Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2014 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α22/409/9/25.7.2014 Μείωση εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014

(Μείωση εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 25/7/2014
Αριθμ. Πρωτ.: Α22/409/9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
102 41 Αθήνα
Πληροφορίες : M. Προδρομίδου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 261
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Μείωση εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014.


ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 71/12 και εγκύκλιο 45/14 Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων.

Σε συνέχεια της με αριθμ. εγκύκλιο 45/14 μας, σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.3, της παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α΄/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» ισχύουν και στην περίπτωση ασφάλισης μέσω Σωματείων, Συνεργατικών και Συνεταιρισμών, που χωρεί βάσει των διατάξεων των Κεφαλαίων Η΄, Θ΄, Ι΄ και ΙΑ΄ του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..

Με δεδομένο όμως ότι βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων το σύνολο της εισφοράς υπέρ Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 2% βαρύνει τον εργοδότη, η μείωση εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014 - που κοινοποιήθηκαν με την υπ. αριθμ. εγκύκλιο 45/14 μας - αφορά μόνο την εργοδοτική εισφορά σε ποσοστό 3,9%.

Επισημαίνεται ότι, επειδή, η εργοδοτική εισφορά για τους φορτοεκφορτωτές ξηράς και λιμένα, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., εισπράττεται συγχρόνως με την αμοιβή και αποδίδεται στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. μέσα σε επτά (7) ημέρες το αργότερο από της 15ης και τελευταίας ημέρας του μήνα, στις περιπτώσεις που έχει ήδη εισπραχθεί μέσω έκδοσης πενταπλοτύπων θα αποδοθεί στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., όπως ακριβώς έχει εισπραχθεί.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι για όσες από τις ανωτέρω κατηγορίες η αναγγελία των ασφαλιστικών δεδομένων πραγματοποιείται μέσω υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (π.χ. φορτοεκφορτωτές Κεφαλαίου Ι΄) η προαναφερόμενη μείωση της εργοδοτικής εισφοράς έχει ήδη απεικονιστεί στους αντίστοιχους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης από 1/7/2014.

Τέλος, για διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε πίνακα με τα ποσοστά ασφάλισης ανά ασφαλιστική κατηγορία, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τις μειώσεις του Ν.4254/2014.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο