Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2014 ]

Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1097133 ΕΞ 1.7.2014 Χρονικό σημείο συνδρομής προϋποθέσεων της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/13

(Χρονικό σημείο συνδρομής προϋποθέσεων της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/13)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1097133 ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2103375878
FAX: 2103375834
e-mail: [email protected]

Θέμα: Χρονικό σημείο συνδρομής προϋποθέσεων της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013.

Σε απάντηση του α΄ σχετικού και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με όλα τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση μέρη, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 3 της υποπαραγράφου Α7 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α), υποκείμενο του ΕΕΤΑ είναι ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας αυτού, την 1η Μαΐου 2013, ενώ, σύμφωνα με την περ. 5 το ΕΕΤΑ υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας της 1ης Μαΐου 2013. Επομένως, η ημερομηνία 1-5-2013 είναι η ημερομηνία βάσης υπολογισμού του ΕΕΤΑ, κατά την οποία κρίνεται, κατά κανόνα, η πλήρωση των προϋποθέσεων για την επιβολή του ή για την εξαίρεση από αυτό.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.11 της ίδιας υποπαραγράφου, δεν οφείλεται το ΕΕΤΑ για ένα ακίνητο που αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών σε άνεργο που πληροί τις προϋποθέσεις ανεργίας κατά το νόμο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1101/13.5.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στις περιπτώσεις που ακίνητο απαλλάσσεται από ΕΕΤΑ, η εν λόγω απαλλαγή διενεργείται από την αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του δικαιούχου Δ.Ο.Υ., εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει, εκτός των άλλων, φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, από την οποία να προκύπτει η κύρια κατοικία του φορολογούμενου.

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι, για την πλήρωση των προϋποθέσεων απαλλαγής από το ΕΕΤΑ έτους 2013, κρίσιμη ημερομηνία ως προς την ιδιοκατοίκηση είναι αυτή της 1-5-2013. Προς διευκόλυνση των φορολογουμένων, αλλά και των Δ.Ο.Υ., το πραγματικό αυτό γεγονός της ιδιοκατοίκησης τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τεκμαίρεται ότι υφίσταται, εάν οι φορολογούμενοι έχουν δηλώσει ως κύρια κατοικία το ακίνητο, για το οποίο αιτούνται την απαλλαγή, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικούς έτους 2013, όπως προβλέπεται και από την ΠΟΛ.1101/13.5.2013. Η εν λόγω πρόβλεψη σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι ο φορολογούμενος δεν μπορεί να αποδείξει, με κάθε πρόσφορο μέσο, το γεγονός της ιδιοκατοίκησης κατά την 1-5-2013, σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση με όσα προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση της φορολογουμένης ………………………. προκύπτει από βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι, σε ανύποπτο χρόνο, είχε υποβάλει δήλωση μεταβολής ατομικών στοιχείων για αλλαγή διεύθυνσης (την 12-3-2013), ημερομηνία πριν την 1-5-2013 και πριν την έκδοση του νόμου 4152/2013.

Για τους παραπάνω λόγους, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι, εφόσον κρίνετε πως πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις για απαλλαγή του συγκεκριμένου ακινήτου από το ΕΕΤΑ λόγω ανεργίας, δεν αποτελεί λόγο απόρριψης του αιτήματος της φορολογούμενης το γεγονός της αναγραφής διαφορετικής διεύθυνσης κύριας κατοικίας στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012).Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Μαρία Η.Μενούνου


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο