Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-07-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ6Α 1096806 ΕΞ 30.6.2014 Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Γραφείων Εσωτερικών Υποθέσεων Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και της Υποδιεύθυνσης αυτής.

(Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Γραφείων Εσωτερικών Υποθέσεων Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και της Υποδιεύθυνσης αυτής.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ6Α 1096806 ΕΞ 2014

(ΦΕΚ Β' 1779/30-06-2014)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία  ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 7 της  υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα  εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4096/2012 και 4127/2013».

β) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου  Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και  Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και  Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης  και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και  ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

γ) Tης υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του  Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύει.

δ) Της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 2 και της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της υποπαραγράφου 3 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των  νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

ε) Της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865 και Β΄ 1079) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και  μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως ισχύει.

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την ανάγκη υλοποίησης των διατάξεων του άρθρου 7 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄  865 και Β΄ 1079) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε  βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την 1 Ιουλίου 2014, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των κατωτέρω Γραφείων του Αυτοτελούς Τμήματος Α΄ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης  Εσωτερικών Υποθέσεων και του Τμήματος Δ’ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών  Παραπτωμάτων της Υποδιεύθυνσης αυτής, τα οποία εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης και της
Υποδιεύθυνσης, ως εξής:

1. Γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Α΄ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης:

(α) Εσωτερικών Υποθέσεων Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη
(β) Εσωτερικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα
(γ) Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου, με έδρα την Μυτιλήνη
(δ) Εσωτερικών Υποθέσεων Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο

2. Γραφεία του Τμήματος Δ’ Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Υποδιεύθυνσης:

(α) Εσωτερικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή
(β) Εσωτερικών Υποθέσεων Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα
(γ) Εσωτερικών Υποθέσεων Θεσσαλίας, με έδρα την Λάρισα.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο