Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2014 ]

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 115/2/11.07.2014 Απόφαση ρύθμισης θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT

(Απόφαση ρύθμισης θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 115/2/11.07.2014

(ΦΕΚ Β' 2041/25-07-2014)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α 253) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν. 4223/2013 (Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α 89) και τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α 107), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α 220) όπως ισχύει και ιδίως τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει,

β) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 07/ 590/13.09.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451), και ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και με τις οποίες ανανεώθηκε η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.,

V) τη με αριθμό 56660/1679/20.12.2011 (Β 2910) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) τη με αριθμό 90/2/13.1.2014 (Β 190) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε η με αριθμό 64/3/23.7.2013 (Β 1819) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει,

ε) τη με αριθμό ΓΔΟΠ0000192 ΕΞ 24.2.2014 (Β 545) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VIT»,

στ) τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης επί σχεδίου του κανονισμού, που πραγματοποιήθηκε μέσω του ιστότοπου της Ανοικτής Διακυβέρνησης (www.opengov.gr) από τη 15η Νοεμβρίου μέχρι τη 10η Δεκεμβρίου 2012,

ζ) τα αποτελέσματα της με αριθμό 2013/24/GR γνωστοποίησης του τελικού σχεδίου του Κανονισμού διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT στην Ε.Ε., με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 98/34/ΕΚ,

η) την με αριθμό 48/02/12-04-2013 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία εγκρίθηκε η απάντηση της Αρχής επί της Εμπεριστατωμένης Γνώμης και των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διατυπώθηκαν επί του σχεδίου της παρούσας απόφασης, που κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε. σύμφωνα με τις διαδικασίες της Οδηγίας 98/34 (Γνωστοποίηση 2013/24/GR), και το γεγονός ότι η απάντηση αυτή κρίθηκε ικανοποιητική από την Ε.Ε.,

θ) τη με αριθμό 107/5/30.5.2014 (Β 1637) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων», όπως ισχύει,

ι) τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α 180), σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 (Α 180) όπως ισχύουν,

ια) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιβ) την από 01/07/2014 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα «Απόφαση ρύθμισης θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT», ιγ) την συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την έκδοση της απόφασης ρύθμισης θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Αρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι παρακάτω φράσεις ή λέξεις έχουν την έννοια που ακολουθεί.

1.1 Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στο κείμενο της παρούσας απόφασης, έχουν την έννοια που ακολουθεί.

1.2 Συγκεκριμένα:
Αμιγής Χώρος είναι το Κατάστημα, στο οποίο επιτρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.
Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) είναι ο λόγος των Συνολικών Μονάδων Κέρδους προς τις Συνολικές Μονάδες Πίστωσης, που έχουν παιχθεί στο ίδιο Παίγνιο, ο οποίος εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%).
Ατομική Κάρτα Παίκτη (ΑΚΠ) είναι η μοναδική για κάθε Παίκτη κάρτα που εκδίδεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή του σε Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται με Παιγνιομηχανήματα.
Αυτοαποκλειόμενος Παίκτης είναι το πρόσωπο το οποίο, με δική του βούληση, έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή του στη διεξαγωγή των Παιγνίων.
Βάση Δεδομένων Παικτών είναι η βάση δεδομένων, στην οποία αποθηκεύονται όλα τα απαραίτητα για την έκδοση της ΑΚΠ στοιχεία του Παίκτη, τα στοιχεία που αφορούν στην Παικτική Συμπεριφορά καθώς και όλες οι σχετικές οικονομικές δοσοληψίες του.
Βασική Μνήμη είναι η κάθε ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό και την αποθήκευση αποκλειστικά του προγράμματος λογισμικού του Τυχερού Παιγνίου.
Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (ΓΤΑ) είναι η γεννήτρια αριθμών, η οποία αποτελείται από λογισμικό ή/και υλισμικό και η οποία είναι εγκατεστημένη είτε στο ΕΕΣΠ είτε σε κάθε Παιγνιομηχάνημα και παράγει τυχαίους συνδυασμούς με σκοπό τη δημιουργία αποτελέσματος για κάθε Τυχερό Παίγνιο.
Εξυπηρετητής Συστήματος Παιγνίων (ΕΣΠ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλισμικού και λογισμικού που χρησιμοποιείται, συντηρείται και ελέγχεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους και που απαιτείται για την κεντρική οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή, παρακολούθηση, καταγραφή, έλεγχο και διαχείριση των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, που διεξάγονται από αυτούς.
Δίκτυο Επικοινωνιών είναι το σύνολο του αναγκαίου υλισμικού, του λογισμικού και των δικτυακών διασυνδέσεων για την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο των Παιγνιομηχανημάτων με το ΚΠΣ μέσω των ΕΣΠ.
Εισαγωγέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο εισάγει ή/και προμηθεύει Τυχερό Παίγνιο ή/και Παιγνιομηχάνημα.
Εμπορική Επικοινωνία είναι κάθε μορφή επικοινωνίας για την έμμεση ή άμεση προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών ή προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σχετική με Τυχερά Παίγνια, ol πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε δραστηριότητα σχετική με τα Παίγνια αυτά, ol επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα ή με υπηρεσίες της επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα των Τυχερών Παιγνίων.
Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη είναι ο ηλεκτρονικός λογαριασμός που αποδίδεται σε κάθε Παίκτη από τον φορέα Εκμετάλλευσης ή/καιτους Παραχωρησιούχους.
Ηλεκτρονικό Τεχνικό-Ψυχαγωγικό Παίγνιο είναι το Τεχνικό-Ψυχαγωγικό Παίγνιο που για τη διεξαγωγή του, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές διατάξεις (hardware), καθώς και η ύπαρξη και η εκτέλεση λογισμικού - προγράμματος (software) παιγνίων, το οποίο ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε αυτά και περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων που αφορούν τη χρήση και τη διεξαγωγή του Παιγνίου.
Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση, με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα διεξαγωγής και ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.
Κατασκευαστής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει και διοχετεύει στην αγορά πρόγραμμα Τυχερού Παιγνίου ή/και Παιγνιομηχάνημα, τα οποία φέρουν την επωνυμία ή/και το εμπορικό σήμα του.
Κατάστημα είναι ο χώρος, ο οποίος έχει τις προδιαγραφές ώστε να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν σε αυτόν Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.
Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλισμικού και λογισμικού που χρησιμοποιείται, συντηρείται και ελέγχεται από τον φορέα Εκμετάλλευσης και το οποίο απαιτείται για την κεντρική οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση των Παιγνίων που διεξάγονται σε Παιγνιομηχανήματα μέσω ΕΣΠ.
Κύκλος Παιγνίου (Game Cycle) είναι μία πλήρης ακολουθία γεγονότων που λαμβάνει χώρα επί της οθόνης του Παιγνιομηχανήματος, από την επιλογή έναρξης του παιχνιδιού από τον Παίκτη μέχρι την τελική μεταφορά μονάδων πίστωσης στον μετρητή μονάδων πίστωσης του Παίκτη ή την απώλεια όλων των μονάδων πίστωσης που στοιχηματίστηκαν στην ακολουθία αυτή.
Λογιστικό Σύστημα είναι το μέρος εκείνο του ΚΠΣ, το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται τα λογιστικά δεδομένα που προέρχονται από τους ΕΣΠ, τα Παιγνιομηχανήματα καθώς και άλλα συστήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τα δεδομένα αυτά, με σκοπό την ανίχνευση και τη διαχείρισή τους.
Μητρώο είναι το σύνολο των στοιχείων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. για Πιστοποιημένα Παίγνια, Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, Πιστοποιημένα Καταστήματα, Πιστοποιημένους Κατασκευαστές, Πιστοποιημένους Εισαγωγείς και Πιστοποιημένους Τεχνικούς.
Μονάδα Πίστωσης είναι η λογιστική μονάδα που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο χρηματικό ποσό που απαιτείται για τη συμμετοχή του Παίκτη σε κάθε Παίγνιο.
Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας (ID) Βασικής Μνήμης είναι η αδειοδοτημένη/πιστοποιημένη ονομασία, ή ο αδειοδοτημένος/πιστοποιημένος κωδικός ενός προγράμματος ηλεκτρονικού Παιγνίου, ο οποίος :
α. προσδιορίζει επακριβώς το μοναδικό περιεχόμενο και τις δυνατότητες του κατά τα ανωτέρω προγράμματος/λογισμικού Παιγνίου,
β. εμπεριέχεται στη Βασική Μνήμη του Παιγνίου και
γ. χορηγείται στο Παίγνιο αυτό πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.
Οργανισμός Πιστοποίησης είναι το αναγνωρισμένο από την Ε.Ε.Ε.Π. ανεξάρτητο εξειδικευμένο εργαστήριο ή οργανισμός πιστοποίησης που διαθέτει διαπίστευση σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά ή/ και διεθνή πρότυπα από την Ανώνυμη Εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους η Ε.ΣΥ.Δ Α.Ε. έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης. Η διαπίστευση πρέπει να καλύπτει το πεδίο των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Κανονισμού.
Παιγνιομηχάνημα είναι το ηλεκτρονικό μηχάνημα τύπου Video Lottery Terminal (VLT), που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων.
Παίκτης είναι το πρόσωπο, το οποίο διαθέτει Ατομική Κάρτα Παίκτη και πραγματοποιεί έναντουλάχιστον Κύκλο Παιγνίου σε Παίγνιο με Παιγνιομηχάνημα τύπου VLT.
Παικτική Συμπεριφορά είναι το σύνολο των στοιχείων που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένας Παίκτης συμμετέχει στα Παίγνια, όπως, ενδεικτικά, τα Καταστήματα που επισκέπτεται, τα Παιγνιομηχανήματα που προτιμά, τα Παίγνια στα οποία συμμετέχει, τα ποσά που παίζει, τη διάθεση μέρους ή του συνόλου των κερδών για συνέχιση του Παιγνίου ή/και την αύξηση των ποσών κάθε συμμετοχής, τον χρόνο (ημέρες και ώρες) που συνηθίζει να παίζει. Τα στοιχεία της Παικτικής Συμπεριφοράς αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων Παικτών, είναι διαθέσιμα στον Παίκτη κατόπιν αίτησής του στον Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παραχωρησιούχους και εποπτεύονται από το Σύστημα Ελέγχου Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
Παικτική Συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που ένας Παίκτης εισάγει την Ατομική Κάρτα Παίκτη σε Παιγνιομηχάνημα, μέχρι τη στιγμή που την εξάγει από αυτό.
Παραχωρησιούχος είναι το πρόσωπο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, έναντι ανταλλάγματος και κατά τις διαδικασίες και προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει, το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ορισμένου αριθμού Παιγνιομηχανημάτων για τη διεξαγωγή Παιγνίων.
Πιστοποιημένο Κατάστημα είναι το Κατάστημα, το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση.
Πιστοποιημένο Παίγνιο είναι το Παίγνιο, το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση.
Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα είναι το Παιγνιομηχάνημα διεξαγωγής Παιγνίων, το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση.
Πιστοποιημένος Εισαγωγέας είναι ο Εισαγωγέας που έχει λάβει Πιστοποίηση.
Πιστοποιημένος Κατασκευαστής είναι ο Κατασκευαστής που έχει λάβει Πιστοποίηση.
Πιστοποιημένος Τεχνικός είναι ο Τεχνικός που έχει λάβει Πιστοποίηση σύμφωνα με τη με αριθμό 107/5/30.5.2014 (Β 1637) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..
Πιστοποίηση, για τις ανάγκες του Κανονισμού, είναι η διαπίστωση από την Ε.Ε.Ε.Π. της συνδρομής των κατά περίπτωση προβλεπόμενων προϋποθέσεων και η εγγραφή στα αντίστοιχα Μητρώα, προκειμένου να συγκροτείται, λειτουργεί και ελέγχεται ένα νόμιμο σύστημα διεξαγωγής Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.
Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) είναι το σύνολο του υλισμικού και του λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί από την Ε.Ε.Ε.Π. για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου των Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα . Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε. από την Ε.Ε.Ε.Π., ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να παρέχει στην Αρχή την απομακρυσμένη πρόσβαση στο Κ.Π.Σ. που απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
Προπληρωμένη Κάρτα είναι η ανώνυμη ή ονομαστική κάρτα, η οποία έχει συγκεκριμένη αξία που αναγράφεται στο σώμα της ή/και πιστώνεται με μονάδες χρήματος.
Σύμβαση Προσχώρησης είναι η σύμβαση που συνάπτεται ηλεκτρονικά μεταξύ του Παίκτη και του φορέα Εκμετάλλευσης ή/και του Παραχωρησιούχου.
Συνάρτηση Αθροίσματος Ελέγχου (Checksum) είναι ο αριθμός που είναι ίσος με το άθροισμα των εντολών ενός προγράμματος λογισμικού σε μία μνήμη. Δύο προγράμματα με ταυτόσημο περιεχόμενο έχουν τον ίδιο αριθμό Checksum. Ο έλεγχος του αριθμού Checksum μιας μνήμης αποσκοπεί στην επαλήθευση του αναλλοίωτου της μνήμης αυτής.
Συνδεδεμένες Εταιρείες είναι δύο ή περισσότερες εταιρείες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με:
α) "σχέση συμμετοχής", δηλαδή κατοχή από μια εταιρεία άμεσα ή έμμεσα του ελέγχου τουλάχιστον του 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου άλλης εταιρείας,
β) "σχέση ελέγχου" δηλαδή σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρείας κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) ή παρόμοια σχέση μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μίας εταιρείας.
Μία εταιρεία θεωρείται ότι ελέγχει άλλη όταν συντρέχει μία τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 42ε ή 106 του κ.ν. 2190/1920.
Συνολικές μονάδες κέρδους (credits won) είναι το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι Παίκτες έχουν κερδίσει σε συγκεκριμένο Παίγνιο.
Συνολικές μονάδες πίστωσης (credits played) είναι το σύνολο των μονάδων πίστωσης που OL Παίκτες έχουν παίξει σε συγκεκριμένο Παίγνιο.
Σύστημα Διαχείρισης Ατομικής Κάρτας Παικτών είναι το σύστημα που εκδίδει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται την Ατομική Κάρτα Παίκτη.
Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων είναι το μέρος εκείνο του ΕΣΠ, που εξυπηρετεί τη διαχείριση και τον έλεγχο της άρτιας λειτουργίας του λογισμικού των Παιγνίων και των Jackpot. Εμπεριέχει το σύστημα αποθήκευσης των Πιστοποιημένων Παιγνίων και διαχειρίζεται τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη διανομή των Παιγνίων σε κάθε Παιγνιομηχάνημα.
Σύστημα Διαχείρισης Παικτών είναι το σύνολο του λογισμικού και του εξοπλισμού που εγκαθίστανται στον Φορέα Εκμετάλλευσης και σε κάθε Παραχωρησιούχο, με σκοπό τη διαχείριση της Βάσης Δεδομένων Παικτών.
Σύστημα Ελέγχου Επικοινωνίας είναι το μέρος εκείνο του ΚΠΣ, το οποίο διαχειρίζεται τις επικοινωνιακές λειτουργίες με τα Παιγνιομηχανήματα και τους ΕΣΠ.
Σύστημα Ελέγχου Υπεύθυνου Παιχνιδιού είναι το σύστημα που, μεταξύ άλλων, επιβάλλει σε πραγματικό χρόνο τους κανόνες του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, παρακολουθεί όλες τις Παικτικές Συνεδρίες στα Παιγνιομηχανήματα και καταγράφει τη δραστηριότητά τους στη Βάση Δεδομένων Παικτών.
Σύστημα Ελέγχου είναι το μέρος εκείνο του ΚΠΣ, το οποίο ελέγχει σε πραγματικό χρόνο και αποθηκεύει τις λειτουργίες συστήματος και τα δεδομένα που διαμοιράζονται μεταξύ των ΕΕΣΠ και του ΚΠΣ.
Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων (Data backup and recovery system) είναι το μέρος εκείνο του ΕΣΠ και του ΚΠΣ, το οποίο διασφαλίζει την ανάκαμψη του συστήματος σε περίπτωση καταστροφής, την αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων, την αποκατάσταση της λειτουργίας και τη δημιουργία αντιγράφων του συνόλουτων δεδομένων του ΕΣΠ και του ΚΠΣ.
Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. για το λογισμικό, το υλικό, τα δίκτυα, τα συστήματα και τον λοιπό εξοπλισμό διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.
Τεχνικός είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί ως επαγγελματική δραστηριότητα τη συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής ή/και την εγκατάσταση, την επισκευή, την αναβάθμιση και τη συντήρηση Πιστοποιημένων Παιγνίων ή/και Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων, στα οποία παίζονται τα Παίγνια αυτά.
Τυχερό Παίγνιο ή Παίγνιο είναι το παίγνιο που χαρακτηρίζεται ως τέτοιο από τις κείμενες διατάξεις και διεξάγεται αποκλειστικά μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.
Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των ρυθμίσεων και προβλέψεων που έχουν ως στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της συμμετοχής σε Τυχερά Παίγνια στους Παίκτες.
Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παραχωρησιούχους για την τήρηση των διατάξεων του ν.4002/2011 (Α 180) και του Κανονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45.
Φορέας Εκμετάλλευσης είναι το νομικό πρόσωπο το οποίο έχει νόμιμη άδεια εκμετάλλευσης Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, που, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4002/2011 (Α 180) και τους όρους της από 04.11.2011 σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε.
Υπεργολαβία είναι η σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης ή Παραχωρησιούχου με Υπεργολάβο.
Υπεργολάβος είναι το πρόσωπο με το οποίο ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή ο Παραχωρησιούχος έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας για την προμήθεια, εγκατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση ή υποστήριξη των πληροφορικών συστημάτων και των δικτύων
επικοινωνιών, τα οποία χρησιμοποιούνται η με άλλο τρόπο σχετίζονται με τη διεξαγωγή και λειτουργία Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.
Jackpot είναι το χρηματικό έπαθλο σταθερής ή προοδευτικά αυξανόμενης αξίας που απονέμεται στους Παίκτες και το οποίο συγκεντρώνεται με κατάθεση μονάδων πίστωσης από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τους Παραχωρησιούχους ή/και με παρακράτηση μονάδων πίστωσης από ένα ή περισσότερα Παίγνια, τα οποία συμμετέχουν στην λειτουργία του Jackpot, σύμφωνα με τους όρους που εγκρίνονται κάθε φορά από την Ε.Ε.Ε.Π.
Jackpot Ευρείας Περιοχής (Multi Venue Jackpot) είναι το Jackpot Παιγνίου ή το Jackpot Συστήματος που εφαρμόζεται σε ένα ή περισσότερα Παίγνια, σε ένα ή/και σε όλα τα Παιγνιομηχανήματα που είναι διασυνδεδεμένα σε περισσότερα από ένα Καταστήματα.
Jackpot Καταστήματος (Venue Jackpot) είναι το Jackpot Παιγνίου ή το Jackpot Συστήματος που εφαρμόζεται σε ένα ή περισσότερα Παίγνια, σε ένα ή/και σε όλα τα Παιγνιομηχανήματα που είναι διασυνδεδεμένα στο ίδιο Κατάστημα.
Jackpot Παιχνιδιού (Game Activated Jackpot) είναι το Jackpot που αποδίδεται από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων στον Παίκτη που πετυχαίνει πρώτος το ανώτατο βραβείο (top prize) σε ένα από τα Παίγνια που συμμετέχουν στο Jackpot.
Jackpot Συστήματος (System/Mystery Activated Jackpot) είναι το Jackpot που αποδίδεται από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων, στον Παίκτη ο οποίος θα οδηγήσει τον προοδευτικό μετρητή του Jackpot να φτάσει ή και να ξεπεράσει την «κρυφή τιμή» (mystery value) μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου ορίου του Jackpot, η οποία έχει δημιουργηθεί μέσω πιστοποιημένης ΓΤΑ.

Άρθρο 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


2.1 Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στα Παίγνια που διενεργούνται, αποκλειστικά και μόνο, μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

2.2 Όπου στον Κανονισμό αναφέρονται υποχρεώσεις του Φορέα Εκμετάλλευσης και των Παραχωρησιούχων, αυτές αφορούν την Εκμετάλλευση των Παιγνιομηχανημάτων και των Καταστημάτων, εκτός εάν ρητά ορίζεται αλλιώς.

2.3 Δεν επιτρέπεται η σύνδεση ή/και ο συσχετισμός με οποιονδήποτε τρόπο της Παικτικής Συμπεριφοράς, με τα προσωπικά στοιχεία των κατόχων Ατομικής Κάρτας Παίκτη από τους ΕΣΠ και το ΚΠΣ, για λόγους εμπορικής επικοινωνίας, πλην της εφαρμογής τυχόν προγραμμάτων πιστότητας σύμφωνα με τους Κανόνες Εμπορικής Επικοινωνίας που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π.. Πρόσβαση στην Παικτική Συμπεριφορά έχουν αποκλειστικά και μόνον ο Παίκτης, η Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν 4002/2011, καθώς και το ειδικά ορισμένο για το σκοπό και γνωστοποιημένο στην Ε.Ε.Ε.Π. προσωπικό του Φορέα εκμετάλλευσης ή/και των Παραχωρησιούχων. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία των κατόχων Ατομικής Κάρτας Παικτών των Παραχωρησιούχων και η σύνδεση ή/και ο συσχετισμός τους με οποιονδήποτε τρόπο με την Παικτική Συμπεριφορά των προσώπων αυτών, από τον Φορέα Εκμετάλλευσης παρά μόνο για σκοπούς συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και για ελεγκτικούς σκοπούς όπως, ιδίως, ο περιορισμός της πρόσβασης ανηλίκων, η αντιστοίχιση των παικτών με πραγματικά φυσικά πρόσωπα, χορήγηση στοιχείων στον Παίκτη, κατόπιν αίτησης του, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη και η έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης κερδών σύμφωνα με το άρθρο 14. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποβάλλει προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π. όλα τα αναγκαία μέτρα, τα οποία προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της διάταξης αυτής.

2.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διασφαλίζουν ότι η διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης, τις αρχές του δημοσίου συμφέροντος καθώς και τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, διασφαλίζουν ότι, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, τηρούνται οι κανόνες των Τεχνικών Προδιαγραφών, προστατεύονται οι ανήλικοι, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι καταναλωτές και δεν τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και ασφάλεια και η διαφάνεια των συναλλαγών.

2.5 Η Πιστοποίηση Καταστήματος αφορά την καταλληλότητα των χώρων, αποκλειστικά και μόνο με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι και οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης Καταστήματος έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των Καταστημάτων.

2.6 Κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα, σύστημα ή/και εξοπλισμός, που χρησιμοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους για τη διεξαγωγή, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας Παιγνίων, τοποθετείται στον χώρο και στη θέση που προσδιορίζεται στην Πιστοποίηση του, εφόσον απαιτείται. Ως χώρος τοποθέτησης μπορεί να προσδιορίζεται από την Πιστοποίηση ένα Πιστοποιημένο Κατάστημα ή ένα διαμέρισμα κτιρίου ή ένα κτίριο. Κάθε μετακίνηση από τον χώρο αυτόν, για οποιονδήποτε λόγο, πραγματοποιείται μετά από έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π και με τη διαδικασία που αυτή ορίζει. Τυχόν μετακίνηση που συντελείται χωρίς την έγκριση αυτή, οδηγεί στην αυτόματη απώλεια της Πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος, του συστήματος ή/και του εξοπλισμού που μετακινήθηκε. Μετακίνηση εντός των προσδιορισμένων από την Πιστοποίηση χώρων και Καταστημάτων επιτρέπεται μετά από ενημέρωση της Ε.Ε.Ε.Π..

2.7 Κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα που αποσύρεται σύμφωνα με το άρθρο 35, τίθεται σε κατάσταση που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, σηματοδοτείται και ελέγχεται από την Ε.Ε.Ε.Π. Η κατοχή χρήση και διάθεση Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος που έχει αποσυρθεί, χωρίς να έχει τεθεί σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου 35, απαγορεύεται.

2.8 Η Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι δυνατόν να χορηγεί τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό Πιστοποιήσεις σε μηχανήματα, στοιχεία εξοπλισμού, εφαρμογές λογισμικού ή συστήματα (στο εξής «Προϊόντα») που παράγονται ή/και πωλούνται νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος ή στην Τουρκία, ή παράγονται νόμιμα σε κράτος μέλος της ΕΖΕΣ, συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, εφόσον προσφέρουν ισοδύναμο βαθμό προστασίας με αυτόν που προσδιορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στον Κανονισμό. Στην παραπάνω περίπτωση, η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί το δικαίωμα της εκ των προτέρων επιτήρησης, πριν την κυκλοφορία των παραπάνω Προϊόντων στην ελληνική αγορά. Προς εφαρμογή της επιτήρησης, ο αιτούμενος την Πιστοποίηση πρέπει να παράσχει στην Ε.Ε.Ε.Π. όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και έγγραφα, όπως, ιδίως, πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς άλλες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και αντίγραφα των προδιαγραφών αυτών, επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου να τεκμηριώνεται το ισοδύναμο του βαθμού προστασίας. Η διαδικασία επιβεβαίωσης του ισοδυνάμου βαθμού προστασίας μπορεί να γίνεται από Οργανισμούς Πιστοποίησης, με επιβάρυνση των αιτούμενων την πιστοποίηση.

2.9 Εάν το προς Πιστοποίηση προϊόν διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο εξειδικευμένο εργαστήριο ή οργανισμό πιστοποίησης, που δεν διαθέτει διαπίστευση στο πεδίο των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Κανονισμού, τότε το προς Πιστοποίηση Προϊόν αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.7.

2.10 Τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό έγγραφα διακινούνται κατ' αρχήν σε έντυπη μορφή. Εναλλακτικά, για τις διαδικασίες αδειοδότησης και Πιστοποίησης που προβλέπονται στον Κανονισμό, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να εφαρμόζει ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης.

2.11 Τα ποσά των αναφερόμενων στον Κανονισμό τελών και παραβόλων ορίζονται με απόφαση του κατά το νόμο αρμοδίου οργάνου.

2.12 Σε περίπτωση απαγόρευσης της Εκμετάλλευσης ή ανάκλησης της Πιστοποίησης Παιγνίων, Παιγνιομηχανημάτων, Καταστημάτων, Κατασκευαστών, Εισαγωγέων ή Τεχνικών, καθώς και στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της Εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε λόγο, τέλη και παράβολα που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό, δεν επιστρέφονται.

2.13 Η Ε.Ε.Ε.Π., κατά την κρίση της, μπορεί να εξακριβώνει, συνολικά ή δειγματοληπτικά, την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Κανονισμού.

Άρθρο 3
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ, ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

3.1 Οι ανήλικοι, όσοι είναι ηλικίας 18-21 ετών και οι Αυτοαποκλειόμενοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε χώρους όπου διεξάγονται Τυχερά Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα.

3.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι και οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης Καταστήματος, υποχρεούνται να απαγορεύουν στα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1 την είσοδο και την παραμονή στους χώρους αυτούς και να αναρτούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των Καταστημάτων, σχετική σήμανση απαγόρευσης.

3.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται:

3.3.1 Να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των παραγράφων 6.3 και 6.4 και του άρθρου 41 του Κανονισμού.

3.3.2 Να διαθέτουν σε κάθε Πιστοποιημένο Κατάστημα:
α. Οδηγό Παιγνίου για κάθε Πιστοποιημένο Τυχερό Παίγνιο σύμφωνα τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του Κανονισμού.
β. Ενημερωτικά έντυπα για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, όπως τηλεφωνικές γραμμές ή / και τις λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης, διαδικασία αυτοαποκλεισμού.

3.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή βοήθειας (help line) για θέματα που άπτονται της υπεύθυνης διεξαγωγής των Πιστοποιημένων Τυχερών Παιγνίων και την υποστήριξη των Παικτών και ιδίως των ευάλωτων στα Παίγνια αυτά ατόμων.

3.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί με απόφαση της να επιβάλλει στον Φορέα Εκμετάλλευσης και στους Παραχωρησιούχους, περιοριστικά και διορθωτικά μέτρα για την προστασία των ανηλίκων.

Άρθρο 4
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


4.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τη με αριθμό 108/2/06.06.2014 (Β 1727) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει για τη ρύθμιση θεμάτων Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.

4.2 Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν χρησιμοποιηθεί για την έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας χωρίς τη ρητή συναίνεση του Παίκτη.

4.3 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας Εμπορικής Επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό.

Άρθρο 5
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΑΙΚΤΗ


5.1 Για τη συμμετοχή σε Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται με Παιγνιομηχανήματα απαιτείται η έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη.

5.2 Η Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης, σε όλα τα Πιστοποιημένα Καταστήματα του Φορέα Εκμετάλλευσης και των Παραχωρησιούχων, καθώς και σε εξουσιοδοτημένα από τον Φορέα Εκμετάλλευσης σημεία, που διαθέτουν ανάλογα εκπαιδευμένο προσωπικό και υποδομή επικοινωνίας με το ΚΠΣ.

5.3 Δεν επιτρέπεται η έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη σε άτομα ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών και στους Αυτοαποκλειόμενους Παίκτες. Για κάθε Παίκτη εκδίδεται μία μόνο Ατομική Κάρτα.

5.4 Τα στοιχεία των Αυτοαποκλειόμενων Παικτών και των Παικτών, στους οποίους, κατόπιν αίτησής τους ή σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., έχουν τεθεί πρόσθετοι περιορισμοί καταχωρούνται στο Κ.Π.Σ. και είναι διαθέσιμα στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσω του Π.Σ.Ε.Ε..

5.5 Η Ατομική Κάρτα Παίκτη πρέπει:

5.5.1 Να επιτρέπει, άμεσα ή έμμεσα, την αναγνώρισή της από το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα με την εισαγωγή της σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα.

5.5.2 Να εμπεριέχει αποθηκευμένα μόνον τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την άμεση ή έμμεση αναγνώρισή της από το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα μέσω του οποίου θα γίνεται η ταυτοποίηση του Παίκτη. Η δομή των δεδομένων στη μνήμη της Ατομικής Κάρτας Παίκτη γνωστοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στην Ε.Ε.Ε.Π..

5.5.3 Να προστατεύεται από προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (Personal Identification Number - PIN), ο οποίος ζητείται από το Παιγνιομηχάνημα πριν από την έναρξη της συμμετοχής του Παίκτη.

5.5.4 Να αναγράφονται ευκρινώς, στην κύρια όψη της, τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης Παικτών και υποστήριξης σε θέματα υπεύθυνου παιχνιδιού.

5.5.5 Να διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

5.6 Το Σύστημα Διαχείρισης Ατομικής Κάρτας Παικτών που εφαρμόζει ο Φορέας Εκμετάλλευσης πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το Σύστημα Διαχείρισης Ατομικής Κάρτας Παικτών αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9.

5.7 Οι ενήλικες που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και οι μη Αυτοαποκλειόμενοι μπορούν να ζητήσουν την έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη, προσκομίζοντας, σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Κατάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιβεβαίωση των προσωπικών τους στοιχείων.

5.8 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να διαθέτει, σε όλα τα εξουσιοδοτημένα σημεία έκδοσης Ατομικών Καρτών Παικτών, έντυπα με τους όρους έκδοσης, διαχείρισης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη.

5.9 Στους όρους έκδοσης, διαχείρισης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

5.9.1 Οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη.

5.9.2 Η διαδικασία έκδοσης και ακύρωσης της Ατομικής Κάρτας Παίκτη.

5.9.3 Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολής ατομικών στοιχείων.

5.9.4 Ο τρόπος και οι περιορισμοί χρήσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη για τη συμμετοχή στα Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα.

5.9.5 Οι διαδικασίες αντικατάστασης Ατομικής Κάρτας Παίκτη σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

5.9.6 Οι προϋποθέσεις μονομερούς απενεργοποίησης Ατομικής Κάρτας Παίκτη από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

5.9.7 Η χρήση ατομικών στοιχείων και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5.9.8 Οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης πελατών και Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

5.10 Οι όροι έκδοσης, διαχείρισης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., μετά από πρόταση του Φορέα Εκμετάλλευσης.

5.11 Η Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και διαδικασίες:

5.11.1 Συμπληρώνεται σχετική αίτηση από τον αιτούντα την έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη. Η αίτηση υπογράφεται από τον Παίκτη και τον υπεύθυνο του σημείου έκδοσης, ο οποίος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρήθηκαν και των αντιγράφων των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση. Η αίτηση υπέχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης στο Φορέα Εκμετάλλευσης και την Ε.Ε.Ε.Π..

5.11.2 Τα στοιχεία του αιτούντος καταχωρούνται από τον υπεύθυνο του σημείου έκδοσης στη Βάση Δεδομένων Παικτών, η οποία συνδέεται με το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ).

5.11.3 Έντυπο με τους όρους έκδοσης, διαχείρισης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη παραδίδονται στον Παίκτη.

5.11.4 Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα ατομικά στοιχεία του Παίκτη (ημεδαπού ή αλλοδαπού):

α. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.

β. Ημερομηνία γέννησης.

γ. Αριθμό δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του προσώπου.

δ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής.

ε. Διεύθυνση αποστολής της Κάρτας.

στ. Τυχόν περιορισμούς που επιλέγει ο Παίκτης μεταξύ των επιλογών που υποστηρίζονται από το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα.

5.11.5 Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη συνοδεύεται από αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ανάλογου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας και της ημερομηνίας γέννησης του αιτούντος.

5.11.6 Η Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5.3.

5.11.7 Απόρριψη αιτήματος έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη γίνεται αιτιολογημένα και εγγράφως. Τυχόν έγγραφες αντιρρήσεις του Παίκτη για την απόρριψη του αιτήματος υποβάλλονται στον Φορέα Εκμετάλλευσης. Οι έγγραφες αντιρρήσεις του Παίκτη καθώς και οι ενέργειες του Φορέα Εκμετάλλευσης για την αντιμετώπισή τους, κοινοποιούνται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

5.11.8 Η αποστολή της Ατομικής Κάρτας Παίκτη πραγματοποιείται με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του Παίκτη ή στη διεύθυνση που δήλωσε στην αίτηση έκδοσης.

5.11.9 Η έκδοση της Ατομικής Κάρτας Παίκτη και η παράδοσή της προσωπικά στον Παίκτη μπορεί να γίνει και αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης της υποπαραγράφου 5.11.1, στο εξουσιοδοτημένο σημείο, εφόσον αυτό διαθέτει τον κατάλληλο προς τούτο εξοπλισμό.

5.12 Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν φυλάσσονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης σε ηλεκτρονική μορφή για τουλάχιστον δέκα (10)χρόνια.

5.13 Η Ατομική Κάρτα Παίκτη ακυρώνεται υποχρεωτικά κατόπιν σχετικής αίτησης του Παίκτη.

5.14 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει πως άρση μέρους ή του συνόλου των περιοριστικών όρων που έχουν τεθεί από τον Παίκτη, επιτρέπεται μόνον μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που τέθηκαν.

5.15 Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να απαγορεύει την έκδοση της Ατομικής Κάρτας Παίκτη ή να δίνει εντολή ανάκλησής της, όταν το πρόσωπο που αιτείται την έκδοσή της ή ο Παίκτης, έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών, φοροδιαφυγής καθώς και στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων ή υπάρχουν επανειλημμένες αναφορές από τους κατά περίπτωση υπεύθυνους για μη τήρηση των κανόνων Υπεύθυνου Παιχνιδιού ή/και για ανάρμοστη συμπεριφορά εντός των χώρων διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων. Στη σχετική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. θα προσδιορίζεται και η διάρκεια ισχύος της απαγόρευσης έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη για τον συγκεκριμένο Παίκτη.

5.16 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να ακυρώσει αμέσως την Ατομική Κάρτα Παίκτη, μετά από σχετική δήλωση του Παίκτη για κλοπή, απώλεια ή καταστροφή της ή μετά από απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΙ


Αρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

6.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να τηρεί τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις διοργάνωσης και διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, τους όρους της άδειας που του έχει χορηγηθεί, τις διατάξεις του Κανονισμού, τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και κάθε σχετική οδηγία και κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

6.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υπέχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια και για το τμήμα της Εκμετάλλευσης που έχει παραχωρηθεί στους Παραχωρησιούχους και οφείλει να λαμβάνει επαρκείς εγγυήσεις από αυτούς.

6.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει ιδιαίτερα:

6.3.1 Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα Πιστοποιημένα Καταστήματα ατόμων που δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και των Αυτοαποκλειόμενων.

6.3.2 Να αποθαρρύνει την αλόγιστη χρήση Παιγνίων, να εξασφαλίζει την εφαρμογή των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και την τήρηση των περιορισμών του άρθρου 41 του Κανονισμού.

6.3.3 Να εκμεταλλεύεται μόνο Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, μέσω των οποίων διεξάγονται Πιστοποιημένα Παίγνια, και τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν αποκλειστικά σε Πιστοποιημένα Καταστήματα.

6.3.4 Να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να αποκλείεται η συνομολόγηση στοιχημάτων μεταξύ των Παικτών ή/και τρίτων που βασίζονται στην πρόβλεψη του αποτελέσματος των Παιγνίων.

6.3.5 Να διασφαλίζει ότι τα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και Παίγνια δεν έχουν διαφοροποιηθεί, αλλοιωθεί, προγραμματιστεί εκ νέου ή με άλλο τρόπο υποστεί τροποποίηση οποιουδήποτε στοιχείου ή χαρακτηριστικού τους, από εκείνα που λήφθηκαν υπόψη προκειμένου το Παιγνιομηχάνημα ή το Παίγνιο να λάβει την Πιστοποίηση, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π..

6.3.6 Να διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο, πλην των Πιστοποιημένων Τεχνικών, δεν έχει πρόσβαση στα σημεία ρύθμισης των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων ή στο λογισμικό των Πιστοποιημένων Παιγνίων.

6.3.7 Στην περίπτωση που διαπιστώσει:

α. οποιαδήποτε επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου στις ρυθμίσεις ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος ή Παιγνίου,

β. δυσλειτουργίαενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, η οποίαδενεπιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή των Παιγνίων σύμφωνα με τον Κανονισμό,

γ. φθορές που δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για την ασφαλή λειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος,
να διακόψει αμέσως τη λειτουργία του και να μην το θέσει σε επαναλειτουργία, πριν αντιμετωπιστεί πλήρως το πρόβλημα και διασφαλιστεί ότι το Παιγνιομηχάνημα πληροί όλες τις προϋποθέσεις που λήφθηκαν υπόψη για τη χορήγηση της Πιστοποίησής του. Τα γεγονότα αυτά, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισής τους, γνωστοποιούνται αμέσως στην Ε.Ε.Ε.Π..

6.3.8 Στην περίπτωση που διαπιστώσει αφαίρεση, αλλοίωση, παραποίηση ή καταστροφή του σήματος του άρθρου 37 ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, να αναφέρει αμέσως το συμβάν στην Ε.Ε.Ε.Π. και να θέσει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, μέχρι αυτό να ελεγχθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. και να χορηγηθεί νέο σήμα νόμιμης λειτουργίας.

6.3.9 Να εξασφαλίζει ότι παρέχεται στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. πλήρης και απρόσκοπτη πρόσβαση, με ηλεκτρονικό τρόπο ή/και με φυσική παρουσία, στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα, στους Εξυπηρετητές Συστήματος Παιγνίων, στα Δίκτυα Επικοινωνιών, καθώς και στα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, Παίγνια και Καταστήματα, τόσο αυτού όσο και των Παραχωρησιούχων.

6.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να εκπαιδεύει τους Υπεύθυνους Εκμετάλλευσης των Καταστημάτων και τους εργαζόμενους σε αυτά, ώστε να είναι σε θέση:

6.4.1 Να παρέχουν πληροφόρηση για την υπεύθυνη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων και πληροφορίες που αφορούν στην παροχή βοήθειας για την απεξάρτηση από τον εθισμό σε αυτά.

6.4.2 Να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια ή/και την πρόσβαση στο Κατάστημα όσων κάνουν χρήση ή παρουσιάζουν ενδείξεις ότι βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών ή εμφανίζουν συμπτώματα υπνηλίας ή είναι προφανές ότι η γενική τους κατάσταση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διεξαγωγή Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

6.4.3 Να είναι σε θέση να χειρίζονται με διακριτικότητα και ευαισθησία μη αποδεκτή συμπεριφορά Παίκτη.

6.4.4 Να ενημερώνουν τους Παίκτες και κάθε ενδιαφερόμενο για τη δυνατότητα αποκλεισμού ή θέσπισης περιορισμών συμμετοχής στα Τυχερά Παίγνια.

6.4.5 Να συνδράμουν τους Παίκτες ή/και εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν φαινόμενα εθισμού στα Τυχερά Παίγνια.

6.4.6 Να τηρούν αρχείο συμβάντων στο Κατάστημα, στο οποίο καταγράφονται γεγονότα για τα οποία χρειάστηκε επιτόπου αντιμετώπιση, καθώς και ο τρόπος χειρισμού που εφαρμόστηκε.

6.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Παικτών, τα οποία απαγορεύεται να δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο. Προς τούτο ενημερώνει και δεσμεύει δεόντως όλους όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, και λαμβάνει κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.

6.6 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, θέτει ως συμβατικό όρο την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, την άδεια, τον Κανονισμό και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., από τους Παραχωρησιούχους, τους Πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε., τους Υπεργολάβους και το απασχολούμενο προσωπικό.

6.7 Σε κάθε περίπτωση παραβίασης, από τούς Παραχωρησιούχους ή τους πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή τους Υπεργολάβους ή το εμπλεκόμενο προσωπικό, της νομοθεσίας που ρυθμίζει την αγορά των Παιγνίων και ιδιαιτέρως εκείνων των ρυθμίσεων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της απάτης και του εγκλήματος, στην προστασία των ανηλίκων, στην προστασία του καταναλωτή, στην αποτροπή του εθισμού σε Τυχερά Παίγνια, οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Ε.Ε.Ε.Π..

6.8 Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν, τη διοίκηση ή/και τη διαχείριση του Φορέα Εκμετάλλευσης δεν πρέπει:

α) να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

β) να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.

Αρθρο 7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΩΝ


7.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης Παιγνιομηχανημάτων, σε αριθμό και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις εκάστοτε διατάξεις, σε Παραχωρησιούχους. Οι Παραχωρησιούχοι απαγορεύεται να παραχωρούν περαιτέρω, με ή χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίωμα εκμετάλλευσης Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

7.2 Αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων κατατίθενται στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή τους.

7.3 Οι Παραχωρησιούχοι απαγορεύεται να είναι Συνδεδεμένες Εταιρείες.

7.4 Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή/και τη διαχείριση των Παραχωρησιούχων δεν πρέπει:

α) να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής,

β) να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.

7.5 Οι Παραχωρησιούχοι δύνανται να εγκαθιστούν τα Παιγνιομηχανήματα σε Πιστοποιημένα Καταστήματα τύπου Β' και Ε', όπως προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο I του Κανονισμού, και έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τα Παιγνιομηχανήματα που θα χρησιμοποιούν και τα Παίγνια που θα προσφέρουν, από τον κατάλογο των εγκεκριμένων από την Ε.Ε.Ε.Π. Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων, που θέτει στη διάθεσή τους ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων πρέπει να διασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, την ηλεκτρονική παρακολούθησή τους από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, την Ε.Ε.Ε.Π. και το Υπουργείο Οικονομικών.

7.6 Οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να τηρούν τις νομοθετικές και άλλες κανονιστικές διατάξεις διοργάνωσης και διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, τους όρους της σύμβασης παραχώρησης και τις διατάξεις του Κανονισμού, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και κάθε σχετική οδηγία ή κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παραχώρησης.

7.7 Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 και 6.7 του προηγούμενου άρθρου ισχύουν καιγιατους Παραχωρησιούχους.

Άρθρο 8
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

8.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να εποπτεύουν τις δραστηριότητες κάθε Υπεργολάβου τους και είναι πλήρως και απολύτως υπεύθυνοι για τις πράξεις και τις παραλείψεις αυτού, σχετικά με τη διεξαγωγή και λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

8.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι τηρούν αρχείο συμβάσεων Υπεργολαβίας, το οποίο περιλαμβάνει πίνακα με τα στοιχεία του Υπεργολάβου, την περιγραφή του αντικειμένου της Υπεργολαβίας και τον χρόνο έναρξης και λήξης της και θέτουν αυτά στη διάθεση της Ε.Ε.Ε.Π. με τον τρόπο και στο χρόνο που αυτή επιλέγει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ


Άρθρο 9
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ


9.1 Η συμμετοχή στα Παίγνια επιτρέπεται μόνον εφόσον γνωστοποιηθεί στον Παίκτη, με ηλεκτρονικό τρόπο, προβαλλόμενη με ευκρινή γραμματοσειρά στην οθόνη του Παιγνιομηχανήματος, η Σύμβαση Προσχώρησης. Η προβολή της Σύμβασης Προσχώρησης γίνεται μετά την έναρξη της πρώτης Παικτικής Συνεδρίας. Η Σύμβαση Προσχώρησης καταρτίζεται με την ηλεκτρονική αποδοχή της από τον Παίκτη.

9.2 Η Σύμβαση Προσχώρησης, συνάπτεται μία φορά και περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα Παίγνια, τους κανόνες συμπεριφοράς στα Καταστήματα και τον τρόπο απόδοσης των κερδών.

9.3 Η Σύμβαση Προσχώρησης υποβάλλεται προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π..

9.4 Η Σύμβαση Προσχώρησης, καθώς και οποιασδήποτε τροποποίηση της, εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή τους. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση της Σύμβασης Προσχώρησης ή των τυχόν τροποποιήσεών της.

9.5 Τα στοιχεία αποδοχής της Σύμβασης Προσχώρησης τηρούνται με ηλεκτρονικό τρόπο από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παραχωρησιούχους για περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

Άρθρο 10
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ


10.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) των Παιγνίων, όπως αυτό έχει καθοριστεί στην Πιστοποίηση τους.

Άρθρο 11
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ


11.1 Η συμμετοχή στα Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα μπορεί να γίνεται και με τη χρήση Προπληρωμένης Κάρτας.

11.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι ορίζουν τους αποδεκτούς τύπους Προπληρωμένης Κάρτας, με τους οποίους μπορεί να συμμετάσχει ένας Παίκτης στα Παίγνια που διεξάγονται στα Παιγνιομηχανήματα που έκαστος εκμεταλλεύεται.

Άρθρο 12
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ


12.1 Ο Παίκτης για τη συμμετοχή του στα Παίγνια, πρέπει απαραίτητα να εισάγει την Ατομική Κάρτα Παίκτη στην κατάλληλη υποδοχή του Παιγνιομηχανήματος, προκειμένου να ελεγχθεί και να αναγνωρισθεί.

12.2 Ο Παίκτης μπορεί να συμμετάσχει στο Τυχερό Παίγνιο που θα επιλέξει αποκλειστικά και μόνο:

12.2.1 Με τη χρήση μετρητών.

12.2.2 Με τη χρήση κουπονιού με μονάδες πίστωσης (Voucher).

12.2.3 Με τη χρήση Προπληρωμένης Κάρτας.

12.2.4 Με την επανεπένδυση μονάδων πίστωσης.

12.3 Η παροχή στον Παίκτη κάθε είδους πίστωσης, ή/και έκπτωσης στο κόστος συμμετοχής, περιλαμβανομένων οποιασδήποτε μορφής δώρων και λοιπών κινήτρων, μέσω των οποίων επιδιώκεται η προσέλκυσή του στη διεξαγωγή Παιγνίων ή/και η αύξηση του ποσού συμμετοχής του, απαγορεύεται. Από την απαγόρευση εξαιρούνται η παροχή δωρεάν συμμετοχών, ως μέρος των κερδών και/ή χρήση εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων στο πλαίσιο προγραμμάτων πιστότητας (loyalty programs), ως μέρος της Εμπορικής Επικοινωνίας.

12.4 Στη συμμετοχή στη διεξαγωγή των Παιγνίων υφίσταται μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο δαπανών, ανά Παίκτη. Ως τέτοιο, ορίζεται η διαφορά που προκύπτει εάν από τις καταθέσεις (cash-in) αφαιρεθούν τα ρευστοποιούμενα κέρδη (cash-out). Το ύφος του μέγιστου επιτρεπόμενου ημερήσιου ορίου δαπανών ανά Παίκτη, ορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

12.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. προς έγκριση πρόταση για τον προσδιορισμό του ύφους του μέγιστου συνολικού επιτρεπόμενου ημερήσιου ορίου δαπανών ανά Παίκτη. Η πρόταση πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνει υπόψη της τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και την προστασίατων Παικτών από τον εθισμό στα Παίγνια.

12.6 Το μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο δαπανών ανά Παίκτη, μετρούμενο από την πρώτη πρωινή (00:00:01) έως τη δωδεκάτη πρωινή (00:00:00) της επόμενης ημέρας, πρέπει να κοινοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους στον Παίκτη. Μετά την επίτευξη του μέγιστου επιτρεπόμενου ημερήσιου ορίου, ο Παίκτης αποκλείεται μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των Καταστημάτων της επόμενης ημέρας.

12.7 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν χαμηλότερα από τα ανωτέρω όρια δαπανών.

12.8 Ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα είτε να αυτοαποκλειστεί είτε να θέσει περιορισμούς στην Παικτική Συμπεριφορά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

12.8.1 Καλώντας το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών του Φορέα Εκμετάλλευσης και έπειτα από έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

12.8.2 Συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο στα Πιστοποιημένα Καταστήματα και έπειτα από έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

12.8.3 Επισκεπτόμενος την κατάλληλη ενότητα του Παιγνιομηχανήματος με τα προσωπικά του δεδομένα («Ατομικό περιβάλλον εργασίας χρήστη»), εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα.

12.9 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να καταχωρούν αμέσως στη Βάση Δεδομένων Παικτών τα στοιχεία των Αυτοαποκλειόμενων Παικτών και των Παικτών που έχουν θέσει περιορισμούς στην Παικτική Συμπεριφορά, καθώς και τα δεδομένα που περιγράφουν τον Αυτοαποκλεισμό ή/και τον περιορισμό.

12.10 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να παρέχουν σε κάθε Παίκτη Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, στον οποίο τηρούνται η ημερομηνία, η ώρα, το διεξαχθέν Παίγνιο, το Παιγνιομηχάνημα και το ποσό κάθε Κύκλου Παιγνίου, τα κέρδη που προέκυψαν, καθώς και το τρέχον υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του Παίκτη.

Άρθρο 13
ΚΕΡΔΗ ΠΑΙΚΤΩΝ


13.1 Το ποσό κέρδους που προκύπτει από το αποτέλεσμα κάθε Κύκλου Παιγνίου προστίθεται ως μονάδες πίστωσης στο διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Κύκλου αυτού. Οι μονάδες πίστωσης για την έναρξη κάθε Κύκλου Παιγνίου αφαιρούνται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη κατά την εκκίνηση του Κύκλου αυτού.

13.2 Με την ολοκλήρωση κάθε Παικτικής Συνεδρίας, τα τυχόν κέρδη αποδίδονται άμεσα στον Παίκτη, αφού πρώτα παρακρατηθεί το ποσό του αναλογούντος φόρου, είτε με πίστωση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του είτε με την έκδοση από το Παιγνιομηχάνημα ειδικής απόδειξης προς εξαργύρωση είτε σε μετρητά. Η ακριβής διαδικασία απόδοσης των κερδών στους Παίκτες ορίζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παραχωρησιούχους κατόπιν έγκρισης από την Ε.Ε.Ε.Π..

13.3 Το διαθέσιμο υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη είναι ανά πάσα στιγμή εξαργυρώσιμο. Απαγορεύεται η δέσμευση ποσού για τη συμμετοχή σε επόμενο Κύκλο Παιγνίου, καθώς και η μη καταβολή ποσού κερδών, επειδή αυτό είναι χαμηλότερο από ορισμένο ύψος.

Άρθρο 14
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ


14.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται, κατόπιν αίτησης του Παίκτη, η οποία συνοδεύεται από έγγραφα επαλήθευσης του αριθμού φορολογικού μητρώου του, να χορηγεί, άπαξ ετησίως, βεβαίωση κερδών για φορολογικούς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ

Αρθρο 15
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ


15.1 Η συμμετοχή σε Τυχερό Παίγνιο αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική απόφαση, η οποία λαμβάνεται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση (unstimulated gambling). Οι Παίκτες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικές με τους κανόνες διεξαγωγής των Παιγνίων, τις πιθανότητες κέρδους σε κάθε ένα από αυτά, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το που μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια σε περίπτωση εθισμού. Οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται υποχρεωτικά από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους στα Πιστοποιημένα Καταστήματα, με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς και στους διαδικτυακούς τους τόπους.

15.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διασφαλίζουν την παροχή πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με:

15.2.1 Τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια, ώστε να είναι σε θέση να παίρνει αποφάσεις έχοντας πλήρη γνώση των κανόνων διεξαγωγής των Παιγνίων που θα επιλέξει να συμμετάσχει και σταθμίζοντας τις οικονομικές του δυνατότητες, τον κίνδυνο απώλειας χρημάτων και τις συνέπειες του εθισμού από την υπερβολική χρήση των Παιγνίων. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Παιγνιομηχάνημα πρέπει να προβάλλει στην οθόνη του μηνύματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gambling) που περιλαμβάνουν το χρόνο συμμετοχής του Παίκτη. Τα μηνύματα προβάλλονται με τέτοιον τρόπο, στην κύρια οθόνη για τόσο χρόνο, ώστε να γίνονται αντιληπτά ως παρεμβολή στη διεξαγωγή του Παιγνίου και να προσλαμβάνονται επαρκώς από τον Παίκτη.

15.2.2 Τις υπάρχουσες δομές που παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη στους εθισμένους Παίκτες και στις οικογένειές τους.

15.3 Τα μέλη των οργάνων διοίκησης, οι διαχειριστές και το πάσης φύσεως προσωπικό του Φορέα Εκμετάλλευσης, των Παραχωρησιούχων, των Υπεργολάβων και των Φορέων Εκμετάλλευσης των Καταστημάτων απαγορεύεται να μετέχουν σε Τυχερά Παίγνια που διεξάγουν οι ίδιοι ή εμπλέκονται στη διεξαγωγή τους.

15.4 Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε Παίκτη να συμμετέχει σε Τυχερά Παίγνια μέσω παρένθετων προσώπων.

Αρθρο 16
ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΟΥ


16.1 Για κάθε Παίγνιο, που διεξάγεται μέσω Παιγνιομηχανημάτων, εκδίδεται και κυκλοφορεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο, ο Οδηγός Παιγνίου.

16.2 Σε κάθε Οδηγό Παιγνίου αναγράφονται υποχρεωτικά:

16.2.1 Η Εμπορική ονομασίατου Παιγνίου.

16.2.2 Κάθε ζήτημα σε σχέση με τη συμμετοχή των Παικτών και ιδίως την κατώτατη ηλικία των ατόμων στα οποία επιτρέπεται η συμμετοχή στα Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα.

16.2.3 Τις μορφές με τις οποίες αυτό μπορεί να διεξαχθεί, τον ατομικό ή ομαδικό χαρακτήρα του, το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (pay-out), τα σύμβολα, τους αριθμούς και οποιεσδήποτε άλλες απεικονίσεις χρησιμοποιούνται.

16.2.4 Πληροφορίες για τα χορηγούμενα κέρδη, όπως ενδεικτικά το μέγιστο ποσό κέρδους, τους συνδυασμούς των συμβόλων, των αριθμών και άλλων απεικονίσεων, με την επίτευξη των οποίων ο Παίκτης αποκομίζει συγκεκριμένο κέρδος ή δωρεάν παιχνίδια.

16.2.5 Πληροφορίες για την ισχύουσα φορολογία επί των κερδών.

16.2.6 Την επωνυμία και τη διεύθυνση του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου που διεξάγει το Παίγνιο, καθώς και τον ιστότοπό του.

16.2.7 Τον τηλεφωνικό αριθμό, χωρίς χρέωση, για την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών υποστήριξης καθώς και την υποβολή καταγγελιών.

16.2.8 Την πληροφορία ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι και τα Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα πιστοποιούνται, εποπτεύονται και ελέγχονται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με την Αρχή.

16.2.9 Την πληροφορία ότι ο Κανονισμός βρίσκεται αναρτημένος στους ιστότοπους του Φορέα Εκμετάλλευσης και των Παραχωρησιούχων, όπως και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π..

16.3 Οι Οδηγοί Παιγνίων διατίθενται σε εμφανές σημείο των Πιστοποιημένων Καταστημάτων και καθίστανται προσιτοί με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

16.4 Σε περίπτωση που κάποιες πληροφορίες ή στοιχεία για τα προσφερόμενα Παίγνια δεν έχουν συμπεριληφθεί στους Οδηγούς Παιγνίων ή αυτοί περιέχουν λάθη, ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή/και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να τα γνωστοποιούν στο κοινό με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 17
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


17.1 Κάθε πληροφορία που εμφανίζεται στην οθόνη των Παιγνιομηχανημάτων πρέπει να αναγράφεται με τέτοιο μέγεθος γραμμάτων και να παραμένει για τόσο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί ο Παίκτης άνετα να τη διαβάζει. Οι πληροφορίες που πρέπει να είναι διαθέσιμες, ανά πάσα στιγμή, στον Παίκτη μέσω της οθόνης του Παιγνιομηχανήματος, είναι οι εξής:

17.1.1 Η εμπορική ονομασία του Παιγνίου, στο οποίο συμμετέχει ο Παίκτης.

17.1.2 Το ποσό που, κάθε φορά, επιλέγει ο Παίκτης για να συμμετάσχει στο Παίγνιο.

17.1.3 Το αποτέλεσμα του τελευταίου Κύκλου Παιγνίου, τη στιγμή που αυτός ολοκληρώθηκε (π.χ. φύλλα τράπουλας, συνδυασμοί από σύμβολα, απεικονίσεις κ.λπ.), έως ότου ξεκινήσει ο επόμενος Κύκλος ή ο Παίκτης εγκαταλείψει το Παίγνιο ή ζητήσει εξαργύρωση ή εξόφληση.

17.1.4 Το ποσό κέρδους από τον τελευταίο Κύκλο Παιγνίου, έως ότου ξεκινήσει ο επόμενος Κύκλος ή ο Παίκτης εγκαταλείψει το Παίγνιο ή ζητήσει εξαργύρωση ή εξόφληση.

17.1.5 Οι επιλογές του Παίκτη που ίσχυσαν κατά τον τελευταίο Κύκλο Παιγνίου, έως ότου ξεκινήσει ο επόμενος Κύκλος ή αλλάξει το ποσό συμμετοχής.

17.1.6 Το διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη.

17.2 Σε κάθε Κατάστημα που συμμετέχει σε λειτουργία Jackpot Αίθουσας ή Jackpot Ευρείας Περιοχής πρέπει να υπάρχουν ειδικές οθόνες πληροφόρησης, επαρκείς για την ενημέρωση των Παικτών, ανεξάρτητες ή ως μέρος των Παιγνιομηχανημάτων. Οι οθόνες αυτές, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας Jackpot Αίθουσας ή Jackpot Ευρείας Περιοχής , είναι συνδεδεμένες με τον ΕΣΠ, και παρουσιάζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:,

17.2.1 Την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

17.2.2 Την ονομασία της λειτουργίας Jackpot.

17.2.3 Το ποσό του Jackpot, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από τον υπολογισμό του από το ΕΣΠ.

17.2.4 Το γεγονός της απονομής του Jackpot, όταν αυτό συμβεί, με τρόπο αντιληπτό από τους Παίκτες. Σε κάθε απονομή πρέπει να εμφανίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Το ακριβές ποσό που απονέμεται.

β. Ο κωδικός του Παιγνιομηχανήματος στο οποίο απονέμεται.

γ. Η ονομασία και ο κωδικός του Καταστήματος στο οποίο απονέμεται.

δ. Η ημερομηνία και ώρα της απονομής.

17.3 Η απονομή του Jackpot συνοδεύεται από διακριτό ηχητικό σήμα και η διάρκεια εμφάνισης των στοιχείων της απονομής επί της οθόνης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τριάντα (30) δευτερόλεπτα.

17.4 Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας Jackpot για τεχνικούς ή άλλους λόγους, η οθόνη πρέπει να εμφανίζει σχετικό μήνυμα (π.χ. «Προσωρινή διακοπή Jackpot»), μέχρι την επαναφορά αυτής.

Άρθρο 18
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ


18.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διασφαλίζουν ότι κάθε πληροφορία, σε οποιαδήποτε μορφή, που παρέχεται προς το καταναλωτικό κοινό και τους Παίκτες είναι αληθής, ακριβής και κατανοητή και δεν περιέχει ή δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν παραπλανητικά.

Άρθρο 19
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


19.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι λαμβάνουν όλα τα κατά περίπτωση ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε, στα Πιστοποιημένα Καταστήματα τύπου Β και Ε, να έχουν επαρκή πρόσβαση και να μην αποκλείονται άτομα με αναπηρία.

Άρθρο 20
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ


20.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι ίδιοι, οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης των Πιστοποιημένων Καταστημάτων, καθώς και όσοι διατηρούν με αυτούς σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, δεν κοινοποιούν την ταυτότητα των προσώπων για τα οποία γνωρίζουν ότι συμμετέχουν στα Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα ή έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος ή έχουν χάσει οποιοδήποτε ποσό από τη συμμετοχή τους αυτή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση των συγκεκριμένων προσώπων. Η συναίνεση αυτή δεν απαιτείται όταν τέτοιες πληροφορίες παρέχονται στην Ε.Ε.Ε.Π. ή όπου αλλού επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 21
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ


21.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν ένα αποτελεσματικό και επαρκές σύστημα επεξεργασίας καταγγελιών του καταναλωτικού κοινού και των Παικτών και να τηρούν αρχείο των καταγγελιών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ


Άρθρο 22
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ


22.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι πρέπει να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π., στο χρόνο και με τον τρόπο και τον τύπο που καθορίζονται από την Αρχή, τα ακόλουθα:

22.1.1 Στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου του έτους, έκθεση για τη διαχείριση και τη λειτουργία των Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, στην οποία θα περιλαμβάνονται σε ποσοτική και ποιοτική μορφή:

α. Οι μορφές της εμπορικής επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε και οι αντίστοιχες δαπάνες.

β. Στοιχεία που αφορούν την καταγραφή καταγγελιών, παραπόνων, αιτημάτων ή ερωτημάτων του κοινού και των αντίστοιχων ενεργειών και του χρόνου αντιμετώπισής τους.

γ. Στοιχεία που αφορούν διακοπές λειτουργίας, δυσλειτουργίες ή βλάβες πληροφορικών συστημάτων, Παιγνιομηχανημάτων, δομών ή διαδικασιών και των αντίστοιχων ενεργειών και του χρόνου αντιμετώπισής τους.

δ. Τυχόν μελέτες, έρευνες ή αναφορές που αφορούν την αγορά των Τυχερών Παιγνίων, τις προτιμήσεις και συμπεριφορές του καταναλωτικού κοινού, τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα καιτη λειτουργία τους.

22.1.2 Δυνατότητα πρόσβασης, ανά πάσα στιγμή, στις εγκαταστάσεις τους, στις εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Καταστημάτων καθώς και σε κάθε σύστημα που συνδέεται με τη διεξαγωγή, την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας των Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, των εξουσιοδοτημένων από την Ε.Ε.Ε.Π. οργάνων, διασφαλίζοντας τη χορήγηση όλων των ζητούμενων στοιχείων.

Άρθρο 23
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ


23.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να τηρούν ηλεκτρονικά αρχεία για όλες τις λειτουργίες και συναλλαγές τους που σχετίζονται με τη διοργάνωση, διεξαγωγή και διαχείριση των Τυχερών Παιγνίων. Τα αρχεία διατηρούνται για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών με μορφή και τρόπο που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

23.1.1 Να είναι ευδιάκριτες τυχόν διορθώσεις ή άλλες τροποποιήσεις, καθώς και το περιεχόμενο των αρχείων πριν από τις εν λόγω διορθώσεις ή τροποποιήσεις.

23.1.2 Να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. άμεση και εύκολη πρόσβαση στα αρχεία αυτά, μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) ή/και κατά τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.

23.2 Ορισμένα αρχεία μπορούν να τηρούνται σε έντυπη μορφή, κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος του Φορέα Εκμετάλλευσης ή Παραχωρησιούχου που εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π..

23.3 Ως χρόνος έναρξης της περιόδου τήρησης των αρχείων, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του Κανονισμού, ορίζεται η επόμενη της ημέρας δημιουργίας της προς αρχειοθέτηση πληροφορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΥΛΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ


Άρθρο 24
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


24.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να εγκαταστήσει Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ), μέσω του οποίου θα γίνεται η οργάνωση, η λειτουργία, η διεξαγωγή, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

24.2 Το ΚΠΣ πρέπει να είναι δικτυακά συνδεδεμένο με το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ), ώστε να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. η δυνατότητα:

24.2.1 Πρόσβασης σε όλα τα πληροφορικά προγράμματα, στα αποθηκευμένα αρχεία και στοιχεία και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήματος αυτού.

24.2.2 Άντλησης από κάθε ΕΣΠ οποιωνδήποτε στοιχείων διοργάνωσης διεξαγωγής και λειτουργίας των Παιγνιομηχανημάτων, των Τυχερών Παιγνίων και των Καταστημάτων (όπως ενδεικτικά, στοιχείων οικονομικών, εμπορικών, στατιστικών, ασφάλειας), σε αναλυτικό και συγκεντρωτικό επίπεδο, ανά περίπτωση.

24.2.3 Διαπίστωσης, ανά πάσα στιγμή, της άρτιας λειτουργίας όλων των μερών του και των υποσυστημάτων του.

24.3 Η διασφάλιση διαρκούς πρόσβασης, στο ΚΠΣ από το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ), είναι αποκλειστική ευθύνη του Φορέα Εκμετάλλευσης.

24.4 Το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε η λειτουργία του να ανταποκρίνεται απολύτως στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων και να καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής όλων των απαιτούμενων πληροφοριών μεταξύ του ΚΠΣ και των ΕΣΠ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του ΚΠΣ γίνεται με κατάλληλα εργαλεία ώστε να εντοπίζονται άμεσα οποιεσδήποτε αλλαγές στη συνήθη λειτουργία του ΚΠΣ, δυσλειτουργίες και έκτακτες καταστάσεις.

24.5 Το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

24.5.1 Σύστημα Ελέγχου,

24.5.2 Λογιστικό Σύστημα,

24.5.3 Σύστημα Ελέγχου Επικοινωνίας και

24.5.4 Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων.

24.6 Το ΚΠΣ εκτελεί, τουλάχιστον, τις εξής λειτουργίες:

24.6.1 Την οικονομική παρακολούθηση κάθε Καταστήματος, κάθε Παιγνιομηχανήματος και κάθε μορφής Παιγνίου. Η παρακολούθηση αυτή πρέπει να γίνεται τόσο σε επίπεδο Παιγνίου και Παιγνιομηχανήματος όσο και σε επίπεδο Παίκτη, ώστε να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή των κανόνων Υπεύθυνου Παιχνιδιού καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος τυχόν αυτοπεριορισμών ή αυτοαποκλεισμών των Παικτών.

24.6.2 Τη συλλογή και παροχή όλων των δεδομένων που απαιτεί η Ε.Ε.Ε.Π. με την, κατά περίπτωση, ζητούμενη ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση για όλα τα Παίγνια, Παιγνιομηχανήματα και Καταστήματα.

24.6.3 Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης, φερέγγυας και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των μορφών Παιγνίων.

24.6.4 Την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των Παιγνιομηχανημάτων που είναι εγκατεστημένα στα Πιστοποιημένα Καταστήματα και οποιουδήποτε εξοπλισμού, απαιτείται για τη λειτουργία τους.

24.6.5 Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του Δικτύου Επικοινωνιών, μέσω πρωτοκόλλων που παρέχουν αξιόπιστες και ασφαλείς επικοινωνίες με τα Παιγνιομηχανήματα.

24.6.6 Τη διάγνωση και τον εντοπισμό τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων.

24.6.7 Τη συνεχή παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των μερών του ΕΣΠ.

24.6.8 Την εφαρμογή διαδικασιών αποκλεισμού σε περιπτώσεις, που ενδέχεται να υπάρχουν δυσλειτουργίες ή προσπάθεια αλλοίωσης σε οποιαδήποτε από τα μέρη του Συστήματος Διαχείρισης Παιγνίων.

24.6.9 Την ενημέρωσή του σε πραγματικό χρόνο, σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας, παραβίασης ή προσπάθειας αλλοίωσης σε οποιαδήποτε από τα μέρη του Συστήματος Διαχείρισης Παιγνίων, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των διαδικασιών αποκλεισμού.

24.6.10 Την εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών, επαλήθευσης της ακεραιότητας του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε κάθε υποσύστημα, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού των Παιγνίων που είναι εγκατεστημένα σε κάθε Παιγνιομηχάνημα.

24.6.11 Την εξασφάλιση λειτουργιών αναζήτησης, οι οποίες παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικές με:

α. Το κατά πόσο κάθε μέρος του συστήματος είναι συνδεδεμένο με το ΚΠΣ.

β Τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής του τελευταίου ελέγχου ακεραιότητας των μερών του Συστήματος Διαχείρισης Παιγνίων.

γ. Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος και ενημέρωση για την ανάγκη διεξαγωγής εργασιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στο σύνολο των μερών του ΚΠΣ.

δ. Τα διαθέσιμα Παίγνια ανά Κατάστημα και ανά Παιγνιομηχάνημα.

ε. Τα συνολικά ποσά παρακράτησης προς απόδοση (φόροι κερδών, δικαιώματα δημοσίου, κ.λπ.) και τα κέρδη που προκύπτουν σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση για τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τον Παραχωρησιούχο, ανά Κατάστημα, Παιγνιομηχάνημα και Παίγνιο, όσο και στο σύνολο.

24.6.12 Τον έλεγχο έκδοσης μίας μόνο Ατομικής Κάρτας ανά Παίκτη και τη διασφάλιση της μη συμμετοχής σε οποιοδήποτε Παίγνιο χωρίς τη χρήση της.

24.6.13 Τη δυνατότητα εφαρμογής και διαχείρισης πολλαπλών διασυνδεδεμένων λειτουργιών Jackpot, προοδευτικών ή συστήματος, στα Παιγνιομηχανήματα και τα Παίγνια σε ένα ή περισσότερα Πιστοποιημένα Καταστήματα.

24.6.14 Τη δυνατότητα τερματισμού αλλά και επαναφοράς της λειτουργίας όλων των μερών των ΕΣΠ, καθώς και την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ενός ή περισσοτέρων Παιγνίων στο ΚΠΣ ή στα Παιγνιομηχανήματα.

24.7 Το ΚΠΣ πρέπει να διαθέτει λογική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως:

24.7.1 Ο έλεγχος της πρόσβασης στα διάφορα προγράμματα του λογισμικού του, στα αποθηκευμένα στοιχεία, στα αρχεία και δεδομένα του και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες του.

24.7.2 Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας του.

24.7.3 Η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στοιχείων στα αρχεία του, καθώς και όλων των αντλούμενων στοιχείων από το ΠΣΕΕ.

24.8 Το ΚΠΣ πρέπει να διαχειρίζεται πληροφορίες που αφορούν:

24.8.1 Τους Κύκλους Παιγνίων των Παικτών αναλυτικά και συγκεντρωτικά, καθώς και τα τυχόν κέρδη που προκύπτουν από αυτούς.

24.8.2 Τα ποσά που συλλέχθηκαν, τους φόρους των κερδών που παρακρατήθηκαν και τα κέρδη που αποδόθηκαν σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση από κάθε Παιγνιομηχάνημα (με εμφάνιση των υποσυνόλων ανά παιχνίδι), από κάθε Κατάστημα, από κάθε ενεργό Τυχερό Παίγνιο και από το σύνολο του Κεντρικού Πληροφορικού Συστήματος.

24.8.3 Συνδέσεις και αποσυνδέσεις κάθε μέρους των ΕΣΠ.

24.8.4 Απόπειρες πρόσβασης (εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες) καθώς και τα στοιχεία όσων είχαν πρόσβαση σε κάθε ένα από τα μέρη των ΕΣΠ.

24.8.5 Βλάβες και εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης σε κάθε ένα από τα μέρη των ΕΣΠ.

24.8.6 Εργασίες που έγιναν στο λογισμικό του κάθε μέρους των ΕΣΠ.

24.9 Όλες οι παραπάνω πληροφορίες φυλάσσονται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε επεξεργάσιμη μορφή.

24.10 Οποιαδήποτε προγραμματισμένη ή έκτακτη αναβάθμιση τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο λογισμικό του ΚΠΣ πρέπει να γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. και να συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα, καθώς και αναλυτική αναφορά με τα μέρη του ΚΠΣ τα οποία αναβαθμίζονται και τα προσδοκώμενα οφέλη ή λειτουργίες που απορρέουν από την αναβάθμιση αυτή.

24.11 Η φυσική έδρα των Συστημάτων Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που είναι εγκατεστημένο το ΚΠΣ.

24.12 Το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9.

Άρθρο 25
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ


25.1 Η διεξαγωγή κάθε Παιγνίου μέσω Παιγνιομηχανημάτων προϋποθέτει την εγκατάσταση από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους ενός ή περισσοτέρων Εξυπηρετητών Συστήματος Παιγνίων (ΕΣΠ). Κάθε ΕΣΠ, περιλαμβάνει τουλάχιστον:

25.1.1 Παιγνιομηχανήματα.

25.1.2 Δίκτυο Επικοινωνιών για την επικοινωνία των Παιγνιομηχανημάτων με το ΚΠΣ μέσω του ΕΣΠ σε πραγματικό χρόνο.

25.1.3 Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων.

25.1.4 Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων.

25.1.5 Σύστημα Διαχείρισης Παικτών.

25.2 Κάθε ΕΕΣΠ πρέπει να διασφαλίζει τουλάχιστον τις ακόλουθες βασικές, λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες:

25.2.1 Την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ όλων των μερών του συστήματος (Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων, Σύστημα Διαχείρισης Παικτών, Δίκτυο Επικοινωνιών, Παιγνιομηχανήματα, κ.λπ.) και την υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας τους. Ολα τα μέρη του ΕΣΠ πρέπει να συγχρονίζονται από μια πηγή, η οποία για τον χρονισμό της χρησιμοποιεί την παγκόσμια ώρα (UTC).

25.2.2 Τη διάθεση καισωστή λειτουργία των Πιστοποιημένων Παιγνίων.

25.2.3 Την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ασφάλειας και της ακεραιότητας του συνόλου των συνιστωσών του ΕΣΠ και την επισήμανση οποιασδήποτε παραβίασης ασφάλειας (όπως μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα θύρας Παιγνιομηχανήματος ή κερματοδέκτη, αλλοίωση μετρητή κ.λπ.) σε επίπεδο Παιγνιομηχανήματος, Δικτύου Επικοινωνίας κ.λπ..

25.2.4 Τον έλεγχο της πρόσβασης στα διάφορα προγράμματα του λογισμικού του, στα αποθηκευμένα στοιχεία, στα αρχεία του και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητές του.

25.2.5 Την ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στα αρχεία του στοιχείων.

25.2.6 Την ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα όλων των στοιχείων που ανταλλάσσονται (αποστολή και λήψη δεδομένων) με το ΚΠΣ.

25.2.7 Τη δυνατότητα εφαρμογής και διαχείρισης πολλαπλών διασυνδεδεμένων Jackpot όλων ή ορισμένων Παιγνιομηχανημάτων και Παιγνίων στο ίδιο ή σε περισσότερα Καταστήματα.

25.2.8 Τη δυνατότητα ταυτοποίησης Παιγνιομηχανημάτων και του λογισμικού τους και των εγκατεστημένων Παιγνίων, με τη χρήση τεχνικών ψηφιακής υπογραφής (seed and signature).

25.3 Εφόσον ο ΕΣΠ υποστηρίζει λειτουργία επικύρωσης εκτυπωμένων από το Παιγνιομηχάνημα ειδικών αποδείξεων, που χρησιμοποιούνται για την εξαργύρωση πιστωτικών μονάδων, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ειδικότερα, το σύστημα επικύρωσης ειδικών αποδείξεων, πρέπει:

25.3.1 Να διαθέτει αλγόριθμο δημιουργίας αριθμών ή φύτρων επικύρωσης για τις εξαργυρώσιμες ειδικές αποδείξεις.

25.3.2 Να αποθηκεύει σε μία βάση δεδομένων όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις ειδικές αποδείξεις (αριθμό επικύρωσης, ημερομηνία και ώρα έκδοσης, χρηματική αξία, κατάσταση της ειδικής απόδειξης, ημερομηνία και ώρα λήξης της, ταυτότητα Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, από το οποίο έχει προέλθει κλπ.), που αντλούνται από το σύστημα βάσει του χρησιμοποιούμενου ασφαλούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

25.3.3 Να διασφαλίζει την ορθή εξαργύρωση της ειδικής απόδειξης, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας.

25.4 Για κάθε εγκατάσταση ΕΣΠ του Φορέα Εκμετάλλευσης ή των Παραχωρησιούχων ενημερώνεται η Ε.Ε.Ε.Π. για το ακριβές χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης. Οι τεχνικές προδιαγραφές παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. πλήρη εικόνα του τρόπου λειτουργίας όλων των μερών του ΕΣΠ, σε επίπεδο λογισμικού, υλισμικού και λοιπού εξοπλισμού, τις τεχνικές με τις οποίες εξασφαλίζεται η σύνδεση με τα Παιγνιομηχανήματα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΠ και η πρόσβαση σε αυτό. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο ακριβές χρονοδιάγραμμα και στις τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης για την εγκατάσταση του ΕΣΠ πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στην Ε.Ε.Ε.Π..

25.5 Το σύνολο των παραμέτρων του ΕΣΠ, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας και διεξαγωγής των Παιγνίων στα Παιγνιομηχανήματα, το αντίστοιχο Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) ανά Παίγνιο, την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας και πρόσβασης στα Παιγνιομηχανήματα καθώς και τη συνολική λειτουργία του ΕΣΠ, αποστέλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να είναι σε θέση να ελέγξει την εφαρμογή του νόμου και του Κανονισμού. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις παραμέτρους του ΕΣΠ πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στην Ε.Ε.Ε.Π..

25.6 Η λειτουργία κάθε ΕΣΠ πρέπει να ανταποκρίνεται απολύτως στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων και να καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής όλων των απαιτούμενων πληροφοριών μεταξύ του ΕΣΠ, των Καταστημάτων καθώς και των Παιγνιομηχανημάτων. Η Ε.Ε.Ε.Π. πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να μπορεί να διαπιστώνει την άρτια λειτουργία όλων των μερών του συνόλου των ΕΣΠ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας κάθε ΕΣΠ πρέπει να γίνεται μέσα από ειδικά διαμορφωμένες οθόνες και κατάλληλα σχεδιασμένες αναφορές, ώστε να εντοπίζονται άμεσα οιεσδήποτε αλλαγές στη συνήθη λειτουργία του ΕΣΠ, δυσλειτουργίες και έκτακτες καταστάσεις.

25.7 Οποιαδήποτε προγραμματισμένη ή έκτακτη αναβάθμιση τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο λογισμικό του ΕΣΠ πρέπει να γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. και να συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα, αναλυτική αναφορά με τα μέρη του ΕΣΠ τα οποία αναβαθμίζονται και τα προσδοκώμενα οφέλη ή λειτουργίες που απορρέουν από την αναβάθμιση αυτή.

25.8 Η φυσική έδρα των Συστημάτων Ανάκτησης Δεδομένων και Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που είναι εγκατεστημένο το ΕΣΠ.

25.9 Ο ΕΣΠ πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε ο ΕΣΠ αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9.

Άρθρο 26
ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


26.1 Το Δίκτυο Επικοινωνιών συνδέει το ΚΠΣ, μέσω των ΕΣΠ, με όλα τα Παιγνιομηχανήματα ενός Καταστήματος. Κάθε Δίκτυο Επικοινωνιών πρέπει να παρέχει πλήρη ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται:

26.1.1 Η αξιόπιστη, ακριβής και πιστή μετάδοση, μεταξύ των ΕΣΠ και των Παιγνιομηχανημάτων, όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ομαλή λειτουργία των Παιγνίων.

26.1.2 Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας του συνολικού συστήματος.

26.1.3 Η προστασία του απορρήτου και των δεδομένων που μεταδίδονται.

26.1.4 Η αυθεντικότητα του αποστολέα και του παραλήπτη. Δεν πρέπει να είναι δυνατή καμία επικοινωνία μεταξύ ενός ΕΣΠ και των Παιγνιομηχανημάτων οποιουδήποτε μη σχετιζομένου και μη εξουσιοδοτημένου ηλεκτρονικού υπολογιστή.

26.2 Γενικότερα για την ομαλή, φερέγγυα, αξιόπιστη και ασφαλή διεξαγωγή των Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων πρέπει:

26.2.1 Να διασφαλίζεται η ακριβής και πιστή μετάδοση, μέσω του Δικτύου Επικοινωνιών, των πάσης φύσεως δεδομένων (π.χ. οικονομικών, εμπορικών, ασφάλειας, κλπ.), καθώς επίσης και η μη παραποίηση ή αλλοίωση αυτών.

26.2.2 Ολες οι συνιστώσες και ο αναγκαίος εξοπλισμός του Δικτύου Επικοινωνιών να ικανοποιούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική που εφαρμόζεται για Παίγνια και Παιγνιομηχανήματα.

26.2.3 Να διασφαλίζεται η συνέχιση της σύνδεσης, περιλαμβάνοντας ακόμη και τη χρήση του Συστήματος Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Επαναφοράς Δεδομένων.

26.2.4 Το δίκτυο υπολογιστών του συστήματος Παιγνίων να διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά συμβατά με τη σημερινή τεχνολογία ευρυζωνικότητας και να
επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα στις υπάρχουσες διασυνδέσεις μέσω δικτύων VPN (Virtual Private Networks).

26.2.5 Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που αφορούν στις επικοινωνίες μεταξύ όλων των μερών του συστήματος να εγγυώνται την εμπιστευτικότητα των διαλόγων με τη χρήση κρυπτογραφικών αλγόριθμων, με εξαίρεση τα μέρη που βρίσκονται τοποθετημένα στο ίδιο κέντρο δεδομένων (για παράδειγμα εξυπηρετητές στην ίδια ή σε διπλανές βάσεις ή στο ίδιο ή σε διπλανά ικριώματα).

26.3 Το Δίκτυο Επικοινωνιών πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το Δίκτυο Επικοινωνιών αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9.

Αρθρο 27
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


27.1 Ολα τα Παίγνια πρέπει να είναι δίκαια απέναντι στον Παίκτη, με γνώμονα το ότι δεν πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να του δημιουργούν ψευδείς προσδοκίες για αυξημένες πιθανότητες κέρδους ή με το να δίνουν, με οποιοδήποτε τρόπο, στρεβλή εικόνα γεγονότων και συμβάντων. Η πιθανότητα της εμφάνισης κάθε γεγονότος (π.χ. μοίρασμα φύλλων από μία τράπουλα) πρέπει να είναι η ίδια με τη πιθανότητα του γεγονότος αυτού σε κανονικές συνθήκες (real life situation).

27.2 Οι τιμές που παράγονται από τη Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (ΓΤΑ) και απεικονίζονται με κάποια συγκεκριμένη μορφή (π.χ. φύλλο τράπουλας, μπάλα κ.λπ.) πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες του Παιγνίου.

27.3 Η ΓΤΑ πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε η ΓΤΑ αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
JACKPOT


Αρθρο 28
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ JACKPOT

28.1 Η λειτουργία Jackpot, διακρίνεται:

28.1.1 Ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης της, σε Jackpot Παιγνίων (Game activated Jackpot) KaiJackpot Συστήματος (System/mystery activated Jackpot).

28.1.2 Ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής της, σε Jackpot Καταστήματος (Venue Jackpot) και Jackpot Ευρείας Περιοχής (Multi Venue Jackpot).

28.1.3 Ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού του διατιθέμενου ποσού, σε σταθερό Jackpot ή προοδευτικά δημιουργούμενο Jackpot (progressive Jackpot).

28.2 Η διεξαγωγή Jackpot Καταστήματος επιτρέπεται μετά από έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., ενώ η διεξαγωγή Jackpot Ευρείας Περιοχής με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π..

28.3 To Jackpot Παιγνίων αποδίδεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Παιγνίων στον Παίκτη, που πετυχαίνει πρώτος, σε ένα από τα Παίγνια που συμμετέχουν στο Jackpot, το ανώτατο βραβείο (top prize) του πίνακα απόδοσης κερδών του συγκεκριμένου Παιγνίου. Στην περίπτωση αυτή ο Παίκτης κερδίζει τόσο το ανώτατο βραβείο του Παιγνίου, όσο και το ποσό του Jackpot.

28.4 Το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο από το Παιγνιομηχάνημα που επέτυχε το ανώτατο βραβείο και στη συνέχεια, αποδίδει σε αυτό το ποσό του Jackpot, ενημερώνοντας ταυτόχρονα όλες τις οθόνες πληροφόρησης Jackpot στο Κατάστημα ή τα Καταστήματα που συμμετέχουν. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός Παιγνιομηχανήματα επιτύχουν το ανώτατο βραβείο Παιγνίου και ως εκ τούτου, το Jackpot, πριν από την ολοκλήρωση από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων της επεξεργασίας των στοιχείων και της απονομής του Jackpot σε ένα Παιγνιομηχάνημα, το ποσό αυτό διαμοιράζεται εξίσου στα Παιγνιομηχανήματα αυτά. Ο χρόνος διαχείρισης απονομής του ποσού και ενημέρωσης των οθονών δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) δευτερολέπτων. Τα Παίγνια που συμμετέχουν σε αυτήν την κατηγορία Jackpot πρέπει να έχουν το ίδιο μαθηματικό προφίλ και την ίδια πιθανότητα μέγιστου κέρδους (top prize), που οδηγεί και στην απονομή του Jackpot.

28.5 To Jackpot Καταστήματος διεξάγεται με βάση κανόνες και διαδικασίες που αποτυπώνονται στις σχετικές προδιαγραφές του και απονέμεται στους Παίκτες, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση έγκρισης του. Σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας του Καταστήματος όπου διεξάγεται το Jackpot με το ΕΣΠ, μπορεί να επιτρέπεται η συνέχιση της διεξαγωγής του Jackpot για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως προσδιορίζεται στην απόφαση έγκρισης.

28.6 Το μέγιστο Jackpot Καταστήματος δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

28.7 Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή Jackpot, τα οποία δεν ελέγχονται από το ΚΠΣ του Φορέα Εκμετάλλευσης και δεν συνδέονται με το ΕΣΠ του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου.

28.8 Τα κριτήρια για την κατανομή των ποσών, που προορίζονται για κάθε Jackpot ορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων και συμπεριλαμβάνονται στο θεωρητικά υπολογισμένο Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) του Παιγνίου. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να προσδιορίζεται το ποσοστό συμμετοχής των ποσών που προορίζονται για κάθε Jackpot.

Άρθρο 29
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT


29.1 Οποιαδήποτε λειτουργία Jackpot, για να μπορεί να διεξαχθεί, πρέπει να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.

29.2 Για κάθε Παίγνιο που διεξάγεται μέσω Παιγνιομηχανημάτων και συμμετέχει σε Jackpot, πιστοποιούνται αναλυτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

29.2.1 Αρίθμηση Jackpot πολλαπλών επιπέδων.

29.2.2 Λεπτομέρειες, για τον σχεδιασμό του Jackpot ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησής του.

29.2.3 Κανονισμοί σχετικά με την επίτευξη νίκης σε κάθε Jackpot.

29.2.4 Ποσό επανεκκίνησης επόμενου Jackpot.

29.2.5 Μέγιστο ποσό Jackpot.

29.2.6 Ποσοστό συμμετοχής στην προοδευτική αύξηση του ποσού Jackpot.

29.2.7 Τρόπος διαχείρισης των ποσών που συγκεντρώνονται μετά την συμπλήρωση του μέγιστου ποσού του Jackpot, ώστε να διοχετευτούν σε δεξαμενές συγκέντρωσης ποσών Jackpot (Jackpot pools).

29.2.8 Αναμενόμενα επίπεδα τιμών ενεργοποίησης/προώθησης.

29.2.9 Δευτερεύοντα ποσοστά που διοχετεύονται σε δεξαμενές συγκέντρωσης ποσών Jackpot (Jackpot pools).

29.2.10 Μέθοδοι εκκαθάρισης.

29.3 Η λειτουργία Jackpot Καταστήματος και η λειτουργία Jackpot Ευρείας Περιοχής πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

29.3.1 Το ποσό του Jackpot μπορεί να είναι είτε ένα σταθερό ποσό είτε να αυξάνεται προοδευτικά, ανάλογα με τα ποσά που παίζονται και προσφέρεται σε περισσότερα από ένα Παιγνιομηχανήματα του ίδιου ή περισσότερων Καταστημάτων. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση Jackpot πολλαπλών επιπέδων κερδών.

29.3.2 Κάθε Παιγνιομηχάνημα που συμμετέχει σε Jackpot πρέπει να προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους. Η πληροφορία αυτή πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμη σε οποιοδήποτε έλεγχο από την Ε.Ε.Ε.Π..

29.3.3 Ο προοδευτικός μετρητής της λειτουργίας Jackpot πρέπει να εμφανίζει το συνολικό ποσό εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από τη στιγμή ανανέωσης του ποσού στο ΚΠΣ ή το ΕΣΠ. Σε περίπτωση που υπάρχει συγκεκριμένος ρυθμός ανανέωσης του προοδευτικού μετρητή, πρέπει να εμφανίζει το συνολικό ποσό μόλις λαμβάνει ενημέρωση από το ΚΠΣ ή το ΕΣΠ.

29.3.4 Η μέθοδος, με την οποία οι τιμές των παραμέτρων της λειτουργίας Jackpot δημιουργούνται ή τροποποιούνται, πρέπει να είναι ασφαλής. To Jackpot πρέπει να παρακολουθείται και ελέγχεται από το ΚΠΣ, αλλά μπορεί να ελέγχεται από κάθε κατάλληλο σύστημα που είναι πιστοποιημένο για αυτό το σκοπό, το οποίο μεταξύ άλλων:

α. Ελέγχει όλες τις επικοινωνίες.

β. Υπολογίζει τις τιμές των προοδευτικών κερδών.

γ. Εμφανίζει κατάλληλα τις τιμές αυτών των κερδών μαζί με τους σχετικούς προοδευτικούς μετρητές.

29.3.5 Κάθε Κατάστημα που συμμετέχει στη λειτουργία Jackpot πρέπει να διαθέτει την ειδική οθόνη πληροφόρησης της παραγράφου 17.2του Κανονισμού.

Άρθρο 30
ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT


30.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Ε.Π. αίτηση έγκρισης διεξαγωγής Jackpot, που συνοδεύεται από τα στοιχεία και τις πληροφορίες των άρθρων 28 και 29 του Κανονισμού, καθώς και πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο από την Ε.Ε.Ε.Π. Οργανισμό Πιστοποίησης.

30.2 Η διεξαγωγή Jackpot Καταστήματος εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης σε αυτή. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση της.

30.3 Η εισήγηση για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 28.2 απόφασης έγκρισης διεξαγωγής Jackpot Ευρείας Περιοχής υποβάλλεται από την Ε.Ε.Ε.Π., το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

30.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε λειτουργίας Jackpot, η οποία δεν έχει λάβει έγκριση διεξαγωγής ή διαπιστωθεί ότι διεξάγεται με τρόπο που αντίκειται στους όρους της έγκρισης, στις κείμενες διατάξεις ή στον Κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ


Άρθρο 31
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ


31.1 Κάθε Παίγνιο που διεξάγεται μέσω Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων, πρέπει να είναι πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π..

31.2 Η Πιστοποίηση χορηγείται στον Πιστοποιημένο Κατασκευαστή ή Εισαγωγέα ή στον Φορέα Εκμετάλλευσης ή στον Παραχωρησιούχο.

31.3 Τα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες, με τις οποίες ταξινομούνται και πιστοποιούνται από την ΕΕΕΠ:

31.3.1 Αμιγώς Τυχερά Παίγνια: στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι μορφές Παιγνίων το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται αποκλειστικά από την τύχη (Κατηγορία 1).

31.3.2 Παίγνια γνώσεων ή συνδυασμού γνώσεων και τύχης: στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι μορφές των Παιγνίων το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται από τις γνώσεις του Παίκτη ή από το συνδυασμό γνώσεων και τύχης (Κατηγορία 2).

31.3.3 Παίγνια δεξιοτήτων ή συνδυασμού δεξιοτήτων και τύχης: στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι μορφές των Παιγνίων το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται από τη δεξιότητα του Παίκτη ή από το συνδυασμό δεξιότητας και τύχης (Κατηγορία 3).

31.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. συγκροτεί σχετικό μητρώο που αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο, στον οποίο περιλαμβάνονταιτα Πιστοποιημένα Παίγνια.

Άρθρο 32
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

32.1 Ένα Παίγνιο, για να λάβει Πιστοποίηση Παιγνίου από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις
παρακάτω προϋποθέσεις:

32.1.1 Ο Κατασκευαστής ή/και ο Εισαγωγέας του είναι Πιστοποιημένοι από την Ε.Ε.Ε.Π. και αποτελούν μέλη του αντίστοιχου μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και48 του Κανονισμού.

32.1.2 Να αποτελεί εφαρμογή λογισμικού που εγκαθίσταται σε ηλεκτρονικά υποστηρικτικά μέσα, η οποία συμμορφώνεται προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό.

32.1.3 Ο τρόπος υπολογισμού του κέρδους είναι ανεξάρτητος από το ιστορικό του Παιγνιομηχανήματος, στο οποίο διεξάγεται το Παίγνιο και να βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα της Γεννήτριας Τυχαίων Αριθμών, σε συνδυασμό με τη στρατηγική του Παίκτη, εφόσον η χρήση της στρατηγικής αυτής, απαιτείται ή επιτρέπεται από το Παίγνιο να έχει επιπτώσεις στην έκβασή του.

32.1.4 Το αποτέλεσμα των τυχαίων γεγονότων του Παιγνίου δεν πρέπει να επηρεάζεται, ελέγχεται ή σχετίζεται με ο,τιδήποτε άλλο, εκτός από τις αριθμητικές τιμές που παράγονται από πιστοποιημένη Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών, σε σχέση με τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα απόδοσης κερδών και τους ισχύοντες κανόνες του Παιγνίου.

32.1.5 Το λογισμικό του Παιγνίου είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδίδει κατά μέσο όρο σε ένα στατιστικά σημαντικό αριθμό συμμετοχών, τουλάχιστον το, κατά τον θεωρητικό υπολογισμό, Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout), όπως αυτό ορίζεται στην αίτηση πιστοποίησής του από την Ε.Ε.Ε.Π. Το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 80% για κάθε Παίγνιο. Αυτή η παράμετρος ελέγχεται μόλις οι Κύκλοι Παιγνίου φτάσουν τον αριθμό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), και κατόπιν αυτού, ανά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) Κύκλους Παιγνίων, με βάση τα αποτελέσματα του συστήματος ελέγχου του ΚΠΣ ή του ΠΣΕΕ.

32.1.6 Το ελάχιστο ποσό και το μέγιστο ποσό συμμετοχής στα Παίγνια μέσω Παιγνιομηχανημάτων, όπως ισχύουν, αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Τα ποσά με τα οποία μπορεί να συμμετέχει ο Παίκτης στο Παίγνιο πρέπει να εμφανίζονταιστην οθόνη κάθε Παιγνιομηχανήματος.

32.1.7 Το χρονικό διάστημα από την έναρξη συμμετοχής του Παίκτη στο Παίγνιο μέχρι και την έκδοση του αποτελέσματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών (3) δευτερολέπτων.

32.1.8 Το μέγιστο ποσό κέρδους του Παιγνίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ ανά Κύκλο Παιγνίου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας όλων των πρόσθετων επιβραβεύσεων του Παιγνίου, που επιτρέπεται να παρέχονται, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 12.3 του άρθρου 12 του Κανονισμού.

32.1.9 Τα σύμβολα, ή οποιεσδήποτε άλλες απεικονίσεις χρησιμοποιούνται στο Παίγνιο δεν πρέπει να προσβάλλουν τα χρηστά ήθη, τα θρησκευτικά και εθνικά σύμβολα.

32.1.10 Να διαθέτει ρύθμιση ώστε, πριν την εισαγωγή του μέσου πληρωμής, να προβάλλεται στην οθόνη ο αριθμός Πιστοποίησης του Παιγνίου από την Ε.Ε.Ε.Π., για τόσο χρόνο και με τέτοια συχνότητα, ώστε να καθίσταται ευχερής η ενημέρωση του Παίκτη.

32.2 Για κάθε Παίγνιο, οι κανόνες διεξαγωγής, οι σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή του Παίκτη και ο πίνακας απόδοσης κερδών παρουσιάζονται στον Παίκτη μέσα από την οθόνη του Παιγνίου ή/και μέσω οθόνης οδηγιών (help screen) σύμφωνα με τα παρακάτω:

32.2.1 Οι κανόνες του Παιγνίου, οι σχετικές οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής του Παιγνίου, καθώς και οι οδηγίες χρήσης του Παιγνιομηχανήματος στο οποίο αυτό παίζεται, είναι στην ελληνική γλώσσα. Οι παραπάνω κανόνες και οδηγίες είναι σαφείς και εύκολα κατανοητές από τον Παίκτη, δεν τον παραπλανούν, και του δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξει την ακρίβεια των αποδιδόμενων κερδών.

32.2.2 Ο πίνακας απόδοσης κερδών κάθε Παιγνίου παρουσιάζεται είτε σε συνάρτηση με το ποσό συμμετοχής είτε επεξηγεί με εύκολο και κατανοητό τρόπο τον υπολογισμό των κερδών σε σχέση με το εκάστοτε ποσό συμμετοχής. Ολα τα ποσά απεικονίζονται σε ευρώ και λεπτά (με τη μορφοποίηση Χ€ ή €Χ , 0,χχ€ ή €0,χχ ή 0.χχ€ ή €0.χχ). Το μέγιστο ποσό κέρδους αναγράφεται ευκρινώς.

32.2.3 Στο κείμενο οδηγιών (help text) αναφέρεται ευκρινώς εάν τα κέρδη είναι αποτέλεσμα πολλαπλασιασμού με το συνολικό ποσό συμμετοχής.

32.2.4 Η μορφή εμφάνισης των ημερομηνιών είναι σύμφωνη με την πρακτική που ακολουθείται στην Ελλάδα (ημέρα, μήνας, έτος).

Άρθρο 33
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

33.1 Πιστοποίηση Παιγνίου χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση περιλαμβάνει:

33.1.1 Τα στοιχεία του αιτούντος.

33.1.2 Τη μοναδική εμπορική ονομασία του προς πιστοποίηση Παιγνίου (ονομασία και αριθμός έκδοσης).

33.1.3 Την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται, σύμφωνα με την παράγραφο 31.3 του Κανονισμού.

33.2 Η αίτηση συνοδεύεται από:

33.2.1 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

33.2.2 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή.

33.2.3 Αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, το οποίο έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το προς Πιστοποίηση Παίγνιο αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9.

33.2.4 Δύο (2) πρωτότυπα δείγματα του Παιγνίου σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο. Ως κατάλληλο ψηφιακό μέσο νοείται κάθε μέσο το οποίο παρέχει την ευχέρεια εν γένει ελέγχου συμμόρφωσης του Παιγνίου προς τον Κανονισμό. Τα δείγματα δεν πρέπει να μπορούν να επανεγγραφούν ή να υποστούν οποιαδήποτε επέμβαση ή μετατροπή.

33.2.5 Δύο (2) πρωτότυπα της Βασικής Μνήμης που εμπεριέχει στο πρόγραμμά της το μοναδικό κωδικό της (ID), το λογισμικό του Παιγνίου και, ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, τον Checksum του λογισμικού του Παιγνίου ή/και τους αλγόριθμους κατακερματισμού (MD5, SHA-1 κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται για την κρυπτογράφηση, αυθεντικοποίηση και επαλήθευση του λογισμικού αυτού.

33.2.6 Τα ζητούμενα από τις υποπαραγράφους 33.2.4 και 33.2.5 στοιχεία πρέπει να φέρουν έγγραφη επιβεβαίωση του Οργανισμού Πιστοποίησης, από την οποία να προκύπτει ότι ταυτίζονται με εκείνα που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή/και που λήφθηκαν υπόψη προκειμένου αυτό να εκδοθεί.

33.3 Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί την Πιστοποίηση Παιγνίου, η οποία ισχύει από την ημερομηνία καταβολής του εφάπαξ τέλους πιστοποίησης της παραγράφου 34.1.2.

33.4 Στην περίπτωση υποβολής αίτησης Πιστοποίησης ενός Παιγνίου, το οποίο αποτελείται από περισσότερα του ενός Παίγνια (multi game), το Παίγνιο αυτό πιστοποιείται ως σύνολο, το δε εφάπαξ τέλος της υποπαραγράφου 34.1.2, καταβάλλεται για κάθε ένα από τα Παίγνια που το συναποτελούν.

33.5 Νέα έκδοση Πιστοποιημένου Παιγνίου ή προσθήκες και μετατροπές στο υφιστάμενο θεωρούνται νέο Παίγνιο, το οποίο πρέπει να πιστοποιηθεί κατά τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός. Στην υποχρέωση αυτή περιλαμβάνονται και τα Παίγνια εκείνα, τα οποία αποτελούν συστατικά μέρη Παιγνίων τύπου multi games που έχουν ήδη λάβει Πιστοποίηση ως σύνολο και για τα οποία υπάρχει η πρόβλεψη να διατίθενται στην αγορά ως αυτόνομα Παίγνια.

Άρθρο 34
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ


34.1 Για την Πιστοποίηση Παιγνίου καταβάλλονται:

34.1.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.

34.1.2 Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης Παιγνίου.

34.2 Η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων τελών και παραβόλων περιγράφεται στην παράγραφο 50.2 του Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 35
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

35.1 Κάθε Παιγνιομηχάνημα Τυχερών Παιγνίων που είναι εγκατεστημένο ή πρόκειται να εγκατασταθεί σε Πιστοποιημένο Κατάστημα, πρέπει να είναι πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π..

35.2 Για κάθε Παιγνιομηχάνημα απαιτείται χωριστή Πιστοποίηση. Η Πιστοποίηση χορηγείται στον Πιστοποιημένο Κατασκευαστή, στον Πιστοποιημένο Εισαγωγέα, στον Φορέα Εκμετάλλευσης ή στον Παραχωρησιούχο.

35.3 Για κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα, η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί το σήμα νόμιμης λειτουργίας του άρθρου 37.

35.4 Σε κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα επιτρέπεται η εγκατάσταση, αποκλειστικά και μόνο, Πιστοποιημένων Παιγνίων.

35.5 Απόσυρση Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιείται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία και του χορηγεί σήμα κατάστασης, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 35.6. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

35.6 Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα τα οποία αποσύρονται από τη λειτουργία, τίθενται σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις:

35.6.1 Κατάσταση απόσυρσης για μετακίνηση σε άλλο Κατάστημα: όταν το Παιγνιομηχάνημα αποσυνδέεται και μετακινείται από Κατάστημα σε Κατάστημα.

35.6.2 Κατάσταση απόσυρσης για επισκευή: όταν το Παιγνιομηχάνημα αποσυνδέεται και μετακινείται σε χώρο επισκευής.

35.6.3 Κατάσταση απόσυρσης για αποθήκευση: όταν το Παιγνιομηχάνημα αποσυνδέεται και μετακινείται σε χώρο αποθήκευσης.

35.6.4 Κατάσταση απόσυρσης για διάλυση: όταν το Παιγνιομηχάνημα αποσυνδέεται και μετακινείται σε χώρο διάλυσης.

35.6.5 Κατάσταση απόσυρσης για έξοδο από την Ελληνική Επικράτεια: όταν το Παιγνιομηχάνημα αποσυνδέεται και ακολουθείται διαδικασία εξόδου του από τη χώρα.

35.7 Ο Φορέας εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι έχουν την απόλυτη ευθύνη διατήρησης της κατάστασης του Παιγνιομηχανήματος κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, ενημερώνοντας την Ε.Ε.Ε.Π. για κάθε πρόθεση μεταβολής και λαμβάνοντας την προηγούμενη έγκρισή της.

35.8 Για κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα τηρείται βιβλίο στο οποίο αναγράφονται όλες οι προσβάσεις σε αυτό. Στην έννοια της πρόσβασης του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται αυτές που γίνονται μέσω του Δικτύου Επικοινωνιών. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται από το πρόσωπο που είχε την πρόσβαση, τα στοιχεία του, η ημέρα, η ώρα, ο λόγος, το αποτέλεσμα της πρόσβασης, καθώς και δήλωση του Πιστοποιημένου Τεχνικού ότι η συγκεκριμένη πρόσβαση δεν επέφερε αλλαγή που επηρεάζει τη σήμανση CE του Παιγνιομηχανήματος ή την πιστοποίηση συμμόρφωσής του προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Άρθρο 36
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


36.1 Ένα Παιγνιομηχάνημα, για να λάβει Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος Παιγνίων από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

36.1.1 Ο Κατασκευαστής ή/και ο Εισαγωγέας του να είναι Πιστοποιημένοι από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Κανονισμού.

36.1.2 Να συμμορφώνεται προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό.

36.1.3 Το Παιγνιομηχάνημα να φέρει σήμανση CE ή αντίστοιχη στην περίπτωση που έχει κατασκευαστεί ή διατεθεί σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή στην Τουρκία για τα προϊόντα των οποίων εφαρμόζεται ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης, υπό τις προϋποθέσεις της ερμηνευτικής ανακοίνωσης (2003/C 265/02) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

36.1.4 Να εξασφαλίζει τη διασύνδεση και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με το ΕΣΠ με τη χρήση αξιόπιστου και ασφαλούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

36.1.5 Να μην εκθέτει τον Παίκτη σε οποιονδήποτε φυσικό κίνδυνο.

36.1.6 Να φέρει στιβαρό και υδατοστεγές μεταλλικό εξωτερικό περίβλημα, υψηλής αντοχής και ασφάλειας. Εντός αυτού πρέπει να υπάρχουν ασφαλή διαμερίσματα, εντός των οποίων τοποθετούνται οι κρισιμότερες συνιστώσες του Παιγνιομηχανήματος, όπως είναι το ηλεκτρονικό λογικό τμήμα του κ.λπ. Η πρόσβαση στο εσωτερικό των ασφαλών αυτών διαμερισμάτων πρέπει να είναι δυνατή μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

36.1.7 Να φέρει μόνιμη μεταλλική πλάκα στο εξωτερικό περίβλημα, σε εμφανή θέση με μοναδικό κωδικό αριθμό, τοποθετημένη από τον Κατασκευαστή.

36.1.8 Να διασφαλίζει ότι χωρίς τη χρήση της Ατομικής Κάρτας Παίκτη, που θα πιστοποιείται σε κάθε χρήση της από το ΚΠΣ, δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή οποιασδήποτε μορφής Παιγνίου σε αυτό.

36.1.9 Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής μονάδων πίστωσης με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους μηχανισμούς:

α. Μέσω κερματοδέκτη ή/και χαρτονομισματοδέκτη υψηλής ασφάλειας, ώστε να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε εξαπάτηση, που πρέπει να έχει τη δυνατότητα εντοπισμού και απόρριψης μη αποδεκτών κερμάτων και πλαστών χαρτονομισμάτων. Τα κουτιά κερμάτων ή/και χαρτονομισμάτων πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και ασφάλειας και η πρόσβαση σε αυτά να είναι δυνατή μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

β. Μέσω ανάγνωσης Προπληρωμένης Κάρτας. Η ανάγνωση των στοιχείων της Προπληρωμένης Κάρτας και της Ατομικής Κάρτας Παίκτη πραγματοποιείται με παράλληλη ανεξάρτητη πιστοποίηση της μοναδικότητας των στοιχείων που περιλαμβάνει.

γ. Μέσω ανάγνωσης προεκτυπωμένου κουπονιού με γραμμωτό κώδικα που περιέχει μονάδες πίστωσης, ελεγχόμενου από το ΕΣΠ.

δ. Μέσω άντλησης μονάδων πίστωσης από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη.

36.1.10 Να φέρει ενσωματωμένο εκτυπωτή για την εκτύπωση αποδείξεων στην ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα, εκτός εάν παρέχεται στον Παίκτη εναλλακτική μέθοδος είσπραξης κερδών, όπως ένα λογιστικό σύστημα χωρίς μετρητά, για την εφαρμογή της οποίας δεν απαιτείται η ύπαρξη εκτυπωτή.

36.1.11 Να διασφαλίζει τη δυνατότητα εφαρμογής και διαχείρισης πολλαπλών διασυνδεδεμένων λειτουργιών Jackpot όλων ή ορισμένων Παιγνιομηχανημάτων και Παιγνίων, σε ένα ή περισσότερα Καταστήματα, όπου αυτές οι λειτουργίες διεξάγονται.

36.1.12 Πλην της θύρας σύνδεσής του με το Δίκτυο Επικοινωνιών, να μην φέρει χειροκίνητο ή ηλεκτρονικό, ενσύρματο ή ασύρματο, μέσο και κανένα απολύτως εσωτερικό ή εξωτερικό εξάρτημα ή συσκευή, μέσω των οποίων να είναι δυνατή οποιαδήποτε παρέμβαση στην ομαλή λειτουργία των Παιγνίων, στο λογισμικό διεξαγωγής τους, στις πιθανότητες αποτελεσμάτων, στα επίπεδα και στα ποσοστά των κερδών, στην ηλεκτρονική Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών κ.λπ., ή οποιαδήποτε αλλοίωση, παραποίηση ή διαγραφή των αποθηκευμένων στο Παιγνιομηχάνημα στοιχείων.

36.1.13 Να επιτρέπει την πρόσβαση στο εσωτερικό των Παιγνιομηχανημάτων μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό και αποκλειστικά μέσω ειδικής ασφαλούς θύρας. Κάθε άνοιγμα της ασφαλούς αυτής θύρας πρέπει αυτόματα να προκαλεί άμεση διακοπή της κανονικής λειτουργίας του Παιγνιομηχανήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας θα είναι δυνατή μόνο η δοκιμαστική λειτουργία του και σήμα ειδοποίησης του προσωπικού του Καταστήματος στο οποίο είναι τοποθετημένο, ενώ παράλληλα, πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής.

36.1.14 Να φέρει πλήρη λογική και φυσική ασφάλεια διεξαγωγής κάθε Παιγνίου, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως:

α. Η ομαλή, αξιόπιστη, φερέγγυα, ασφαλής και απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των μορφώνΤυχερών Παιγνίων.

β. Η τυχαιότητα και μη προβλεψιμότητα των κερδών.

γ. Η τήρηση των ποσοστών κερδών που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό ή/καιτις σχετικές εγκρίσειςτης Ε.Ε.Ε.Π.

δ. Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίαςτους.

ε. Η ακεραιότητα του λογισμικού τους, των αποθηκευμένων σε αυτά στοιχείων και γενικότερα όλων των λειτουργικοτήτων τους (functionalities).

στ. Η δυνατότητα κεντρικής παρακολούθησης, ελέγχου και διαχείρισης τους από το ΕΣΠ.

36.1.15 Να διαθέτει λογισμικό το οποίο είναι αξιόπιστο, λειτουργικό, φιλικό, ασφαλές και κατάλληλο για τη διεξαγωγή ποικίλων μορφών Παιγνίων.

36.1.16 Να δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς μέτρησης, καταγραφής και αποθήκευσης διάφορων στοιχείων σχετικά με τις διεξαγόμενες μορφές Παιγνίων (π.χ. οικονομικών στοιχείων, δεδομένων ασφάλειας κ.λπ.), καθώς επίσης και της μετάδοσης αυτών, άμεσα ή έμμεσα, στο ΕΣΠ, το ΚΠΣ και το ΠΣΕΕ.

36.1.17 Να έχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου, διάγνωσης και εντοπισμού βλαβών, προβλημάτων και δυσλειτουργιών.

Άρθρο 37
ΣΗΜΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


37.1 Σε κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα ενσωματώνεται σήμα νόμιμης λειτουργίας στο οποίο περιλαμβάνονται:

37.1.1 Ο αριθμός πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π..

37.1.2 Ο μοναδικός σειριακός αριθμός (serial number) του Παιγνιομηχανήματος που φέρει από τον Κατασκευαστή του.

37.1.3 Η επωνυμία του Κατασκευαστή του Παιγνιομηχανήματος.

37.1.4 Η εμπορική ονομασία και ο κωδικός αριθμός μοντέλου του Παιγνιομηχανήματος.

37.2 Το παραπάνω σήμα χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π. και παραμένει στην κυριότητά της, ενσωματώνεται δε στα Παιγνιομηχανήματα με τρόπο ώστε να είναι εμφανές και εύκολα προσβάσιμο, από εξουσιοδοτημένο από την Αρχή πρόσωπο, με ευθύνη και έξοδα του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου. Μη ενσωμάτωση ή αφαίρεση του σήματος από Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα ή αλλοίωσή του με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της Πιστοποίησηςτου Παιγνιομηχανήματος.

Άρθρο 38
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


38.1 Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση περιλαμβάνει:

38.1.1 Τα στοιχεία του αιτούντος.

38.1.2 Τον κωδικό αριθμό Πιστοποίησης του Κατασκευαστή ή/και του Εισαγωγέα του Παιγνιομηχανήματος από την Ε.Ε.Ε.Π..

38.1.3 Την εμπορική ονομασία και το μοντέλο του προς πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος.

38.1.4 Τον μοναδικό σειριακό αριθμό (serial number) που αυτό φέρει από τον Κατασκευαστή του.

38.2 Η αίτηση συνοδεύεται από:

38.2.1 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

38.2.2 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι: όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή και ότι το Παιγνιομηχάνημα, για το οποίο ζητείται η πιστοποίηση, δεν έχει υποστεί επεμβάσεις και μετατροπές που επηρεάζουν τη δήλωση συμμόρφωσης CE.

38.2.3 Ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α 45), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν, 4250/2014 (Α 74) και ισχύει:

α. Της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

β. Του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του συγκεκριμένου τύπου του Παιγνιομηχανήματος προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, το οποίο έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το προς Πιστοποίηση Παιγνιομηχάνημα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9.

38.3 Η Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος ισχύει από την ημερομηνία καταβολής του εφάπαξ τέλους Πιστοποίησης της υποπαραγράφου 39.1.2.

38.4 Εφόσον μεταβληθεί ή πρόκειται να μεταβληθεί οποιοδήποτε από τα στοιχεία των παραγράφων 38.1 και 38.2, πλην αυτών της υποπαραγράφου 38.1.1, απαιτείται, για τη συνέχιση της λειτουργίας του Παιγνιομηχανήματος ως Πιστοποιημένου, προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π. Τη σχετική αίτηση συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.

Άρθρο 39
ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


39.1 Για την Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος καταβάλλονται:

39.1.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.

39.1.2 Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης Παιγνιομηχανήματος.

39.2 Η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων τελών και παραβόλων περιγράφεται στην παράγραφο 50.2 του Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ


Αρθρο 40
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


40.1 Για τη διεξαγωγή Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα απαιτείται πιστοποίηση του Καταστήματος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. μετά από αίτηση του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου.

40.2 Η εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή των Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα επιτρέπεται μόνον σε Αμιγείς Χώρους. Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρούνται αμιγείς χώροι για την εγκατάσταση Παιγνίων, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με τον Κανονισμό.

40.3 Οι πιστοποιήσεις των Καταστημάτων διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες ως εξής:

40.3.1 Πιστοποίηση τύπου Β' για τα Καταστήματα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα σε αμιγείς χώρους.

40.3.2 Πιστοποίηση τύπου Ε' για την εγκατάσταση Παιγνιομηχανημάτων αποκλειστικά Τυχερών Παιγνίων σε θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εξωτερικού.

40.3.3 Πιστοποίηση τύπου ΣΤ' για τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που δικαιούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου και της παρ. 2α του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α 219), όπως ισχύουν.

40.4 Σε όλα τα Πιστοποιημένα Καταστήματα:

40.4.1 Απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή/και να λειτουργούν μη Πιστοποιημένα Παίγνια και Παιγνιομηχανήματα.

40.4.2 Απαγορεύεται η διεξαγωγή ΗλεκτρονικώνΤεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων.

40.4.3 Απαιτούνται τουλάχιστον τρία (3) τετραγωνικά μέτρα καθαρού εμβαδού ανά Παιγνιομηχάνημα.

40.4.4 Εγκαθίστανται και λειτουργούν Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα μέχρι τον αριθμό που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις του νόμου.

40.4.5 Αναρτάται σε εμφανές σημείο στην είσοδο του Καταστήματος, σήμα Πιστοποίησης νόμιμης λειτουργίας με τον κωδικό αριθμό και τον τύπο Πιστοποίησης του Καταστήματος.

40.4.6 Αναρτώνται οι επιγραφές του άρθρου 43 του Κανονισμού.

40.5 Ένα Πιστοποιημένο Κατάστημα δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει πριν γνωστοποιηθούν στην Ε.Ε.Ε.Π. οι κωδικοί Πιστοποίησης των Παιγνιομηχανημάτων και τα στοιχεία μοναδικής αναγνώρισης όλων των συστημάτων ή/και του λοιπού εξοπλισμού διεξαγωγής, εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας των Παιγνίων, που θα εγκατασταθούν στο Κατάστημα, της υποπαραγράφου 45.3.2. Κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π., πριν το αντίστοιχο Παιγνιομηχάνημα, σύστημα ή στοιχείο εξοπλισμού τεθεί σε λειτουργία.

Άρθρο 41
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


41.1 Τα Καταστήματα πρέπει να πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα πολεοδομίας, ασφάλειας, πυρασφάλειας, αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων.

41.2 Τα Καταστήματα, ανεξαρτήτως τύπου, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να συστεγάζονται ή να συνδέονται εσωτερικά με άλλους χώρους.

41.3 Πέραν των όσων προβλέπονται στον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π, μετά από εισήγηση του Φορέα Εκμετάλλευσης, καθορίζονται οι αποστάσεις της περίπτωσης ιβ της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 (Α 180). Επιπλέον, για τα Καταστήματα τύπου Β' ισχύει ο περιορισμός απόστασης του σημείου β του άρθρου 43 του ίδιου νόμου.

41.4 Στους περιορισμούς της παραγράφου 41.3 δεν υπάγονται τα Καταστήματα, τα οποία λειτουργούσαν πριν την εφαρμογή του Ν. 4002/2011 ή υπήρχαν πριν από τη λειτουργία των χώρων της περίπτωσης ιβ της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 (Α 180), καθώς και οι αποστάσεις μεταξύ Πιστοποιημένων Καταστημάτων.

41.5 Το ωράριο λειτουργίας των Καταστημάτων με Παιγνιομηχανήματα Τυχερών Παιγνίων τύπου Β' και ΣΤ' προσδιορίζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους, εντός των ορίων από 09.00 μέχρι 02.00 της επομένης ή, εάν πρόκειται για ημέρα Παρασκευή ή Σάββατο ή παραμονή επίσημης αργίας, από 09.00 μέχρι 04.00 της επομένης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις κείμενες διατάξεις. Για τα καταστήματα τύπου Ε' διαμορφώνεται ελεύθερα με απόφαση και ευθύνη του πλοιάρχου.

41.6 Τα Παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι τοποθετημένα με τρόπο, ώστε να μην είναι ορατά από τον εξωτερικό χώρο του Καταστήματος..

41.7 Εντός των Πιστοποιημένων Καταστημάτων απαγορεύεται η διάθεση ή/και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών κατά την έννοια του άρθρου 144 παράγραφος 8 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως ισχύει.

41.8 Απαγορεύεται η εγκατάσταση αυτόματων μηχανών ανάληψης χρημάτων (ATM) εντός των Καταστημάτων ή στις προσόψεις τους.

Άρθρο 42
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


42.1 Τα Καταστήματα, εκτός των άλλων προδιαγραφών όπως καθορίζονται παρακάτω, προκειμένου να πιστοποιηθούν από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

42.2 Αν απαγορευθεί οριστικά από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές η λειτουργία του Καταστήματος, ανακαλείται αυτοδίκαια και η χορηγηθείσα, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού, Πιστοποίηση Καταστήματος. Η αυτοδίκαιη ανάκληση επέρχεται χωρίς άλλη διαδικασία ή διατύπωση από την ημερομηνία απαγόρευσης της λειτουργίας του Καταστήματος.

42.3 Τα γεγονότα της παραγράφου 42.2 καθώς και κάθε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του Καταστήματος, γνωστοποιούνται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο αμέσως στην Ε.Ε.Ε.Π.

42.4 Πιστοποίηση Καταστημάτων τύπου Β'.

42.4.1 Τα Καταστήματα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, σε Αμιγείς Χώρους, εφοδιάζονται με πιστοποίηση τύπου Β'.

42.4.2 Τα Καταστήματα τύπου Β' δεν μπορούν να συνδέονται εσωτερικά με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, ενώ το ελάχιστο εμβαδόν του καθαρού χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων ορίζεται σε τρία (3) τετραγωνικά μέτρα ανά Παιγνιομηχάνημα. Ως καθαρός χώρος, νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος γι' αυτό, μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.

42.4.3 Πέραν του χώρου τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων, το Κατάστημα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον:

α. Πέντε (5) τμ. για τουαλέτες ανδρών (1) και γυναικών (1), με προθάλαμο,

β. Δέκα (10) τμ. για χώρο υποδοχής, ταμειακών συναλλαγών και αναμονής κοινού,

γ. Πέντε (5) τμ. για αποθηκευτικό χώρο.

42.4.4 Οι χώροι εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων και λειτουργίας του Καταστήματος είναι νόμιμοι χώροι κύριας χρήσης.

42.5 Πιστοποίηση Καταστημάτων τύπου ΣΤ'.

42.5.1 Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που δικαιούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου και της παρ. 2α του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α 219) όπως ισχύουν, εφοδιάζονται με πιστοποίηση τύπου ΣΤ'.

42.5.2 Ο χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων είναι νόμιμος χώρος κύριας χρήσης του Καταστήματος.

42.5.3 Εάν ο χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων δεν διαχωρίζεται πλήρως από τον υπόλοιπο χώρο λειτουργίας του Καταστήματος ως πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε., οι κανόνες προσβασιμότητας και λειτουργίας των Καταστημάτων Παιγνίων επιβάλλονται στο σύνολο των χώρων του Καταστήματος. Πλήρης διαχωρισμός νοείται η δημιουργία κλειστής αίθουσας, η είσοδος στην οποία επιτρέπεται μόνον από το εσωτερικό του Καταστήματος.

42.5.4 Το ελάχιστο εμβαδόν του καθαρού χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων ορίζεται σε τρία (3) τετραγωνικά μέτρα ανά Παιγνιομηχάνημα. Ως καθαρός χώρος, νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος γι' αυτό, μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.

42.5.5 Το εμβαδόν του χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων δεν συνυπολογίζεται στο ελάχιστο εμβαδόν χώρων που απαιτείται από τις προδιαγραφές για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα υπόλοιπα παίγνια.

42.6 Πιστοποίηση Καταστημάτων τύπου Ε' θαλασσοπλοούντων πλοίων που διενεργούν πλόες εξωτερικού.

42.6.1 Στα θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εξωτερικού επιτρέπεται η δημιουργία αμιγούς χώρου διεξαγωγής αποκλειστικά Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα. Ο χώρος αυτός εφοδιάζεται με Πιστοποίηση τύπου Ε'.

42.6.2 Η Πιστοποίηση Καταστήματος τύπου Ε' χορηγείται εφόσον:

α. Η λειτουργία του χώρου διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα προβλέπεται στη βεβαίωση εγγραφής του πλοίου στο νηολόγιο.

β. Η αίθουσα αυτή είναι αποκλειστικής χρήσης και διακριτή από τους λοιπούς χώρους του πλοίου.

γ. Ο χώρος τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων έχει εμβαδόν της καθαρής του επιφάνειας τρία (3) τετραγωνικά μέτρα ανά Παιγνιομηχάνημα. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος για αυτό, μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.

δ. Πέραν του χώρου τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων, το Κατάστημα πρέπει να διαθέτει δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα για χώρο υποδοχής, ταμειακών συναλλαγών και αναμονής κοινού. Ο χώρος του καταστήματος δεν προσμετράται ως χώρος παραμονής επιβατών για την έννοια του κανονισμού ενδιαίτησης, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 43
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


43.1 Σε κάθε Πιστοποιημένο Κατάστημα αναρτάται σε εμφανές σημείο της εισόδου σήμα Πιστοποίησης νόμιμης λειτουργίας με τον αριθμό και τον τύπο Πιστοποίησης του Καταστήματος, με τη μορφή, τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο που καθορίζει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π.

43.2 Τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των καταστημάτων, αναρτάται σήμανση απαγόρευσης εισόδου σε αυτά των ατόμων ηλικίας μικρότερης των είκοσι ενός (21) ετών και των Αυτοαποκλειόμενων, καθώς και σήμανση προειδοποίησης για τους κινδύνους από την υπερβολική έκθεση στη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων.

43.3 Ειδικότερες ρυθμίσεις για τη μορφή, το περιεχόμενο και την τοποθέτηση των σημάνσεων του παρόντος άρθρου εκδίδονται από την Ε.Ε.Ε.Π. με τη μορφή οδηγιών.

Άρθρο 44
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ


44.1 Σε κάθε Πιστοποιημένο Κατάστημα ορίζεται Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας και του Κανονισμού και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π..

44.2 Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις Πιστοποίησης του Καταστήματος, καθώς και προς κάθε σχετική οδηγία ή κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π..

44.3 Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως εξήντα (60) ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

44.3.1 Έχει την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

44.3.2 Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

44.3.3 Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.

44.3.4 Διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

44.3.5 Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.

44.4 Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος οφείλει:

44.4.1 Να επιτηρεί τη χρήση των Παιγνιομηχανημάτων και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να απαγορεύεται η είσοδος ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους ή των Αυτοαποκλειόμενων.

44.4.2 Να αποθαρρύνει την αλόγιστη χρήση Παιγνίων.

44.4.3 Να ενθαρρύνει τους Παίκτες να κάνουν διαλείμματα από την ενασχόλησή τους με τα Παίγνια.

44.4.4 Να διασφαλίζει ότι στο Κατάστημα είναι τοποθετημένα μόνο Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, στα οποία διεξάγονται μόνο Πιστοποιημένα Παίγνια.

44.4.5 Να συντηρεί τις επιγραφές που αναρτώνται στο Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.

44.4.6 Να διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο, πλην του εξουσιοδοτημένου Πιστοποιημένου Τεχνικού συντήρησης, δεν έχει επιτόπια πρόσβαση στα σημεία ρύθμισης των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων ή στο λογισμικό των Πιστοποιημένων Παιγνίων.

44.4.7 Στην περίπτωση που διαπιστώσει:

α. οποιαδήποτε επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου σε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα ή Παίγνιο,

β. δυσλειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, η οποία δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή των Παιγνίων κατά τις προβλέψεις του Κανονισμού,

γ. φθορές που δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για την ασφαλή λειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος,

δ. μη ενσωμάτωση, αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή του σήματος του άρθρου 37 ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος,
να διακόψει αμέσως τη λειτουργία του και να ειδοποιήσει τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο.

44.4.8 Να παρέχει στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. απρόσκοπτη πρόσβαση στα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και στα Παίγνια που είναι τοποθετημένα στο Κατάστημα, στο οποίο ορίστηκε υπεύθυνος.

Άρθρο 45
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


45.1 Για την πιστοποίηση ενός Καταστήματος διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα υποβάλλεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π.

45.2 Η αίτηση περιλαμβάνει τα στοιχεία του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου, τα στοιχεία της επιχείρησης που ασκεί την εκμετάλλευση του Καταστήματος, καθώς και τα στοιχεία του ατόμου που ορίζεται ως Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος.

45.3 Η αίτηση συνοδεύεται από:

45.3.1 Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:

α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή,

β. στην περίπτωση Καταστημάτων τύπου ΣΤ', το εμβαδόν του χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων δεν συνυπολογίζεται στο ελάχιστο εμβαδόν των χώρων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα υπόλοιπα παίγνια.

45.3.2 Πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται τα Παιγνιομηχανήματα καθώς και τα στοιχεία όλων των συστημάτων ή/και του λοιπού εξοπλισμού διεξαγωγής, εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας των Παιγνίων, που θα εγκατασταθούν στο Κατάστημα.

45.3.3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο θεωρημένου από δημόσια αρχή πρωτοτύπου ή ευκρινές φωτοαντίγραφο ακριβούς αντιγράφου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο, του αποδεικτικού κυριότητας ή μίσθωσης του Καταστήματος από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο ή τον φορέα εκμετάλλευσης του Πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε.

45.3.4 Αν πρόκειται για πολυκατοικία, προσκομίζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο θεωρημένου από δημόσια αρχή πρωτοτύπου ή ευκρινές φωτοαντίγραφο ακριβούς αντιγράφου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο, του κανονισμού της πολυκατοικίας, από τον οποίο προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η χρήση του προτεινόμενου χώρου ως Καταστήματος για τη διενέργεια Παιγνίων.

45.3.5 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή του ακριβούς αντιγράφου της άδειας λειτουργίας ή έγκρισης νηολόγησης, σε ισχύ ή βεβαίωσης νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας ύστερα από αναγγελία.

45.3.6 Σχέδιο κάτοψης των εγκαταστάσεων, για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, ως εξής:

α. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή του ακριβούς αντιγράφου του σχεδίου κάτοψης των εγκαταστάσεων, σε ευανάγνωστη κλίμακα.

β. Σχέδιο διπλωματούχου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού της κάτοψης του Καταστήματος, επί του οποίου έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια ο χώρος τοποθέτησης καθενός από τα περιλαμβανόμενα στον πίνακα της παραγράφου 45.3.2. Στο σχέδιο οριοθετούνται και εμφανίζονται επίσης οι προβλεπόμενοι, για τις λοιπές λειτουργίες, χώροι του Καταστήματος.

γ. Βεβαίωση του διπλωματούχου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού ότι ο χώρος του Καταστήματος που αποτυπώνεται στο σχέδιο κάτοψης υφίσταται νομίμως και αφορά χρήση συμβατή με τη λειτουργία καταστήματος Παιγνίων, καθώς και για το καθαρό εμβαδόν των χώρων τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων και των λοιπών λειτουργιών του καταστήματος.

45.3.7 Για το άτομο που ορίζεται ως Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος:

α. Ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α 45), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν, 4250/2014 (Α 74) και ισχύει:

α1. Του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

α2. Τίτλου σπουδών, τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο.

α3. Πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 (Α 98), εάν δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα ή δεν έχει τίτλους σπουδών από ελληνικό σχολείο.

α4. Βεβαίωση εγγραφής μόνιμης διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ.106/2007 (Α 135) όπως ισχύει.

β. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι:

β1. Έχει λάβει γνώση του Κανονισμού και της υποχρέωσής του να λειτουργεί το Κατάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του.

β2. Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει υποχρέωση στράτευσης ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (όη κατά περίπτωση ισχύει).

β3. Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

β4. Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.

45.3.8 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

45.4 Η χορηγούμενη από την Ε.Ε.Ε.Π. Πιστοποίηση Καταστήματος ισχύει από την επομένη της έκδοσής της και για αόριστο χρόνο υπό την προϋπόθεση καταβολής του εφάπαξ τέλους πιστοποίησης της υποπαραγράφου 46.1.2.

45.5 Η Πιστοποίηση για να διατηρείται ισχυρή πρέπει, κάθε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της, να προκαταβάλλεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο ή από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το Κατάστημα το προβλεπόμενο ετήσιο τέλος λειτουργίας Καταστήματος της υποπαραγράφου 46.1.3.

45.6 Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, πλην αυτών της επόμενης παραγράφου, υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης των όρων της Πιστοποίησης Καταστήματος στην Ε.Ε.Ε.Π. Την αίτηση ανανέωσης συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.

45.7 Μετά τη χορήγηση της Πιστοποίησης, μπορούν να τροποποιηθούν τα παρακάτω στοιχεία με απλή γνωστοποίηση και χωρίς να απαιτείται έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.:

45.7.1 Η επωνυμία, η έδρα και τα στοιχεία επικοινωνίας και ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που ασκεί την εκμετάλλευση του Πιστοποιημένου Καταστήματος.

45.7.2 Η ανανέωση ή η αλλαγή των όρων της μίσθωσης της υποπαραγράφου 45.3.3.

45.7.3 Η ανανέωση της χρονικής ισχύος της κατά περίπτωση άδειας της υποπαραγράφου 45.3.5.
Οι παραπάνω μεταβολές γνωστοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π., με δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που ασκεί την εκμετάλλευση του Πιστοποιημένου Καταστήματος, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσής τους, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που συνέβησαν.

Άρθρο 46
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


46.1 Για την Πιστοποίηση Καταστήματος καταβάλλονται: 46.1.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.

46.1.2 Για τη χορήγηση Πιστοποίησης Καταστήματος προκαταβάλλεται εφάπαξ τέλος Πιστοποίησης Καταστήματος. Το εφάπαξ τέλος καταβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της σχετικής ειδοποίησης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ο αιτών ενημερώνεται ότι η αίτησή του έχει, κατ' αρχήν, ελεγχθεί και εγκριθεί. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του εφάπαξ τέλους Πιστοποίησης συνεπάγεται μη χορήγηση της Πιστοποίησης.

46.1.3Για τη διατήρηση της Πιστοποίησης του Καταστήματος προκαταβάλλεται ετήσιο τέλος λειτουργίας Καταστήματος. Η καταβολή του ετήσιου τέλους λειτουργίας πραγματοποιείται με ευθύνη του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου. Η καταβολή πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης ενός (1) έτους από την αρχική καταβολή του. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της Πιστοποίησης.

46.2 Η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων τελών και παραβόλων περιγράφεται στην παράγραφο 50.2 του Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Αρθρο 47
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

47.1 Κάθε Κατασκευαστής, προκειμένου να προμηθεύει, να πωλεί, να μεταπωλεί, να εκμισθώνει, να προωθεί, να προσφέρει, να διανέμει και γενικά να διαθέτει οποιοδήποτε Παίγνιο ή Παιγνιομηχάνημα που κατασκευάζει και διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού, υποχρεούται να έχει λάβει Πιστοποίηση Κατασκευαστή από την Ε.Ε.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Κατασκευαστών που τηρείται από αυτή.

47.2 Μία επιχείρηση για να λάβει Πιστοποίηση Κατασκευαστή από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

47.2.1 Να ασκεί κατ' επάγγελμα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

47.2.2 Να διαθέτει ή να έχει νομίμως απαλλαγεί από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άδεια λειτουργίας.

47.3 Ο Πιστοποιημένος Κατασκευαστής δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., όταν αυτό καθιερωθεί, στα εμπορικά του έντυπα και στην Εμπορική του Επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά αυτή θα ορίζει.

47.4 Πιστοποίηση Κατασκευαστή χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. που περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης και του ατόμου που την υποβάλλει.

47.5 Εάν η επιχείρηση βρίσκεται στην αλλοδαπή, ορίζει, με έγγραφο χορήγησης ειδικής πληρεξουσιότητας, νόμιμο εκπρόσωπο της στην Ελλάδα φυσικό πρόσωπο, μόνιμο κάτοικο της Ελλάδας, το οποίο υποβάλλει την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου.

47.6 Η αίτηση συνοδεύεται από:

47.6.1 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:

α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή,

β. η επιχείρηση δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρεμφερούς νομικής κατάστασης, που να κωλύει τη νόμιμη άσκηση εμπορίας και

γ. ουδέποτε στο παρελθόν η επιχείρηση έχει απωλέσει άδεια Κατασκευαστή ή πιστοποίηση Κατασκευαστή μέσων διεξαγωγής Τυχερών παιχνιδιών σε οποιαδήποτε χώρα.

47.6.2 Ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση που περιέχει το μοναδικό εμπορικό όνομα (όνομα έκδοσης και αριθμό) Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων που ο αιτών Κατασκευαστής παράγει.

47.6.3 Ευκρινή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α 45), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν, 4250/2014 (Α 74) και εκάστοτε ισχύει, τυχόν άλλων πιστοποιήσεων ή αδειών καταλληλότητας Κατασκευαστή Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων που διαθέτει η επιχείρηση συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, εφόσον έχουν χορηγηθεί από φορείς του εξωτερικού.

47.6.4 Ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α 45), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν, 4250/2014 (Α 74) και εκάστοτε ισχύει:

α. Της δήλωσης έναρξης ή τροποποίησης δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει ως αντικείμενο η κατασκευή Παιγνιομηχανημάτων ή/και Παιγνίων,

β. Στην περίπτωση εταιρείας, των εγγράφων (ΦΕΚ, καταστατικό, έγγραφο πληρεξουσιότητας) από τα οποία προκύπτουν οι ιδιότητες των προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 47.6.1.

γ. Της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή του νόμιμου απαλλακτικού από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας.

δ. Πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Στην περίπτωση που η αιτούσα εταιρεία έχει έδρα στο εξωτερικό, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

47.6.5 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

47.7 Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, πλην αυτών της επόμενης παραγράφου, υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης των όρων της Πιστοποίησης Κατασκευαστή στην Ε.Ε.Ε.Π. Την αίτηση ανανέωσης συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.

47.8 Μετά την εγγραφή στο μητρώο, μπορούν να τροποποιηθούν τα παρακάτω στοιχεία με απλή γνωστοποίηση και χωρίς να απαιτείται έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.:

47.8.1 Η έδρα, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο νόμιμος εκπρόσωπος του αιτούντος.

47.8.2 Η απόκτηση πρόσθετων πιστοποιήσεων ή αδειών καταλληλότητας της υποπαραγράφου 47.6.3 ή/και η ανανέωση της ισχύος αυτών που έχουν ήδη υποβληθεί.

47.8.3 Η ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων της υποπαραγράφου 47.6.2, είτε προσθέτοντας νέα ή αφαιρώντας παλαιότερα.

Οι παραπάνω μεταβολές γνωστοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π., με δήλωση του Κατασκευαστή συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης τους, οποτεδήποτε, πλην αυτών της υποπαραγράφου 47.8.1, οι οποίες γνωστοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που συνέβησαν.

47.9 Για την πιστοποίηση Κατασκευαστή, την εγγραφή και τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών, καταβάλλονται:

47.9.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.

47.9.2 Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο μητρώο. Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της σχετικής ειδοποίησης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ο αιτών ενημερώνεται ότι η αίτηση του έχει, κατ' αρχήν, ελεγχθεί και εγκριθεί. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους συνεπάγεται μη χορήγηση της Πιστοποίησης.

47.9.3 Για τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο καταβάλλεται ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής. Η καταβολή του ετήσιου τέλους πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης ενός (1) έτους από την αρχική καταβολή του. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης Πιστοποίησης.

47.9.4 Η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων τελών και παραβόλων περιγράφεται στην παράγραφο 50.2 του Κανονισμού.

Άρθρο 48
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ


48.1 Κάθε Εισαγωγέας, προκειμένου να προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει και γενικά να διαθέτει, οποιοδήποτε Παίγνιο ή Παιγνιομηχάνημα που διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού, υποχρεούται να έχει λάβει Πιστοποίηση Εισαγωγέα από την Ε.Ε.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Εισαγωγέων που τηρείται από αυτή.

48.2 Μία επιχείρηση για να λάβει Πιστοποίηση Εισαγωγέα από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με την εμπορία Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων.

48.3 Ο Πιστοποιημένος Εισαγωγέας δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., όταν αυτό καθιερωθεί, στα εμπορικά του έντυπα και στην Εμπορική του Επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά αυτή ορίζει.

48.4 Πιστοποίηση Εισαγωγέα χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. που περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης και του ατόμου που την υποβάλλει.

48.5 Εάν η επιχείρηση βρίσκεται στην αλλοδαπή, ορίζει, με έγγραφο χορήγησης ειδικής πληρεξουσιότητας, νόμιμο εκπρόσωπο της στην Ελλάδα φυσικό πρόσωπο, μόνιμο κάτοικο της Ελλάδας, το οποίο υποβάλλει την αίτηση του προηγούμενου εδαφίου.

48.6 Η αίτηση συνοδεύεται από:

48.6.1 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:

α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή,

β. η επιχείρηση δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρεμφερούς νομικής κατάστασης, που να κωλύει τη νόμιμη άσκηση εμπορίας και

γ. ουδέποτε στο παρελθόν η επιχείρηση έχει απωλέσει άδεια Εισαγωγέα ή πιστοποίηση Εισαγωγέα μέσων διεξαγωγής Τυχερών παιχνιδιών σε οποιαδήποτε χώρα.

48.6.2 Ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση που περιέχει το μοναδικό εμπορικό όνομα (όνομα έκδοσης και αριθμό) και τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων που διαθέτει.

48.6.3 Ευκρινή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α 45), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν, 4250/2014 (Α 74) και εκάστοτε ισχύει, τυχόν άλλων πιστοποιήσεων ή αδειών καταλληλότητας Εισαγωγέα Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων που διαθέτει η επιχείρηση, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, εφόσον έχουν χορηγηθεί από φορείς του εξωτερικού.

48.6.4 Ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α 45), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν, 4250/2014 (Α 74) και εκάστοτε ισχύει:

α. Της δήλωσης έναρξης ή τροποποίησης δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει ως αντικείμενο η εμπορία Παιγνιομηχανημάτων ή/και Παιγνίων.

β. Στην περίπτωση εταιρείας, των εγγράφων (ΦΕΚ, καταστατικό, έγγραφο πληρεξουσιότητας) από τα οποία προκύπτουν οι ιδιότητες του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 48.6.1.

γ. Εγγράφων που να αποδεικνύουν ότι η αιτούσα επιχείρηση έχει την έγκριση των αντίστοιχων Κατασκευαστών για να διαθέτει στην Ελλάδα τουλάχιστον των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ενδεικτική κατάσταση της παραγράφου 48.6.2.

δ. Πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Στην περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση έχει έδρα στο εξωτερικό, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

48.6.5 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

48.7 Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, πλην αυτών της επόμενης παραγράφου, υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης των όρων της Πιστοποίησης Εισαγωγέα στην Ε.Ε.Ε.Π. Την αίτηση ανανέωσης συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.

48.8 Μετά την εγγραφή στο μητρώο, μπορούν να τροποποιηθούν τα παρακάτω στοιχεία χωρίς να απαιτείται έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.:

48.8.1 Η έδρα, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο νόμιμος εκπρόσωπος του αιτούντος.

48.8.2 Η απόκτηση πρόσθετων πιστοποιήσεων ή αδειών καταλληλότητας της παραγράφου 48.6.3 ή/και η ανανέωση της ισχύος αυτών που έχουν ήδη υποβληθεί.

48.8.3 Η ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων της παραγράφου 48.6.2, είτε προσθέτοντας νέα ή αφαιρώντας παλαιότερα.

Οι παραπάνω μεταβολές γνωστοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π., με δήλωση του Εισαγωγέα συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσής τους, οποτεδήποτε, πλην αυτών της υποπαραγράφου 48.8.1, οι οποίες γνωστοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που συνέβησαν.

48.9 Για την πιστοποίηση Εισαγωγέα, την εγγραφή και τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο Εισαγωγέων, καταβάλλονται:

48.9.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.

48.9.2 Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο Μητρώο. Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της σχετικής ειδοποίησης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ο αιτών ενημερώνεται ότι η αίτησή του έχει, κατ' αρχήν, ελεγχθεί και εγκριθεί. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους συνεπάγεται μη χορήγηση της Πιστοποίησης.

48.9.3 Για τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο καταβάλλεται ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής. Η καταβολή του ετήσιου τέλους πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης ενός (1) έτους από την αρχική καταβολή του. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης Πιστοποίησης.

48.9.4 Η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων τελών και παραβόλων περιγράφεται στην παράγραφο 50.2 του Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 49
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ


Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφαση της επιβάλει τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 50
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ


50.1 Τα ποσά των παραβόλων και των τελών που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση ορίζονται με οικείες κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει.

50.2 Τα παράβολα και τα τέλη που προβλέπονται στον Κανονισμό καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. για το σκοπό αυτό. Η σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου παραβόλου ή τέλους, που αποδεικνύεται με το τραπεζικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ως αιτιολογία το είδος του παραβόλου ή τέλους, σύμφωνα με τον Κανονισμό, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου. Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο, εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

Άρθρο 51
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


51.1 Η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο