Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-1999 ]

ΠΟΛ.1071/15.3.1999 Χρόνος έναρξης προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 71 και 82 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (Π.Δ.331/1985)

(Χρόνος έναρξης προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 71 και 82 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (Π.Δ.331/1985) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 15 Μαρτίου 1999
Αρ. Πρωτ.: 1115746/1836/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ.: 1071

ΘΕΜΑ: Χρόνος έναρξης προθεσμιών που προβλέπονται από διατάξεις των άρθρων 71 και 82 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (π.δ. 331/1985).

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με την υπ' αριθ. 586/1998 Γνωμοδότησή του, έκανε δεκτό ότι όταν η προσφυγή κατατίθεται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, η πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς μπορεί να ενσωματωθεί στο δικόγραφο της προσφυγής και δεν απαιτείται η υποβολή ιδιαίτερης αίτησης στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες των παρ. 1 των άρθρων 71 και 82 του Κ.Φ.Δ., δηλαδή της εξώδικης λύσης της διαφοράς και της αποστολής του φακέλου στο Δικαστήριο, αρχίζουν από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο πρωτόκολλο προσφυγών της αρμόδιας ΔΟΥ η κατατεθείσα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου προσφυγή με αίτημα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, την οποία η Γραμματεία του Δικαστηρίου υποχρεούται να διαβιβάσει στην αρμόδια ΔΟΥ.
Τη Γνωμοδότηση αυτή, που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.Αρ. Γνωμ. 586/1998
Περίληψη ερωτήματος: Χρόνος έναρξης προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 71 και 82 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (Π.Δ.331/1985).

Επί του άνω ερωτήματος το Ν.Σ.Κ. (Δ' Τμήμα) εγνωμοδότησε ως ακολούθως:

I. Με το παραπάνω έγγραφό της, η ερωτώσα Υπηρεσία, απηχώντας τον προβληματισμό πολλών ΔΟΥ, επισημαίνει το φαινόμενο της καθυστέρησης διαβίβασης των προσφυγών από τα Δικαστήρια στα οποία κατατίθενται προς τη ΔΟΥ που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη, με αποτέλεσμα να έχει παρέλθει η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 82 και της παρ. 1 του άρθρου 71 του Κ.Φ.Δ. και θέτει τα εξής ερωτήματα:

Α. Στην περίπτωση που η προσφυγή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατατίθεται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, μπορεί η πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς να υποβληθεί μαζί με το δικόγραφο της προσφυγής στο Δικαστήριο ή απαιτείται ιδιαίτερη αίτηση στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ που έχει εκδώσει το φύλλο ελέγχου; Στην περίπτωση δε που κατατίθεται στο Δικαστήριο μαζί με την προσφυγή, από πότε αρχίζει η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 71 του Κ.Φ.Δ.;

Β. Από πότε αρχίζει η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Δ., όταν η προσφυγή κατατίθεται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου;

ΙΙ. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 79 του Π.Δ.331/1985 (ΦΕΚ 116/Α') "Κύρωση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, τροποποίηση και συμπλήρωση του οργανισμού των φορολογικών (τακτικών διοικητικών) Δικαστηρίων και καθορισμός των τελών της διαδικασίας": "1. Η προσφυγή ασκείται με έγγραφο το
οποίο: α) κατατίθεται στην Αρχή που εξέδωσε την πράξη και πάνω σ' αυτό συντάσσεται πράξη κατάθεσης ή β) επιδίδεται στην ίδια Αρχή. Οταν ο προσφεύγων διαμένει έξω από την έδρα της Αρχής αυτής, το έγγραφο της προσφυγής μπορεί να εγχειριστεί στην πλησιέστερη προς τη διαμονή του Οικονομική ή Αστυνομική ή Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, η οποία και συντάσσει πράξη παραλαβής. Η αρχή που το παραλαμβάνει έχει υποχρέωση να διαβιβάσει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, το έγγραφο της προσφυγής στην Αρχή που εξέδωσε την πράξη...".
Εξάλλου, κατά το άρθρο τέταρτον, παρ. 4 του Ν.4125/1960 "περί κυρώσεως του Κώδικος Φορολογικής Δικονομίας...", "το έγγραφον της προσφυγής δύναται, εν πάση περιπτώσει, να κατατίθεται κατά τον εν άρθρω 79 του κυρουμένου Κώδικος οριζόμενον τρόπον και παρά τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου
απευθύνεται διαβιβαζόμενον υπ' αυτής εις την εκδούσαν την πράξιν Αρχήν δια την ενέργειαν των προβλεπομένων υπό της παρ. 1 του άρθρου 82 του αυτού Κώδικος". Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Δ.:

"1. Η αρχή που εξέδωσε την πράξη έχει υποχρέωση, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση:

α) να καταχωρίζει σε πρωτόκολλο προσφυγών όλες τις προσφυγές που κατατίθενται, επιδίδονται και διαβιβάζονται σ' αυτή, β) ... και ε) να διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης ή να τον παραδίδει με απόδειξη στη Γραμματεία του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου απευθύνεται η προσφυγή.
Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πέρα από δύο (2) μήνες, της αποστολής στο Δικαστήριο ολόκληρου του φακέλου της υπόθεσης, αποτελεί ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα των οργάνων που είναι αρμόδια γι' αυτό. Κάθε παράλειψη ή καθυστέρηση, πέρα από δύο (2) μήνες, αποστολής του παραπάνω φακέλου, αναγγέλλεται υποχρεωτικά στην Προϊσταμένη Διοικητική Αρχή".
Επίσης, κατά μεν την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 70 του Ν.2238/1994, η πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ που έχει εκδώσει το φύλλο ελέγχου, με το δικόγραφο της προσφυγής ή με ιδιαίτερη αίτηση που κατατίθεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής, κατά δε τη διάταξη της παρ. 6 του ίδιου ως άνω άρθρου, αν υποβληθεί αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς με ιδιαίτερη αίτηση, η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αρχίζει από την επομένη της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς.
Τέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 71 του Κ.Φ.Δ., αν υποβληθεί πρόταση για εξώδικη λύση της διαφοράς, το φορολογικό όργανο καλεί με απόδειξη εκείνον σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη να εμφανιστεί μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη από δέκα (10) ημέρες αφότου υποβλήθηκε η κατά το προηγούμενο άρθρο πρόταση, για να τη συζητήσει.
Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων και ενόψει των τιθεμένων ερωτημάτων, συνάγονται τα ακόλουθα:
α) Κατ' αρχήν, οι προθεσμίες που τάσσονται από τις διατάξεις των άρθρων 71 (παρ. 1) και 82 (παρ. 1) του Κ.Φ.Δ. ως διοικητικές, έχουν σαφώς ενδεικτικό χαρακτήρα, όπως παγίως γίνεται δεκτό από τη θεωρία και τη νομολογία
(Σ.τ.Ε.2275/1987, 3900/1988). Πάντως και στις περιπτώσεις αυτές, δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ενδεικτικών προθεσμιών πέρα από τα εύλογα χρονικά όρια, αφού, κατά γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου και όταν ακόμη οι σχετικές διατάξεις δεν τάσσουν προθεσμία, το διοικητικό όργανο πρέπει να ασκήσει τις αρμοδιότητές του μέσα σε εύλογο χρόνο (Σ.τ.Ε.2808/1991).
Την παραπάνω δε αρχή, υποδηλώνει και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Δ., στο οποίο ρητώς διαλαμβάνεται ότι : "Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πέραν από δύο (2) μήνες, της αποστολής στο Δικαστήριο ολόκληρου του φακέλου της υπόθεσης, αποτελεί ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα των οργάνων
που είναι αρμόδια γι' αυτό", του νομοθέτου θέλοντας, εν προκειμένω, να υποδείξει εντόνως στη Διοίκηση την υποχρέωσή της για ταχεία ενέργεια (Σ.τ.Ε.2079/1987).

β) Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη των παραπάνω προθεσμιών προϋποθέτει γνώση της Φορολογικής Αρχής περί του ότι, επί της συγκεκριμένης φορολογικής διαφοράς, έχει ασκηθεί μόνο προσφυγή ή προσφυγή με αίτημα διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς ή μόνο πρόταση για εξώδικη λύση της διαφοράς.

III. Ενόψει, συνεπώς, των προεκτεθέντων στα τιθέμενα ως άνω ερωτήματα, προσήκει η ακόλουθη απάντηση:

Οταν η προσφυγή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατατίθεται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, η πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς μπορεί να ενσωματωθεί στο δικόγραφο της προσφυγής και δεν απαιτείται η υποβολή ιδιαίτερης αίτησης στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες των άρθρων 71 (παρ. 1) και 82 (παρ. 1) του Κ.Φ.Δ. αρχίζουν από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο πρωτόκολλο προσφυγών της αρμόδιας ΔΟΥ η κατατεθείσα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου προσφυγή (στην οποία μπορεί να έχει σωρευθεί και αίτημα διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς), την οποία (προσφυγή) η Γραμματεία του Δικαστηρίου υποχρεούται να διαβιβάσει στην αρμόδια ΔΟΥ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο