Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2014 ]

Αριθμ. Υ9α/οικ 62558/15.7.2014 Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας

(Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Υ9α/οικ 62558

(ΦΕΚ Β' 2111/01-08-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

i. Τις διατάξεις του άρθρου 100 (Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του Ν. 4172/2013, παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5 και 7, (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως ισχύει σήμερα, «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

ii. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 137τ. Α΄/1985), όπως ισχύει.

iii. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ. Α΄/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

¡ν. Το Π.Δ. 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ν. Το Π.Δ 85/2012, άρθρα 2 και 4, (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

vi. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

vii. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄/10−6−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

viii. To αριθμ. Υ9α/οικ. 56442/27−6−2014 έγγραφο της Δ/νσης προς τον ΕΟΠΥΥ.

ιx. Την αριθμ. 649 απόφαση, Συνεδρίαση 182/10−7−2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

x. Η αριθμ. Β2.β/57667/2−7−2014 απόφαση έγκρισης της 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και οι εγκεκριμένες πιστώσεις για τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση κατηγορίες δαπανών.

xi. To γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Προσδιορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) και κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας για το έτος 2014, (συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας όπου προβλέπεται), ως ακολούθως:

ΚΑΕ Ομάδα Κατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας Ετήσιο Όριο
Δαπάνης 2014
Μηνιαίο Όριο
Δαπάνης
0673.01   Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών 235.000.000 € 19.583.333 €
0673.03   Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης 51.000.000 € 4.250.000 €
0673.04   Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής 45.000.000 € 3.750.000 €
0673.05 Α1 Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα 3.000.000 € 250.000 €
Α2 Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 50.000.000 € 4.166.667 €
Σύνολο:     384.000.000 € 32.000.000 €
ΚΑΕ Ομάδα Κατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας Ετήσιο Όριο
Δαπάνης 2014
Μηνιαίο Όριο
Δαπάνης
0671.01 Β1 Διαγνωστικές Υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Εταιρείες, Κλινικές, Ιδιώτες) 302.000.000 € 25.166.667 €
Β2 Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητα καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική 18.000.000 € 1.500.000 €
Β3 Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) με λοιπές ειδικότητες που δεν ορίζονται στο στοιχείο Β2 8.100.000 € 675.000 €
0671.02 C1 Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (Ιδιώτες και Εταιρείες) 62.000.000 € 5,166.667 €
  C2 Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης 6.000.000 € 500.000 €
0671.03   Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού 110.000.000 € 9.166.667 €
Σύνολο:     506.100.000 € 42.175.000 €


Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη έκαστου ημερολογιακού μήνα.

Στην περίπτωση υπέρβασης των ως άνω επιτρεπόμενων ορίων δαπάνης από τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας για το έτος 2014, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο