Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-1999 ]

ΠΟΛ.1076/19.3.1999 Αναγγελία σφράγισης φορολογικών ταμειακών μηχανών στη ΔΟΥ της έδρας του κατασκευαστή - εισαγωγέα. Διαδικασία παρακολούθησης και διαχείριση της πληροφορίας

(Αναγγελία σφράγισης φορολογικών ταμειακών μηχανών στη ΔΟΥ της έδρας του κατασκευαστή - εισαγωγέα. Διαδικασία παρακολούθησης και διαχείριση της πληροφορίας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 1999
Αριθ. πρωτ.:1030206/79/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΟΛ: 1076

ΘΕΜΑ: Αναγγελία σφράγισης φορολογικών ταμειακών μηχανών στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του κατασκευαστή - εισαγωγέα. Διαδικασία παρακολούθησης και διαχείριση της πληροφορίας.

Μετά την ένταξη σημαντικού αριθμού ΔΟΥ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (ΟΠΣΦ) TAXIS και με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση των φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) και συστημάτων μέσω του συστήματος αυτού, κρίνεται επιβεβλημένη η καταγραφή και καταχώρισή τους στο σύστημα από το στάδιο της σφράγισης από την επιχείρηση που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας και πριν ακόμη διατεθούν στην αγορά.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω, σε συνεργασία με την ομάδα ΚΒΣ του έργου TAXIS - Εφαρμογών, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

Α. Ισχύουσες διατάξεις
1. Οι διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1 του Ν.1809/1988 ορίζουν: "Η σφράγιση της κεφαλής της βίδας που συνδέει το περίβλημα με τη βάση της μηχανής με τον τρόπο που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται από την επιχείρηση που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας στο χώρο παραγωγής ή συναρμολόγησης και ελέγχεται από εξουσιοδοτημένο φοροτεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών. Πριν από τον έλεγχο αυτό, για τη διαπίστωση της κανονικής σφράγισης που μπορεί να γίνεται δειγματοληπτικά, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διακίνηση ή πώληση των μηχανών".

2. Περαιτέρω, για το θέμα αυτό, η υπ' αριθ. 1127421/974/0015/ΠΟΛ.1278/19.12.1989 (ΦΕΚ 931/Β') Α.Υ.Ο. ορίζει: "Η σφράγιση της κεφαλής της βίδας που συνδέει το περίβλημα με τη βάση της ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής, όπως ορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές και από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1809/1988, γίνεται από τον κατασκευαστή των μηχανών που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας στο χώρο της παραγωγής και πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά με την παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου της ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας λειτουργεί το εργοστάσιο ή εργαστήριο του κατασκευαστή. Στο χώρο της σφράγισης τηρείται από τον κατασκευαστή ειδικό βιβλίο παραγωγής, θεωρημένο από την αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ, σε ιδιαίτερες στήλες του οποίου καταχωρούνται η χρονολογία της σφράγισης, ο τύπος των μηχανών που σφραγίζονται κάθε φορά, η ποσότητά τους σε τεμάχια, ο αριθμός μητρώου κάθε μηχανής που σφραγίζεται με τη δυνατότητα αναγραφής του πρώτου και του τελευταίου αριθμού, εφόσον δεν διακόπτεται η αύξουσα αρίθμηση σε κάθε παρτίδα μηχανών και το ονοματεπώνυμο του παρισταμένου στη σφράγιση φοροτεχνικού υπαλλήλου".

3. Εξάλλου, στην υπ' αριθ. 1005100/48/0015/εγκύκλιο διευκρινίζονται, μεταξύ των άλλων και τα εξής: "Η σφράγιση κάθε μηχανής γίνεται από τον κατασκευαστή στο χώρο παραγωγής και πριν από τη διάθεσή της στην αγορά, με την παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου της ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας λειτουργεί το εργαστήριο ή εργοστάσιο που γίνεται η παραγωγή των μηχανών".
Διευκρινίζουμε στο σημείο αυτό ότι, όπως είναι γνωστό, οι ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιριών που λειτουργούν στις Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, είναι καθ' ύλην αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος των ΑΕ της περιοχής ευθύνης των και, συνεπώς, η αναφορά της ΠΟΛ.1278/1989 Α.Υ.Ο. στη ΔΟΥ της περιφέρειας όπου λειτουργεί το εργοστάσιο ή το εργαστήριο ως αρμοδίας ΔΟΥ για τη σφράγιση των φ.τ.μ., αφορά την αρμόδια κατά τόπο (χωρικά) ΔΟΥ.
Σημειώνεται ότι σκοπός της ρύθμισης αυτής ήταν η μη επιφόρτιση των ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιριών, οι οποίες έχουν εκτεταμένη περιοχή ευθύνης και αρμοδιότητα για την φορολογία των ΑΕ και με το έργο της σφράγισης ταμειακών μηχανών. Με βάση τα ανωτέρω, είναι σαφές ότι αρμοδιότητα για τη σφράγιση των φ.τ.μ., σε περίπτωση που ο κατασκευαστής είναι ΑΕ, έχει κάθε ΔΟΥ στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται η εγκατάσταση της επιχείρησης που έχει αναλάβει την κατασκευή ή συναρμολόγηση των φ.τ.μ. και όχι η καθ' ύλην αρμόδια για τη
φορολογία ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιριών.

4. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1072362/447/0015/Α.Υ.Ο., ο κατασκευαστής - εισαγωγέας στο τηρούμενο βιβλίο παραγωγής καταχωρεί τις παραγόμενες ή εισαγόμενες δημοσιονομικές μνήμες, κατ' αναλογία των οριζομένων στην ΠΟΛ.1278/1989 απόφαση.

5. Τέλος, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 3 του Ν.1809/1988, ο εφοριακός υπάλληλος υποχρεούται να αρνηθεί τη σφράγιση των φ.τ.μ. για τις οποίες δεν υπάρχει βεβαίωση ελέγχου του Φορέα (Ε.Μ. Πολυτεχνείο) που είναι αρμόδιος για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού.

Β. Διαδικασία ενημέρωσης και καταχώρισης
Υστερα από τα προαναφερόμενα και για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου, πρέπει να τηρείται η ακόλουθη διαδικασία, τόσο για τύπους (μοντέλα) φ.τ.μ. που σφραγίζονται για πρώτη φορά, όσο και για τύπους φ.τ.μ. των οποίων σφραγίζεται η δεύτερη, τρίτη κ.ο.κ. παρτίδα παραγωγής ή εισαγωγής:

- Ο υπάλληλος της ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται ο χώρος σφράγισης των φ.τ.μ. που παρέστη στη διαδικασία σφράγισης, με την επιστροφή του στη ΔΟΥ, συμπληρώνει το συνημμένο πληροφοριακό δελτίο, το οποίο αποστέλλεται άμεσα με Fax στη ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας για το συγκεκριμένο τύπο φ.τ.μ.
- Η ΔΟΥ της έδρας (φορολογίας) της επιχείρησης, εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη του πληροφοριακού δελτίου, ενημερώνει το σύστημα, καταχωρώντας τα σχετικά στοιχεία του σ' αυτό.
- Εξυπακούεται ότι αν ανήκουν στην ίδια, κατά χωρική αρμοδιότητα, ΔΟΥ, τόσο η έδρα, όσο και η εγκατάσταση σφράγισης, ο υπάλληλος που παρίσταται στη διαδικασία της σφράγισης συμπληρώνει το σχετικό δελτίο και το παραδίδει στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ, προκειμένου να καταχωρηθεί στο σύστημα.
- Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι το δελτίο συμπληρώνεται και αποστέλλεται σε κάθε περίπτωση (ανεξάρτητα δηλαδή εάν οι ΔΟΥ τις οποίες αφορά έχουν ενταχθεί ή όχι στο σύστημα TAXIS), με τη διευκρίνιση ότι, εάν η ΔΟΥ της έδρας του κατασκευαστή - εισαγωγέα δεν έχει ενταχθεί στο TAXIS, το δελτίο αυτό αρχειοθετείται και η ενημέρωση για όλα τα δελτία που έχουν ληφθεί από την ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας αυτής γίνεται με την ένταξη της ΔΟΥ σ' αυτό.
- Τέλος, διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία μια επιχείρηση που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας σφραγίζει περισσότερους του ενός τύπους φ.τ.μ., τότε πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστό δελτίο για κάθε τύπο φ.τ.μ.
- Η ανωτέρω περιγραφόμενη στο Κεφάλαιο Β' διαδικασία πρέπει να ακολουθείται και κατά τη σφράγιση των φορολογικών μνημών.

Γ. Χρόνος έναρξης εφαρμογής
Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας ορίζεται η 1 Ιουνίου 1999.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο