Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2014 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 2/53213/0022/10.7.2014 Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές − κατασκηνώσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους

(Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές − κατασκηνώσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 10-7-2014
Αρ.πρωτ.2/53213/0022

(ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β’

Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Ταχ.Κωδ.: 101 65 - Αθήνα
Πληροφορίες: Σ.Ζαϊρη
Τηλέφωνο: 210 33 38 418
ΦΑΞ: 210 33 38 208

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους»


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α΄) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 19 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α΄) και το άρθρο 14 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β περ. 10 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας Κυβέρνησης και Κυβερνητικά όργανα».

6. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/2014 Α΄) Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

8. Την με αριθμ. οικ. 20894/61/20.6.2014 (ΦΕΚ 1634/Β) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρολου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη».

9. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).

10. Την αριθμ. 13167/3326/24.4.2014 απόφαση Υπουργείου Εργασίας δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΒΙΦΦΛ− ΡΛ8).

11. Το αριθμ. πρωτ. 2/6571/ΔΠΓΚ/20.1.2014 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.

12. Την αριθμ. Δ27/οικ. 15396/539/14.5.2014 (ΦΕΚ 1342/Β΄) ΚΥΑ με θέμα Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας παιδικών εξοχών−κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος σε Δήμους.

13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρού− σας απόφασης, προκαλείται για το έτος 2014 δαπάνη # 671.616,00 # € περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η οποία θα αντιμετωπισθεί από τον ΚΑΕ 2292 του ΕΦ 33−220,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται στις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανατεθεί σε Δήμους ως ακολούθως για το έτος 2014:

  ΜΙΣΘΟΣ
1. Συντονιστής 611 ευρώ
2. Επιμελητές 483 ευρώ
3. Ομαδάρχες 331 ευρώ
4. Ιατροί 824 ευρώ
5. Νοσοκόμοι 606 ευρώ
6. Γυμναστές 502 ευρώ
7. Ειδικοί συνεργάτες Ψυχαγωγίας και χειροτεχνίας 502 ευρώ
8. Διαχειριστές 577 ευρώ
9. Β. Διαχειριστές 493 ευρώ
10. Αποθηκάριοι 493 ευρώ
11. Μάγειροι 843 ευρώ
12. Β. Μάγειροι 615 ευρώ
13. Τμηματάρχες 460 ευρώ
14. Ναυαγοσώστης 606 ευρώ

Τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής, κατοικίας κ.λπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που καθορίζονται πιο πάνω.

Στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας χορηγείται προσαύξηση στους παραπάνω μισθούς σε ποσοστό 5%.

Η ισχύς της απόφασης να αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έτους 2014.

Η αριθμ. 2/35503/0022/27−5−2013 (ΦΕΚ 1343/Β) όμοια κοινή υπουργική απόφαση καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χ.ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Διεκ/σης α.α.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο