε επακόλουθη μετάθεση των τάσεων σχετικά με τις δόλιες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων προς παροχές άλλων υπηρεσιών. Η έκθεση θα πρέπει να αξιολογεί επίσης το κόστος συμμόρφωσης για τους υποκείμενους στον φόρο.

(6)

Κάθε κράτος μέλος που έχει εντοπίσει μετάθεση των τάσεων σχετικά με τις δόλιες δραστηριότητες στο έδαφός του σε σχέση με τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, θα πρέπει να υποβάλλει σχετική έκθεση.

(7)

Προκειμένου να δοθεί σε όλα τα κράτη μέλη η δυνατότητα εφαρμογής ενός τέτοιου μηχανισμού, απαιτείται ειδική τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

(8)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ μέσω ενός προσωρινού μέτρου το οποίο παρεκκλίνει από τους ισχύοντες στην Ένωση κανόνες, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, ως εκ τούτου, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(9)

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στην οδηγία 2006/112/ΕΚ παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 199α

1.   Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015 και για ελάχιστη περίοδο δύο ετών, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι ο υποκείμενος στον φόρο προς τον οποίο πραγματοποιείται:

α)

μεταβίβαση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (5), τα οποία μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας αυτής,

β)

μεταβίβαση άλλων μονάδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φορείς εκμετάλλευσης προκειμένου να συμμορφωθούν με την εν λόγω οδηγία.

2.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού που προβλέπει η παράγραφος 1 για την υιοθέτηση ενός τέτοιου μηχανισμού και υποβάλλουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

δήλωση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του μέτρου για την εφαρμογή του μηχανισμού και λεπτομερή περιγραφή των συνοδευτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων υποχρεώσεων αναφοράς στοιχείων όσον αφορά τους υποκείμενους στον φόρο καθώς και ενδεχόμενων μέτρων ελέγχου·

β)

τα κριτήρια αξιολόγησης που επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ των δόλιων δραστηριοτήτων όσον αφορά τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1, πριν και μετά την εφαρμογή του μηχανισμού, των δόλιων δραστηριοτήτων όσον αφορά άλλες υπηρεσίες πριν και μετά την εφαρμογή του μηχανισμού, καθώς και της αύξησης άλλων τύπων δόλιων δραστηριοτήτων, πριν και μετά την εφαρμογή του μηχανισμού·

γ)

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του μέτρου για την εφαρμογή του μηχανισμού και τη χρονική περίοδο που καλύπτει το μέτρο αυτό.

3.   Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον μηχανισμό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2014. Η έκθεση αναφέρει σαφώς τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα και τις πληροφορίες που μπορούν να δημοσιευθούν.

Η έκθεση περιέχει λεπτομερή εκτίμηση της συνολικής αποτελεσματικότητας του μέτρου ιδίως όσον αφορά:

α)

την επίπτωση στις δόλιες δραστηριότητες σχετικά με τις παροχές υπηρεσιών που καλύπτει το μέτρο·

β)

την πιθανή μετατόπιση των δόλιων δραστηριοτήτων σε αγαθά ή άλλες υπηρεσίες·

γ)

το κόστος συμμόρφωσης που απορρέει από το μέτρο για τους υποκείμενους στον φόρο.

4.   Κάθε κράτος μέλος που έχει εντοπίσει, από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, μετατοπίσεις των τάσεων των δολίων δραστηριοτήτων στο έδαφός του σε σχέση με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υποβάλλει σχετική έκθεση στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2014 το αργότερο.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να εφαρμόσουν τον μηχανισμό που προβλέπει το άρθρο 199α παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις του μέτρου για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά τον χρόνο που ο μηχανισμός τίθεται σε λειτουργία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται έως τις 30 Ιουνίου 2015.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

E. SALGADOΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο