Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-2014 ]

Αριθμ. Δ2Γ 1106485 ΕΞ 18.7.2014 Καθορισμός ποσοτικών στόχων έτους 2014, για τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών Α΄ Τάξης

(Καθορισμός ποσοτικών στόχων έτους 2014, για τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών Α΄ Τάξης)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ2Γ 1106485 ΕΞ 2014

(ΦΕΚ Β' 2079/30-07-2014)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 55, παρ. 21 του ν. 4002/2011 (Α' 180), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, (άρθρο 14, περίπτωση 2α και υποπαράγραφο Ε2) του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και τις διατάξεις του άρθρου 68 (άρθρο 4, παρ. 2.γ και παρ. 2) του ν. 4170/2013 (Α΄ 163).

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 21 και 23 του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ 128/88 και 165/88) και 551/88 (ΦΕΚ 259/88) όπως αυτές ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185 (ΦΕΚ 213/7−10−2009) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) περί καθορισμού και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ 16/89 «Κανονισμό λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών (ΦΕΚ 6/ τ.Α΄/8−1−1989).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/5.4.2013) αναφορικά με το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης και άλλα θέματα, όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2043/22.8.2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για τον ανακαθορισμό της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1126601ΕΞ2013/8.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2043/22.8.2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για τον ανακαθορισμό της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), όπως ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. 17318' rel='tag circulars'>Δ6Α 1153490 ΕΞ 2013/8.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2579/ 11.10.2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη μετονομασία, συγχώνευση, ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 865/ 8.4.2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον ανακαθορισμό της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασίας ορισμένων από αυτές.

11. Την με αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130Β΄/28.1.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε για το έτος 2014, ετήσιους ποσοτικούς στόχους για τις οργανικές μονάδες των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και των περιφερειακών Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α΄ Τάξης, ως οι συνημμένοι πίνακες, ανά Υπηρεσία.

Β. Οι Προϊστάμενοι των αναφερόμενων Υπηρεσιών, θα αξιολογηθούν, για την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, βάσει των προβλεπόμενων στην αριθμ. πρωτ. ΔΕΣΒ 1036234 ΕΞ 27.2.2013 (ΦΕΚ Β΄ 532/6−3−2013), όπως τροποποιήθηκε με τη αριθμ. ΔΕΣΒ 1152185 ΕΞ 4.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2565 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο