Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-07-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: 37038/18.7.2014 Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2014 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2015 - 2018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2014 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2015 - 2018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014
ΑΠ: 37038

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
(Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, [email protected])

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
εκτιμήσεων πληρωμών 2014 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2015 - 2018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων


1. Γενικά

Για την προετοιμασία κατάρτισης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015 καθώς και τον προγραμματισμό δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2015 - 2018, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας θα αξιολογήσει και επεξεργαστεί τα στοιχεία εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων Χρηματοδότησης ΠΔΕ ανά Πρόγραμμα, προκειμένου να διαμορφώσει και εισηγηθεί τα συνολικά, ανά Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, μεγέθη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2015.

Τα ανωτέρω στοιχεία, μετά την οριστικοποίησή τους, θα αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό των ορίων πιστώσεων ανά Συλλογική Απόφαση για συνεχιζόμενα από τα προηγούμενα έτη έργα του ΠΔΕ 2015 και θα συνεκτιμηθούν στην πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη της εκτέλεσης του ΠΔΕ 2015, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι προτάσεις εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων θα γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής, όπου το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει ως στόχο να συνοδεύσει τη δημοσιονομική προσπάθεια με αναπτυξιακές δράσεις συμβάλλοντας στην ανάταξη και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ταχεία υλοποίηση και ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α.), και του Ε.Π. Αλιείας 2007-13, στην ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Συνοχής καθώς και στην έναρξη της υλοποίησης των έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020.

Ειδικότερα για το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ:

α) κατά τη διατύπωση των εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων για το 2014 θα πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην διασφάλιση επαρκών πιστώσεων για την επίτευξη:
♦  του στόχου ν+2 ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα,
♦  του μνημονιακού στόχου απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων 2007 - 2013, συνολικού ύψους 3 δις ευρώ σε κοινοτική συνδρομή για το 2014,
♦  της υλοποίηση των έργων της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020.
β) κατά τη διατύπωση των προβλέψεων για το 2015 θα πρέπει να διασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις για την επίτευξη:
♦  του στόχου για το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 - 2013,
♦  της υλοποίησης των έργων της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020

Επισημαίνεται ότι η κατάρτιση και εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ακολουθεί τη συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και εκσυγχρονισμό του δημοσιονομικού πλαισίου εν γένει, εστιάζοντας στην εντατικοποίηση του προγραμματισμού, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειες τους για στοχευμένο προγραμματισμό των επιμέρους προγραμμάτων τους, αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν.

2. Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων εκτιμήσεων και προβλέψεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Α) Υπηρεσίες για την αποστολή των προτάσεων


Η υποβολή των στοιχείων εκτιμήσεων και προβλέψεων του ΠΔΕ 2014 - 2018 θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ που υποβάλλουν τις προτάσεις για την κατάρτιση και έγκριση των επιμέρους προγραμμάτων τους (βλ. "Εγκύκλιο Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2015-2017 σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 2014 - 2017", ΑΠ:18653/17.04.14, ΑΔΑ: ΒΙΗΧΦ-8Α6 ), με την συμπλήρωση ειδικού πίνακα που έχει διαμορφωθεί προς το σκοπό αυτό (βλ. Παράρτημα, Πίνακας Α: Εκτιμήσεις - προβλέψεις για το ΠΔΕ 2014-2018), κατά τα πρότυπα των πινάκων προγραμματισμού του ΠΔΕ. Ειδικά για τα Περιφερειακά Προγράμματα (ΣΑΕΠ/ΜΠ και ΣΑΝΑ), οι προτάσεις θα αποσταλούν από τις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών.

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών) καλούνται να συνεργαστούν άμεσα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των φορέων χρηματοδότησης του ΠΔΕ για τα έργα που διαχειρίζονται, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των ζητούμενων στοιχείων να έχουν συνεκτιμηθεί η ικανοποίηση του στόχου ν+2 και του μνημονιακού στόχου απορρόφησης για τις εκτιμήσεις του 2014, του στόχου επίτευξης του κλεισίματος των Ε.Π. για τις προβλέψεις του 2015, η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, οι πραγματικές ανάγκες των έργων και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.

Β) Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Πίνακα Α

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν στον Πίνακα Α ανά στήλη και γραμμή.

Στήλη (1): καταγράφεται ο αύξων αριθμός της Συλλογικής Απόφασης. Επισημαίνεται ότι για κάθε ΣΑ με τον ίδιο αύξοντα αριθμό θα υπάρχουν δύο γραμμές εγγραφής, η πρώτη για τα συνεχιζόμενα στο ΠΔΕ έργα και η δεύτερη για τα νέα έργα που αναμένεται ή προγραμματίζεται να προταθούν για ένταξη στο ΠΔΕ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ή τα επόμενα έτη 2015 - 2018.

Στήλη (2): συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ

Στήλη (3): συμπληρώνεται ο τομέας της ΣΑ.

Στήλη (4):συμπληρώνεται ο αριθμός των έργων της ΣΑ.

Στήλη (5): συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ και αφορά μόνο στα ενταγμένα στο ΠΔΕ έργα.

Στήλη (6): συμπληρώνεται ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ και αφορά α) εκτιμήσεις για αυξήσεις προϋπολογισμού ήδη ενταγμένων στο ΠΔΕ έργων, όπου καταγράφεται στη γραμμή των συνεχιζόμενων έργων η διαφορά του συνολικού εγκεκριμένου π/υ των ενταγμένων έργων της ΣΑ με τον συνολικά προτεινόμενο π/υ των ενταγμένων έργων της ΣΑ, ή/και β) εκτιμήσεις για τον π/υ των νέων έργων, όπου καταγράφεται στη γραμμή των νέων έργων της ΣΑ η συνολική εκτίμηση του π/υ τους που θα ενταχθεί στο ΠΔΕ.

Στήλη (7): συμπληρώνεται το ύψος του συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού των έργων της ΣΑ έως 31.12.2013.

Στήλη (8): συμπληρώνεται το ύψος των εκκρεμών δεσμεύσεων των έργων της ΣΑ έως 31.12.2013, συμπεριλαμβανομένης κάθε είδους δέσμευσης, όπως συμβάσεις, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κ.λ.π..

Στήλη (9): συμπληρώνεται το ύψος των νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π) των έργων της ΣΑ που έχουν ήδη αναληφθεί φέτος ή αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του έτους 2014.

Στήλη (10): συμπληρώνεται το ύψος των νέων νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2015.

Στήλη (11): συμπληρώνεται το ύψος των νέων νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2016.

Στήλη (12): συμπληρώνεται το ύψος των νέων νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2017.

Στήλη (13): συμπληρώνεται το ύψος των νέων νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2018.

Στήλη (14): συμπληρώνεται το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναλήφθηκαν ή αναμένεται να αναληφθούν για το διάστημα 2014 - 2018.

Στήλη (15): καταγράφονται οι εκτιμώμενες δαπάνες των έργων της ΣΑ το 2014.

Στήλη (16): καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ το 2015.

Στήλη (17): καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ το 2016.

Στήλη (18): καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ το 2017.

Στήλη (19): καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ το 2018.

Στήλη (20): καταγράφονται οι εκτιμήσεις και προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ για το διάστημα 2014 - 2018.

Στήλη (21): καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις.

Γ) Όρια Δαπανών

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας στο Παράρτημα παρατίθεται πίνακας (Πίνακας Γ: Δαπάνες ΠΔΕ κατά Φορέα 2014-2018), που περιλαμβάνει ανά Φορέα Χρηματοδότησης ΠΔΕ, εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων δαπανών ΠΔΕ για το 2014 καθώς και όρια δαπανών του ΠΔΕ 2015 - 2018 ανά έτος.

Για το έτος 2014, τα στοιχεία αποτελούν εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων με βάση την έως 15.07.2014 εκτέλεση του Προγράμματος και οι Φορείς καλούνται να υποβάλλουν τις εκτιμήσεις τους,  συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών τροποποιήσεων που θα αιτηθούν προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έως το τέλος του έτους.

Για το έτος 2015, τα συνολικά μεγέθη ανά Φορέα περιλαμβάνονται στο ΜΠΔΣ 2015 - 2018 (βλ ν.4263/2014 ΦΕΚ 117/2014) και αποτελούν δέσμευση για την κατάρτιση του ΠΔΕ του έτους 2015 (βλ έγγραφο ΥΠΟΙΚ με ΑΠ:2/44483/ΔΠΓΚ/03.06.2014 για την κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2014). Οι Φορείς του ΠΔΕ καλούνται να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους προβλέψεις για τις δαπάνες του ΠΔΕ 2015, προτείνοντας τεκμηριωμένα και πιθανές τροποποιήσεις των ορίων τους, κυρίως σε ότι αφορά το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.

Για τα επόμενα έτη 2016 - 2018, τα όρια δαπανών ανά Φορέα θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων δαπανών για τη χρηματοδότηση έργων ΠΔΕ της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2014 - 2020).

Επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις/προτάσεις των Φορέων θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να μην υπερεκτιμούν ή υποτιμούν τα πραγματικά στοιχεία, προαπαιτούμενο του ορθού προγραμματισμού και μια από τις βασικές αρχές για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Δ) Εναρμόνιση παρακολούθησης εκτέλεσης δαπανών προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων με δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού - Συμπλήρωση Πίνακα Β

Το ΠΔΕ χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων που αποτελεί διακριτό τμήμα του Κρατικού Προϋπολογισμού και διέπεται κατά την εκτέλεσή του από ειδικές διατάξεις, δεδομένου ότι αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων που κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., και περιλαμβάνει δαπάνες που διαφοροποιούνται από τις τακτικές δαπάνες του Κράτους (Τακτικός Προϋπολογισμός). Ταυτόχρονα όμως, επειδή η υλοποίηση του ΠΔΕ αποτελεί εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού, θα πρέπει να ακολουθεί στην παρακολούθησή του κανόνες που να επιτρέπουν την ενιαία παρακολούθηση των οικονομικών του Κράτους.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένο τον πίνακα Β του Παραρτήματος (Πίνακας Β: Εκτιμήσεις κατανομής επιχορηγήσεων/χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ 2014 - 2015), όπου ζητούνται αναλυτικά στοιχεία εκτιμήσεων και προβλέψεων για τα έτη 2014 και 2015 για επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ ανά υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης και ανά ειδικότερη κατηγορία.

Αναλυτικότερα, οι Φορείς (αφορά μόνο στους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης - Υπουργεία), θα πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα με στοιχεία δαπανών του ΠΔΕ που εκτιμούν ή προβλέπουν ότι θα δοθούν για επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις σε φορείς εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης. Για την αναλυτικότερη παρουσίαση των στοιχείων, στον πίνακα διαχωρίζονται σε ξεχωριστές γραμμές οι βασικές κατηγορίες των φορέων εντός Γενικής Κυβέρνησης καθώς και συγκεκριμένοι φορείς που επιχορηγούνται/χρηματοδοτούνται με σημαντικά ποσά. Για τους Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να δοθεί εκτίμηση-πρόβλεψη συνολικού ποσού και στις περιπτώσεις που η επιχορήγηση/χρηματοδότηση του Φορέα είναι σημαντικό ποσό, να αναφερθεί σε ξεχωριστή γραμμή μαζί με την επωνυμία του Φορέα.

3. Αποστολή στοιχείων για Δημοσιονομικές Διορθώσεις

Για την διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι Φορείς χρηματοδότησης και οι Φορείς υλοποίησης των έργων του ΠΔΕ έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάκτησης σε συνέχεια αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με τα σχετικά Εθνικά Συστήματα Δημοσιονομικών Διορθώσεων (παρατίθενται αναλυτικά στην εγκύκλιο οδηγιών με ΑΠ: 18653/17.4.2014, κεφ.5, σημείο 5.6).

Σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η ΔΔΕ κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και τον καθορισμό των ορίων πιστώσεων κατά Φορέα λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα. Για την κατάρτιση του ΠΔΕ 2015 θα λάβει υπόψη τις αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων που έχουν εκδοθεί το διάστημα από 1 Ιουλίου 2013 μέχρι και 30 Ιουνίου 2014.

Πιο συγκεκριμένα, o καθορισμός των ορίων πληρωμών των Φορέων θα λάβει υπόψη τη μείωση των ορίων πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα που έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση κατά το ποσό αυτής. Το προϊόν της μείωσης θα αναδιανεμηθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως επιβράβευση σε Φορείς που υλοποιούν αποτελεσματικά το ΠΔΕ. Προς το σκοπό αυτό οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ θα πρέπει να αποστείλουν στη ΔΔΕ στοιχεία των αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων των έργων αρμοδιότητάς τους κατά το επίμαχο διάστημα (01/07/2013 έως 30/06/2014), εξαιρουμένων των ποσών για τα οποία ζητείται ανάκτηση ή βαρύνουν τους ίδιους πόρους των δικαιούχων. Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί στην προαναφερόμενη Εγκύκλιο, στο Παράρτημα της οποίας υπάρχει σχετικό υπόδειγμα για την υποβολή (Πίνακας 15), το οποίο προς διευκόλυνση παρατίθεται και στην παρούσα εγκύκλιο (Πίνακας 4) και θα πρέπει να συνυποβληθεί υποχρεωτικά με τα στοιχεία εκτιμήσεων και προβλέψεων της παρούσας εγκυκλίου.

4. Ενέργειες - Προθεσμίες

Οι προτάσεις για τις εκτιμήσεις πληρωμών του έτους 2014 και τις προβλέψεις δαπανών για τα έτη 2015 - 2018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου με την συμπλήρωση των Πινάκων Α και Β του Παραρτήματος, θα αποσταλούν στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (ταχ. δ/νση: Νίκης 5-7, Σύνταγμα ΤΚ 101 80 και ηλεκτρονική δ/νση: [email protected] αντίστοιχα), το αργότερο έως τη Δευτέρα 18 Αυγούστου τ. ε.

Τα υποδείγματα των Πινάκων σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας www.mindev.gov και της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, www.e-pde.gr.

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του ΠΔΕ για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών, έτσι ώστε να συμβάλλουν στον ορθό προγραμματισμό για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΠΔΕ.


Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Νίκος Δένδιας

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο