Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.11/617/οικ.18163/18.7.2014 Αξιολόγηση υπαλλήλων που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη σε γραφεία βουλευτών του ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε γραφεία κομμάτων, στην ΑΔΕΔΥ και στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ

(Αξιολόγηση υπαλλήλων που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη σε γραφεία βουλευτών του ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε γραφεία κομμάτων, στην ΑΔΕΔΥ και στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.11/617/οικ.18163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131-3212, -3373, -3378, -3394
E- mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση υπαλλήλων που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη σε γραφεία βουλευτών του ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε γραφεία κομμάτων, στην ΑΔΕΔΥ και στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ.

Σας ενημερώνουμε ότι κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 145 του ν.4251/2014 (Α΄180) εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/543/οικ.14498/6.6.2014 υπουργική απόφαση (Β΄ 1552) με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα αξιολόγησης των υπαλλήλων που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος. Ειδικότερα:

1. Στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής υπουργικής απόφασης υπάγονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι έχουν αποσπαστεί από τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, και έχουν διατεθεί για τη γραμματειακή υποστήριξη σε γραφεία βουλευτών του ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε γραφεία κομμάτων, στην ΑΔΕΔΥ και στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ.

2. Κατά τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 145 του ν. 4251/2014 οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων αυτών που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφερόμενης σχετικής υπουργικής απόφασης, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου 5 της αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 (Β΄ 1914) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με την αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων για την ενδεχόμενη θέση αυτών σε καθεστώς διαθεσιμότητας/ κινητικότητας.

3. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις δίνεται αναδρομική δυνατότητα σύνταξης εκθέσεων αξιολόγησης για τους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτών. Ειδικότερα, οι εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται κατά τις διατάξεις της εν λόγω υπουργικής απόφασης αναφέρονται στα έτη αξιολόγησης 2012 και 2013, οι οποίες κατά την πρώτη εφαρμογή συντάσσονται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, ήτοι μέχρι την 12η Σεπτεμβρίου 2014.

4. Τρόπος σύνταξης των εκθέσεων:

α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2012 θα συνταχθούν από τους κατά περίπτωση αρμόδιους αξιολογητές του άρθρου 5 στο συνημμένο έντυπο αξιολόγησης της σχετικής υπουργικής απόφασης, χωρίς να τυγχάνουν εφαρμογής για το έτος αξιολόγησης αυτό οι διατάξεις των παρ. 1-6 του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4250/2014, περί επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης (άρθρο 8 της υπουργικής απόφασης).

β) Για τις εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 και εφεξής εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παρ. 1-6 του άρθρου 7 του Π.Δ 318/1992, όπως ισχύει, περί επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης (άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης). Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 που θα συνταχθούν κατά τα οριζόμενα στην εν λόγω υπουργική απόφαση δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 (παρ. 3 του άρθρου 8 της σχετικής υπουργικής απόφασης).

5. Επιμερισμός ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης:

Για την εφαρμογή του επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης, όσον αφορά στη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2013 και εφεξής, το αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης επιμερισμού ποσοστών κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης εκδίδει τη σχετική απόφαση για όσους υπαλλήλους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 της παρούσας εγκυκλίου και εν συνεχεία συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης αυτών σύμφωνα με τη σχετική απόφαση επιμερισμού ποσοστών.

6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων αποστέλλονται με μέριμνα του αρμοδίου οργάνου για την έκδοση απόφασης επιμερισμού και αξιολογητή εν προκειμένω, στους φορείς προέλευσης των υπαλλήλων αυτών. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της υπουργικής απόφασης η σχετική απόφαση επιμερισμού ποσοστών κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Κατά το μέρος που σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/543/οικ.14498/6.6.2014 υπουργικής απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του ν.4250/2014, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ3Χ-Γ7Α) και ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/οικ. 15261/16.6.2014 (ΑΔΑ: 7ΚΣ6Χ – Χ6Ξ) εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται για την ενημέρωση των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής υπουργικής απόφασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Η παρούσα εγκύκλιος και το αντίστοιχο έντυπο αξιολόγησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας: www.ydmed.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Αξιολόγηση.


Ο Υπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο