Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2014 ]

Αρ. πρωτ.: οικ. 46678/3013/1.8.2014 Επέκταση εφαρμογής και τροποποίησης εγκυκλίου περί αναγγελίας έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011

(Επέκταση εφαρμογής και τροποποίηση εγκυκλίου)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΘΗΝΑ 1 Αυγούστου 2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 46678/3013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
----------------------------------------------------------
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Κουζής
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6508424
FAX : 210-6508425

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Επέκταση εφαρμογής και τροποποίηση εγκυκλίου.


ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. Οικ. 13929/929/11.3.2014 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ), περί της Αναγγελίας έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011, όπως ισχύει.

Με αφορμή ερωτήματα περιφερειακών υπηρεσιών Μεταφορών – Επικοινωνιών της χώρας και προκειμένου να διασαφηνιστεί και να απλοποιηθεί περαιτέρω το ισχύον αδειοδοτικό καθεστώς για τις περιπτώσεις:

α) αλλαγής δικαιούχου, είτε της ισχύουσας άδειας λειτουργίας, είτε της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας,

β) ανανέωσης, είτε της ισχύουσας άδειας λειτουργίας, είτε της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας και

γ) διαδικασίας έγκρισης σχεδιαγραμμάτων επί αιτούμενων ή υλοποιημένων μεταβολών, σε σχέση με τα αρχικώς εγκριθέντα σχεδιαγράμματα, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης, ή μετά τη χορήγηση, είτε της άδειας λειτουργίας, είτε της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας, σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων:

1. Αντικαθιστούμε τη παράγραφο 11 (σελ. 7) της Ενότητας «Διαδικασία αναγγελίας έναρξης λειτουργίας» της σχετικής εγκυκλίου, ως εξής:

«11. Στις περιπτώσεις αλλαγής δικαιούχου, είτε της ισχύουσας άδειας λειτουργίας, είτε της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας, μιας εκ των εν θέματι εγκαταστάσεων, υποβάλλονται τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να χορηγηθεί η Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας στο όνομα του νέου δικαιούχου της υπόψη εγκατάστασης, πλην των περιπτώσεων: 1) συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, 2) Σταθμού υπεραστικών λεωφορείων άνευ αντλιών καυσίμων και 3) Σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικός σταθμός αυτοκινήτων) άνευ αντλιών καυσίμων, για τις οποίες αντικαθίσταται η διενέργεια αυτοψίας για τη διαπίστωση τυχόν επελθούσας μεταβολής στην εν γένει εγκατάσταση, από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, του νέου δικαιούχου, ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στην εν γένει εγκατάσταση, έπειτα από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της ή της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας της.
Κατ’ αντίστοιχο τρόπο πραγματοποιείται και η διαδικασία, της ανανέωσης είτε της άδειας λειτουργίας, είτε της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας, για τις περιπτώσεις των νομίμως λειτουργούντων υπαίθριων και στεγασμένων σταθμών, καθώς επίσης και των στεγασμένων πλυντηρίων – λιπαντηρίων.
Αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκριθέντα σχεδιαγράμματα, είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης μίας εκ των εν θέματι εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, είτε μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της, ή της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας της, που απαιτούν μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της, ή επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έλεγχο στην αρμόδια αρχή (οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών), με αίτηση του ενδιαφερομένου, τα νέα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, σχεδιαγράμματα και η τεχνική έκθεση και ο προϋπολογισμός δαπάνης των αιτούμενων μεταβολών ή/και των επεκτάσεων με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις.
Μετά την έγκριση των αιτούμενων υλοποιημένων μεταβολών ή/και εγκαταστάσεων, χορηγείται νέα Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας, εφόσον έπειτα από την εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί η συνδρομή όλων των όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία για την έγκρισή τους.
Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η αρμόδια αδειοδοτική αρχή απαγορεύει την έγκριση των ανωτέρω αναφερομένων μεταβολών ή/και εγκαταστάσεων, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.
Στη περίπτωση που έλαβε χώρα μεταβολή των στοιχείων, μίας εκ των εν θέματι εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, μετά τη χορήγηση, είτε της άδεια λειτουργίας της, είτε της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας της, χορηγείται νέα Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση έγκρισης των νέων απαιτούμενων, κατά περίπτωση, σχεδιαγραμμάτων, συνοδευόμενων και από αντίστοιχη τεχνική έκθεση, από την αδειοδοτούσα αρχή (οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών), σε σχέση με τα ήδη υποβληθέντα σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν, είτε την άδεια λειτουργίας, είτε τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας, τότε υποβάλλονται για έλεγχο στην αδειοδοτούσα αρχή (οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών), με αίτηση του ενδιαφερομένου, τα νέα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, σχεδιαγράμματα και η τεχνική έκθεση και ο προϋπολογισμός δαπάνης των αιτούμενων μεταβολών ή/και των επεκτάσεων με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις.
Μετά την έγκριση των αιτούμενων υλοποιημένων μεταβολών ή/και εγκαταστάσεων, χορηγείται νέα Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας, εφόσον έπειτα από την εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί η συνδρομή όλων των όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία για την έγκρισή τους.
Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η αρμόδια αδειοδοτική αρχή απαγορεύει την έγκριση των ανωτέρω αναφερομένων μεταβολών ή/και εγκαταστάσεων, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.».

2. Αντικαθιστούμε τη παράγραφο 1 (σελ. 10) της Ενότητας «Μεταβατικό στάδιο» της σχετικής εγκυκλίου, ως εξής:
«1. Εξακολουθούν να ισχύουν οι πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι την εφαρμογή της παρούσας και αφορούν την ίδρυση και την λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων. Για περιπτώσεις μεταβίβασης της εγκατάστασης ή εν γένει τροποποίησης των ανωτέρω διοικητικών πράξεων, θα ακολουθείται διαδικασία αντίστοιχη με αυτή της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας.».

3. Ο Προϋπολογισμός της απαιτούμενης δαπάνης των επί μέρους εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων της σχετικής εγκυκλίου, που περιέχεται στα Υποδείγματα ΙΙΙ αυτής, ως προβλεπόμενο και υποβαλλόμενο από τους εκμεταλλευτές τους δικαιολογητικό, σε δύο αντίτυπα, κατά τη διαδικασία αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, καταργείται.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Α. ΚΟΥΖΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο