Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-07-2014 ]

Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Δ56/Γ/10/26.6.2014 Εφαρμογή του άρθρου 8§2 και 4 της Διμερούς Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ Ελλάδος – Αυστραλίας

(Εφαρμογή του άρθρου 8§2 και 4 της Διμερούς Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ Ελλάδος – Αυστραλίας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 26/06/2014
Αρ. πρωτ.: Δ56/Γ/10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Διοίκηση
Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων
Τμήμα Διμερών Διεθνών Συμβάσεων

Πληροφορίες: Τρικοίλης Μιχαήλ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 Αθήνα
Γραφεία: Γερανίου 42, 10431 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106783690
Fax: 2106744824
e-mail: [email protected]

Θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 8§2 και 4 της Διμερούς Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ Ελλάδος – Αυστραλίας»


Σχετ.: Η αρ. 82/2008 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, είχαν κοινοποιηθεί οι διατάξεις της Διμερούς Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ Ελλάδος – Αυστραλίας (ν.3677/2008 (Φ.Ε.Κ.140α/11.07.08).

Στο άρθρο 8§2 και 4 της Σύμβασης προβλέπεται δικαίωμα εξαίρεσης από την υπαγωγή στην αυστραλιανή ασφαλιστική νομοθεσία, όσων εργάζονται στην Αυστραλία, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. για εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα (σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου), που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ (άρθρο 8§2 της Σύμβασης):

1.1. ο εργαζόμενος θα ασφαλίζεται στο ΙΚΑ κατά την διάρκεια παραμονής και εργασίας του στην Αυστραλία,

1.2. ο εργαζόμενος στέλνεται από το Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου για εργασία στην Αυστραλία,

1.3. ο εργαζόμενος εργάζεται στην Αυστραλία για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή του Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου,

1.4. ο εργαζόμενος δεν εργάζεται μόνιμα στην Αυστραλία

2. για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (άρθρο 8§4 της Σύμβασης) :

2.1. ο εργοδότης υπάγεται στην ελληνική ασφαλιστική νομοθεσία

2.2. ο εργαζόμενος θα ασφαλίζεται στο ΙΚΑ κατά την διάρκεια παραμονής και εργασίας του στην Αυστραλία,

2.3. ο εργαζόμενος στέλνεται από τον εργοδότη του για εργασία στην Αυστραλία,

2.4. ο εργαζόμενος εργάζεται στην Αυστραλία για λογαριασμό του εργοδότη του ή σε συναφή επιχείρηση του ίδιου εργοδότη (δηλ. σε επιχείρηση του εργοδότη, εφόσον η επιχείρηση αυτή και ο εργοδότης αποτελούν μέλη του ίδιου ομίλου, η ιδιοκτησία του οποίου του ανήκει πλήρως ή κατά πλειοψηφία),

2.5. ο εργαζόμενος θα εργάζεται στην Αυστραλία για χρονική περίοδο μέχρι 4 χρόνια.

Για να ασκηθεί το ανωτέρω δικαίωμα θα πρέπει να εκδοθεί «Πιστοποιητικό Υπαγωγής» από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα του εργαζομένου, με το οποίο να πιστοποιείται η συνέχιση της ασφάλισης του για όσο χρονικό διάστημα αυτός θα απασχολείται για λογαριασμό του εργοδότη στην Αυστραλία (άρθρο 4 του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της Σύμβασης).

Σύμφωνα με το άρθρο 4§2β του Διοικητικού Κανονισμού, δικαίωμα αίτησης έκδοσης του «Πιστοποιητικού Υπαγωγής» έχει ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος.

Επειδή ο εργοδότης αναλαμβάνει υποχρέωση ασφάλισης στο ΙΚΑ του αναφερομένου στο «Πιστοποιητικό Υπαγωγής» αποσπασμένου εργαζόμενου για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπαση (προκειμένου να δοθεί εξαίρεση ασφάλισης από τον αντίστοιχο αυστραλιανό φορέα), θα πρέπει η αίτηση χορήγησης του εν λόγω πιστοποιητικού να συνοδεύεται από σχετική έγγραφη βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη.

Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να χορηγείται από το αρμόδιο για τον έλεγχο του εργοδότη Τμήμα Εσόδων.

Το «Πιστοποιητικό Υπαγωγής» θα εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα:

1. ένα θα δίνεται στον εργοδότη
2. ένα θα δίνεται στον ασφαλισμένο
3. ένα θα αποστέλλεται στην Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων
4. ένα θα διατηρείται στο Β.Ε.Ε. του εργοδότη

Ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος έχουν δικαίωμα αίτησης ακύρωσης ή τροποποίησης εκδοθέντος Πιστοποιητικού (άρθρο 4§4 του σχετικού Διοικητικού Κανονισμού). Σε αυτήν την περίπτωση θα εκδίδεται σχετική απόφαση Διευθυντή Υποκαταστήματος, η οποία θα διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων. Αν η απόφαση Διευθυντή Υποκαταστήματος είναι τροποποιητική του «Πιστοποιητικού Υπαγωγής», τότε μαζί με την απόφαση θα αποστέλλεται και αντίγραφο του νέου «Πιστοποιητικού Υπαγωγής» σε αντικατάσταση του παλαιού.

Σχέδιο του «Πιστοποιητικού Υπαγωγής» επισυνάπτεται στο παρών έγγραφο.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
Χαρίκλεια Γδοντάκη

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο