Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2014 ]

ΠΟΛ.1187/31.7.2014 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 185/2014 γνωμοδότησης της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με άρση κατασχέσεων που έχει επιβάλει το Δημόσιο σε βάρος οφειλετών υπό ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρο 46 ή 46α ν. 1892/1990

(Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 185/2014 γνωμοδότησης της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με άρση κατασχέσεων που έχει επιβάλει το Δημόσιο σε βάρος οφειλετών υπό ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρο 46 ή 46α ν. 1892/1990)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση :Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κωδ. :106 72 Αθήνα
Πληροφορίες :Δ. Κούλου
Τηλέφωνο :2103613274, 3614303
FAX :210 3635077

ΠΟΛ 1187/2014
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 185/2014 γνωμοδότησης της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με άρση κατασχέσεων που έχει επιβάλει το Δημόσιο σε βάρος οφειλετών υπό ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρο 46 ή 46α ν. 1892/1990


Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 185/2014 γνωμοδότηση της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., η οποία εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος της Υπηρεσίας μας (και παραπομπής αυτού στην Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. μετά από έκδοση γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.) και έγινε δεκτή στις 18/7/2014 από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στην οποία έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα δυνάμει της υπ' αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 130 Β'), όπως ισχύει.

Με την υπ' αριθ. 185/2014 γνωμοδότησή της, η Α' Τακτική Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομόφωνα ότι: 1) το Δημόσιο οφείλει να προβεί σε άρση των κατασχέσεων που επέβαλε εις χείρας τραπεζικής εταιρείας, ως τρίτης, εις βάρος των αναφερομένων στη γνωμοδότηση οφειλετριών εταιρειών, οι οποίες έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρο 46 ή 46α του ν. 1892/1990, για τις οποίες (κατασχέσεις) υπεβλήθησαν από την τράπεζα θετικές δηλώσεις εντός της νόμιμης προθεσμίας του άρθρου 32 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 2) το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία η κατασχεθείσα χρηματική απαίτηση αποτελεί προϊόν ρευστοποίησης του ενεργητικού της επιχειρήσεως στα πλαίσια της ειδικής εκκαθάρισης και ο σχετικός πίνακας κατάταξης δανειστών έχει καταστεί τελεσίδικος. 

Η αρμόδια υπηρεσία του Ν.Σ.Κ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την ανάρτηση της ως άνω υπ' αριθ. 185/2014 γνωμοδότησης της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».


Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο