Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: οικ. 57056/30.6.2014 Τροποποίηση του με αρ. πρωτ. οικ. 49517/ 04-06-14 ΥΑ «Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης» ως προς το άρθρο 3, εδ. 20

(Τροποποίηση του με αρ. πρωτ. οικ. 49517/ 04-06-14 ΥΑ «Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης» ως προς το άρθρο 3, εδ. 20)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 30 - 06 - 2014
Αριθ. Πρωτ. οικ. 57056

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Τηλέφωνο: 210 5237483
e-mail : [email protected]

Θέμα: «Τροποποίηση του με αρ. πρωτ. οικ. 49517/ 04-06-14 ΥΑ "Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης" ως προς το άρθρο 3, εδ. 20»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 98/Α'/2005).

2. Το Ν.Δ. 96/1973 "Περί της εμπορίας των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων..." (ΦΕΚ 172/Α'/1973) όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 784/1978, 1316/1983, 1965/1991, 1969/1991, 2992/2002, 3408/2005, 3790/2009 και 3840/2010.

3. Το άρθρο 45 παρ. 12 του ν. 2992/2002 "Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 54/Α'/2002).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α'2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το άρθρο 69 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α'/2011).

6. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α'/2010) περί τροποποιήσεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

7. Το Ν.Δ. 136/1946 "Περί Αγορανομικού Κώδικα" (ΦΕΚ 298/Α'/1946) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Π.Δ. 119/25.06.2013 (ΦΕΚ 153/Α'/25.6.2013 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

9. Την Α.Δ. 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β'/2009) "Τροποποίηση και νέα Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14-05-2009", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α'/2000) "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας".

11. Τις διατάξεις του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α'/2011) καθώς και τις διατάξεις του ν. 4052/ 2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

12. Το άρθρο 32 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α'/1983) περί Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κλπ.

13. Την υπ' αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ. 35997/11-4-2011 (ΑΔΑ:4ΑΓΞΘ-4) Υπ. Απόφαση "Συγκρότηση Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων", όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ. 1703/07-01-2013 Απόφαση (ΑΔΑ:ΒΕΦ3Θ-ΖΛΙ).

14. Την υπ' αριθ. 3457/14.1.2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64/Β'/14.6.2013) "Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων".

15. Την υπ' αριθ. Οικ.325/5851/Γ.Π. υπουργική απόφαση (ΦΕΚ88/Β/21-01-2014) "Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων".

16. Την ΔΥΓ3α/οικ. 13833/06-02-2013 Απόφαση (ΦΕΚ 235/Β/07-02-2013) "Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010".

17. Την υπ' αριθ. ΔΥ1δ/ οικ. 35997/11-4-2011 απόφασης συγκρότησης της Ενδεκαμελούς Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων και την τροποποίηση της υπ' αριθ. Πρωτ. ΔΥ1δ/85185/ 12-9-2013

18. Την υπ' αριθ. οικ. 28822/1.4.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 878/Β/ 08-04-2014) Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (Α' 6) και τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/Β'/16-01-2014) Υπουργικής απόφασης, "Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων".

19. Την υπ' αριθ. οικ. 38733/29.4.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1144/Β/ 06-05-2014) Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ' αριθμ. οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/Β'/16-01-2014) Υπουργικής Απόφασης, "Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων. Διατάξεις για τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ".

20. Την υπ' αριθ. Γ.Π. 38907/2.5.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1222/Β/14-05-2014) " Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) ".

21. Την υπ' αριθ. οικ. 43063/16.5.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1276/Β/ 20-05-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. οικ. 38733/29.4.2014 (ΦΕΚ 1144/Β) Υπουργικής Απόφασης: Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ' αριθμ. οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/Β'/16-01-2014) Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», Τροποποίηση του άρθρου 1 της με αρ. οικ. 28822/1.4.2014 (ΦΕΚ 878/Β') Υπουργικής Απόφασης: «Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν.3816/2010 (Α' 6)».

22. Την υπ' αριθ. οικ. 43066 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1277/Β/ 20-05-2014) " Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει".

23. Το πρακτικό της από 08-05-2014 συνεδρίασης Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων και την έγκρισή του από την Επιτροπή Τιμών.

24. Το από 12-02-2014 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ΕΟΦ.

25. Την υπ' αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.88814 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ, 463/26-09-13), «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες».

26. Την υπ' αριθ. ΔΥ1δ/Γ. Π. οικ. 49517/4.6.2014, «Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

27. Τις υπ' αριθμ. 44523/22-05-2014 και 44525/22-05-2014 εισηγήσεις του ΕΟΦ.

28. Τα υπ' αριθμ. πρ. Γ.Υ./οικ. 3031/21-05-14, Γ.Υ./οικ. 48783/03-06-14, 3114/26-05-14, 3323/04-06-14 και 3817/30-06-14 έγγραφα του Υπουργού Υγείας.

29. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Το άρθρο 3 εδάφιο 2 της ΥΑ αρ. πρωτ. οικ. 49517/4.6.2014 - Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, τροποποιείται ως εξής:

2. Για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 08 - 07 - 2014.

Κατά τα λοιπά ισχύει το αναρτημένο στο διαδίκτυο «Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης», υπ' αριθ. ΔΥ1δ/Γ. Π. οικ. 49517/4.6.2014.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο