Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-08-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: οικ. 70055/12.8.2014 Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης

(Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 - 08 - 2014
Αριθ. Πρωτ. οικ. 70055

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Τηλέφωνο: 210 5237483
e-mail : [email protected]

Θέμα: «Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 98/Α'/2005).
2. Το Ν.Δ. 96/1973 "Περί της εμπορίας των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων..." (ΦΕΚ 172/Α'/1973) όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 784/1978, 1316/1983, 1965/1991, 1969/1991, 2992/2002, 3408/2005, 3790/2009 και 3840/2010.

3. Το άρθρο 45 παρ. 12 του ν. 2992/2002 "Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 54/Α'/2002).

4. Τις διατάξεις του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α'2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το άρθρο 69 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α'/2011).

6. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α'/2010) περί τροποποιήσεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

7. Το Ν.Δ.136/1946 "Περί Αγορανομικού Κώδικα" (ΦΕΚ 298/Α'/1946) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α'/10.6.2014 "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

9. Την Α.Δ. 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β'/2009) "Τροποποίηση και νέα Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14-05-2009", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α'/2000) "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας".

11. Τις διατάξεις του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α'/2011) καθώς και τις διατάξεις του ν. 4052/ 2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

12. Το άρθρο 32 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α'/1983) περί Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κλπ.

13. Την υπ' αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ. 35997/11-4-2011 (ΑΔΑ:4ΑΓΞΘ-4) Υπ. Απόφαση "Συγκρότηση Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων", όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ. 65396/23-07-2014 Απόφαση (ΑΔΑ:6Ν57Θ-Ρ8Ω) και την τροποποίηση αυτής υπ' αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ. 67380/28-07-2014 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΦΚ9Θ- 4Α6).

14. Την υπ' αριθ. 61771/11.7.2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1907/Β'/11.07.2013) "Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων".

15. Την υπ' αριθ. 65470/2014 Γ.Π. υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2013/Β/23-07-2014) " Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. οικ. 61771/11.7.2014 (ΦΕΚ 1907/Β') «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»".

16. Την ΔΥΓ3α/οικ. 13833/6.2.2013 Απόφαση (ΦΕΚ 235/Β/07-02-2013) "Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010".

17. Την υπ' αριθ. οικ. Γ.Π. 66788 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ2083/Β/30-07-2014) " Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) ".

18. Την υπ' αριθ. οικ. 60490 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1894/Β/ 11-07-2014) " Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει".

19. Το πρακτικό της από 08-08-2014 συνεδρίασης Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων και την έγκρισή του από την Επιτροπή Τιμών.

20. Το από 12-02-2014 Αριθ. Πρωτ. οικ. 14230 «Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης», το από 04-06-2014 Αριθ. Πρωτ. οικ. 49517 «Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Ανθρώπινης Χρήσης», την από 30-06-2014 Αριθ. οικ. 57056 "Τροποποίηση του με αρ. πρωτ. οικ. 49517/4.6.2014 ΥΑ "Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης" ως προς το άρθρο 3, εδ. 2".

21. Την υπ' αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.88814 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ, 463/26-09-13), «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες».

22. Την από 8-08-2014 εισήγηση του ΕΟΦ με τον συνημμένο τον τελικό κατάλογο των τιμών φαρμάκων (Ανατιμολόγηση Ιουλίου 2014) σε ηλεκτρονική μορφή και το με αριθ. Πρωτ. ΕΟΦ 75281/12.8.2014 τελικό κατάλογο των τιμών φαρμάκων (Ανατιμολόγηση Ιουλίου 2014) σε έντυπη μορφή.

23. Την με αριθ. Πρωτ. οικ. 4771/11.8.2014 Εντολή του Υπουργού Υγείας.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Εκδίδουμε Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των εν λόγω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως εξής:

(Βλέπε συνημμένο αρχείο)

Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.

Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και η ισχύς του αρχίζει:

1. Για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 18 - 08 -2014 και για τις φαρμακαποθήκες από 28 - 08 - 2014.

2. Για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 15 - 09 - 2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο