Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Δ6Α 1112104 ΕΞ 2014/31.7.2014 και Δ6Α 1132932 ΕΞ 2014/30.9.2014.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103068ΕΞ 11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα , 11 Ιουλίου 2014
Αριθ. Πρωτ Δ6Α 1103068ΕΞ2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6Β ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο:210-3311291
FAX:210-3230829

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης».


ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

β) Της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 87) <<Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

γ) Του π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε
«Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας » και του π.δ. 189/2009 (Α' 221) « Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

στ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

2. Τα αριθ. ΓΔΟΕ 1087045 ΕΞ 2014/04.06.2014 και ΓΔΟΕ 1087240 ΕΞ 2014/04.06.2014, έγγραφα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

3. Την αριθ. 20 της 25-6-2014 (ΥΟΔΔ 360) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, που προκύπτουν, για την μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων και αρχείων, λόγω της παύσης λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης και των υπηρεσιών αυτής.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συστήνουμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδες Έργου, με αντικείμενο την εκτέλεση ενεργειών για την ομαλή και ασφαλή μεταφορά των εκκρεμών φακέλων υποθέσεων, της σχετικής αλληλογραφίας και του αρχείου των Οργανικών Μονάδων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που είχαν έδρα στο νομό Αττικής.

Β.1. Έργο των Ομάδων είναι η εκτέλεση ενεργειών για την:

i. ομαδοποίηση, ταξινόμηση και καταγραφή φακέλων των εκκρεμών υποθέσεων και εντολών, την συσχέτιση με τυχόν υπάρχοντα και σχετιζόμενα με αυτές (εκκρεμή) έγγραφα των κατωτέρω Οργανικών Μονάδων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που είχαν έδρα στο νομό Αττικής, καθώς και της εισερχόμενης αλληλογραφίας με αποδέκτες τις υπηρεσίες αυτές, ήτοι:

α) της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών,

β) της Οικονομικής Επιθεώρησης Αθηνών,

γ) της Οικονομικής Επιθεώρησης Ανατολικής Αττικής και

δ) της Οικονομικής Επιθεώρησης Πειραιά,

ii. αξιολόγηση των ως άνω εκκρεμών υποθέσεων και εντολών, με σκοπό την, κατά προτεραιότητα, μεταφορά (αποστολή) αυτών στις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες υποδοχής.

iii. μεταφορά (αποστολή) των ως άνω φακέλων εκκρεμών υποθέσεων στις εκ του νόμου καθοριζόμενες Υπηρεσίες υποδοχής και

iv. επίβλεψη της μεταφοράς του περαιωμένου Αρχείου των Υποθέσεων των ανωτέρω τέως Οργανικών Μονάδων σε ενιαίο χώρο.

2. Στα πλαίσια του έργου τους, οι Ομάδες θα συνεργάζονται μεταξύ τους και θα επιλύουν προβλήματα που, τυχόν, ανακύπτουν. Οι Ομάδες Έργου με την έναρξη των εργασιών τους θα χρησιμοποιήσουν (κάθε μία) πρόχειρο (χειρόγραφο) Βιβλίο Πρωτοκόλλου, το οποίο θα παραδώσουν, με την ολοκλήρωση του Έργου τους στην Διεύθυνση Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε.. Οι Ομάδες Έργου θα προβούν στην καταστροφή όλων των υπηρεσιακών σφραγίδων που έφεραν τον τίτλο των Υπηρεσιών που έχουν παύσει να λειτουργούν, με τον αποτελεσματικότερο κατά την κρίση τους τρόπο. Για την καταστροφή θα συντάξουν σχετικό πρακτικό καταστροφής, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι κατεστραμμένες σφραγίδες. Το παραπάνω πρακτικό της Ομάδας για τις εκκρεμότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών θα υπογραφεί από την Συντονίστρια και από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές, μέλη αυτής και το πρακτικό των άλλων δύο (2) Ομάδων θα υπογραφεί από τον Συντονιστή/τρια και όλα τα μέλη αυτών. Τα πρακτικά αυτά θα τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε.

3. Οι φάκελοι υποθέσεων που θα μεταφέρονται στις αρμόδιες καθ' ύλην Υπηρεσίες, πέραν του συνοδευτικού σχετικού εγγράφου διαβίβασης, στο οποίο θα επισυνάπτονται οι ενυπόγραφες καταστάσεις με τις αποστελλόμενες εκκρεμείς υποθέσεις, θα συνοδεύονται, για κάθε μεταφορά (αποστολή - διαβίβαση) και από σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, στο οποίο θα υπογράφουν, πέραν του παραδίδοντος Συντονιστή και η αντίστοιχη Υπηρεσία που παραλαμβάνει αυτά.

Γ. Συγκροτούμε τις Ομάδες Έργου και ορίζουμε ως μέλη αυτών τους εξής: 1. Για τις εκκρεμότητες της πρώην Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών

i. Υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, με βαθμό Α', που υπηρετούν στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

α) Μαρία Φατζηδήμα, ως Συντονίστρια

β) Αντώνιο Γαστεράτο, ως μέλος.

γ) Αλεξάνδρα Δούνη - Τσιλίκα, ως μέλος.

ii. Υπαλλήλους του κλάδου Εφοριακών

iiα. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

δ) Αγγελική Βαρελά, με βαθμό Β', της κατηγορίας ΔΕ, ως μέλος.

ε) Μάρθα Παπαγιάννη με βαθμό Β', της κατηγορίας ΔΕ, ως μέλος.

στ) Μαρία Φριστοφοράτου, με βαθμό Β', της κατηγορίας ΔΕ, ως μέλος.

ζ) Γεώργιο Αλεξανδρή, με βαθμό Γ', της κατηγορίας ΔΕ, ως μέλος.

iiβ. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

η) Βαρβάρα Καλογιάννη, με βαθμό Γ', της κατηγορίας ΔΕ, ως μέλος.

2. Για τις εκκρεμότητες των πρώην Οικονομικών Επιθεωρήσεων Αθηνών και Ανατολικής Αττικής:

α) Γεώργιο Ξαρλή, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ως Συντονιστή.

β) Ελευθερία Παναούση, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, ως μέλος.

γ) Δήμητρα Τσώνη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

3. Για τις εκκρεμότητες της πρώην Οικονομικής Επιθεώρησης Πειραιά:

α) Αγνή Δαλτζή, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ως Συντονίστρια.

β) Στυλιανή Ντικούλη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ως μέλος.

Δ. Χρέη Γραμματέα κάθε Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί ο υπάλληλος που θα ορίσει ο/η Συντονιστής/τρια αυτής.

Ε. Οι Ομάδες Έργου θα είναι πλήρους απασχόλησης και θα συνεδριάζουν εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών:

α) στο κτίριο επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 13 -15 και Νικηταρά 1, Αθήνα, η Ομάδα για τις εκκρεμότητες της πρώην Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών και

β) στο κτίριο επί της Κολωνού 2, Αθήνα, οι Ομάδες για τις εκκρεμότητες των πρώην Περιφερειακών Οικονομικών Επιθεωρήσεων Αθηνών, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά.

2. Οι Συντονιστές και τα Μέλη των Ομάδων 'Εργου διατίθενται από τις Υπηρεσίες που υπηρετούν για την εκτέλεση του προαναφερθέντος έργου και για χρονικό διάστημα, από της κοινοποιήσεως της παρούσας απόφασης και μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο αυτών.

3. Οι Υπηρεσίες, στις οποίες υπηρετούν οι υπάλληλοι που συγκροτούν τις Ομάδες, θα συνεννοηθούν με τους συντονιστές αυτών, για τις θερινές τους άδειες, προκειμένου να μην εμφανισθούν προβλήματα δυσλειτουργίας των ως άνω Ομάδων ή καθυστερήσεις στο έργο τους.

Ε. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, στις οποίες υπηρετούν οι υπάλληλοι που συγκροτούν τις Ομάδες Έργου, οφείλουν να τους κοινοποιήσουν την παρούσα, αμέσως, ώστε να παρουσιασθούν και να αναλάβουν, υπό την καθοδήγηση των Συντονιστών, τα καθήκοντά τους ως μελών των Ομάδων, προκειμένου να ολοκληρώσουν αυτές έγκαιρα το έργο τους.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της ΓραμματείαςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο