Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-08-2014 ]

Δ2Γ 1112246 ΕΞ 2014/1.8.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.ΟΙΚ

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.ΟΙΚ)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα 1 Αυγούστου 2014
Αριθμ. πρωτ.: Δ2Γ 1112246 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τηλέφωνο : 210 -33.75.165-194 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
FΑΧ : 210-32.32.815

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.ΟΙΚ»

Σχετ. Την αριθμ. πρωτ. Δ2Γ 1081818 ΕΞ 2014/27.5.2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις θέσεις των Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.ΟΙΚ.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για τις κάτωθι θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
ακολούθως:

1 . Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού
2 . Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
3 . Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
4 . Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), με βαθμό Α΄ και Β΄, εφόσον έχουν διατελέσει Προϊστάμενοι Διεύθυνσης.

Οι υποψήφιοι για τις κατωτέρω θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων πρέπει να έχουν τα προσόντα, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις των Π.Δ 167/1996 (ΦΕΚ 128/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α΄), καθώς και του Π.Δ 190/1997 (ΦΕΚ 155/Α΄), ως εξής:

I Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού: ΠΕ κατηγορία όλων των κλάδων του ΥΠ.ΟΙΚ.
II Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης: ΠΕ κατηγορία του κλάδου Εφοριακών
III Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.: ΠΕ κατηγορία του κλάδου Τελωνειακών
IV Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου του Κράτους: ΠΕ κατηγορία του κλάδου Χημικών

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την Υπηρεσία και το διάστημα που υπολείπεται είναι μικρότερο των δύο (2) ετών, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επιλογής και τοποθέτησης του Προϊσταμένου.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί σε βάρος του οποιαδήποτε ποινή ή κατά του οποίου εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη.

Θα συνεκτιμηθούν, ενδεικτικά, κατά τη διαδικασία επιλογής τα ακόλουθα προσόντα:
-Χρόνος υπηρέτησης σε θέση ευθύνης.
-Εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων οργανικών μονάδων.
-Σφαιρική αντίληψη και γνώση σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της οικείας Γενικής Διεύθυνσης.
-Επιθυμητή εμπειρία σε τομείς διαμόρφωσης πολιτικών.
-Πτυχίο ΑΕΙ σε συναφές αντικείμενο
-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές προς τη Γενική Διεύθυνση αντικείμενο.
-Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
-Αποδεδειγμένη ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και σύνταξης κειμένων, ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας που διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.
-Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
-Διοικητικές, επικοινωνιακές και ηγετικές ικανότητες.
-Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, παρακίνησης και διαχείρισης απόδοσης.

Οι προϋποθέσεις επιλογής πρέπει να συντρέχουν, τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από βιογραφικό σημείωμα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει την 1η Αυγούστου 2014 και λήγει την 7η Αυγούστου 2014.

Διευκρινίζεται, ότι όσοι ενδιαφερόμενοι είχαν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για τις παραπάνω θέσεις, κατόπιν της ανωτέρω σχετικής, δεν απαιτείται να προβούν στην επανυποβολή της υποψηφιότητά τους.

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων κάθε Υπηρεσίας με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε

( www . publicrevenue .gr).
H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Συνημμένα

1 Υπόδειγμα αίτηση υποψηφιότητας


ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο