Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-2014 ]

Αριθμ. 7287/4112/Α2/23.6.2014 Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων και Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος Πιλοτικής Δράσης «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου»

(Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων και Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος Πιλοτικής Δράσης «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου»)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 7287/4112/Α2

(ΦΕΚ Β' 1680/24-06-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

2. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/28.06.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ιδίως του άρθρου 17 αυτού, όπως ισχύει.

4. Την με Α.Π. Ε(2007) 5443/5.11.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Την με Α.Π. Ε(2007) 5337/26.10.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης, όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Την με Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου, όπως ισχύει κάθε φορά.

7. Την με Α.Π. Ε(2007) 5439/5.11.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

8. Την με Α.Π. Ε(2007) 5441/5-11-2007, απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, όπως ισχύει κάθε φορά.

9. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999», όπως ισχύει.

10. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 317/27.12.2006) «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως ισχύει.

11. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1303/2013 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

12. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1301/2013 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006.

13. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013 για την εφαρμογή των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).

14. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/7.3.2012 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008/ ΦΕΚ Β' 2555/17.12.2008 ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)».

15. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/25.06.2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α'141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

16. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/10.6.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

17. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/4.11.2010 (ΦΕΚ Β' 1826/22.11.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»".

18. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.3.2008 Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει.

19. Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

20. Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/8.8.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

21. Έγγραφο ΕΥΘΥ με Α.Π. 25555/ΕΥΘΥ1304/8.6.2011 «Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις».

22. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/11.1.2013 Υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει.

23. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/14.4.2009).

24. Το με Α.Π. 641/10.9.2013 ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ (Α.Π. 6248/12.09.2013 ΕΥΔ ΕΠΑΕ) αίτημα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για την υπαγωγή της Δράσης και την εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων.

25. Το με Α.Π. 849/3.12.2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9154/ 10.12.2013) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου με θέμα: «Τεκμηρίωση μοναδικότητας τριτοβάθμιων ενώσεων ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ για την υλοποίηση μέρους της σχεδιαζόμενης δράσης κρατικής ενίσχυσης με τίτλο «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου - Πιλοτική Φάση».

26. Το με Α.Π. 791/2.12.2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 19.12.2013) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου με θέμα: «Τεκμηρίωση επιλογής περιοχών υλοποίησης της σχεδιαζόμενης δράσης κρατικής ενίσχυσης με τίτλο «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου - Πιλοτική Φάση».

27. Το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου με Α.Π. 101/31.1.2014 (Α.Π. 2238/4.2.2014) με θέμα: Αίτημα προσθήκης του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης στη σχεδιαζόμενη δράση κρατικής ενίσχυσης με τίτλο «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου - Πιλοτική Φάση στο Ε.Π.Α.Ν. 2007-2013.

28. Το έγγραφο της ΕΥΣ με Α.Π. 7495/ΕΥΣ1642/17.2.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3337/20.2.2014) με θέμα: Γνωμοδότηση για τη Δράση Ενίσχυσης Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου».

29. Το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου με Α.Π. 153/19.2.2014 (Α.Π. 3439/ 24.2.2014) με θέμα: Αίτημα προσθήκης του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης στη σχεδιαζόμενη δράση κρατικής ενίσχυσης με τίτλο «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου - Πιλοτική Φάση στο Ε.Π.Α.Ν. 2007-2013.

30. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και των προγραμμάτων Ε.Π. Αττικής, Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης, για την κατηγορία πράξης Πιλοτικής Δράσης «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου».

31. Την Υπουργική απόφαση με Α.Π. 4863/3149/Α2/ 27.3.2014 (ΦΕΚ 870/Β/ 08.04.2014) με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ ενισχύσεων στο Πρόγραμμα Πιλοτική Δράση «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου».

32. Το έγγραφο της ΕΣΕΕ με Α.Π. Φ4 2044/5.6.2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6903/ 05.06.2014) με θέμα: Αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα Πιλοτική Δράση «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου».

33. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Την παράταση της ημερομηνίας έντυπης και ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα Πιλοτική Δράση«Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» μέχρι και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014.

Β. Την τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος Πιλοτικής Δράσης «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου», ως εξής:

1. Στο Κεφάλαιο 5. Παράγραφος 5.4 ''Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής", προστίθεται η πρόταση:
«Για την πρόταση των τριτοβάθμιων οργανώσεων (ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ) δεν απαιτείται η συμμετοχή επιχειρήσεων ή άλλων φορέων, μελών τους.»

2. Στο Κεφάλαιο 7, Παράγραφος 7.2. IV, Διαγράφεται η πρόταση «Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης είναι επιλέξιμη μόνο για την κοινή πρόταση που θα υποβληθεί από τις τριτοβάθμιες οργανώνεις των Εμπορικών Συλλόγων» και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
«Απόκτηση Λογισμικών Προγραμμάτων Software. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης των εμπορικών επιχειρήσεων (π.χ. ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διαχείριση των ενιαίων καρτών καταναλωτή) και κατάλληλη υποδομή για τη λειτουργία της κεντρικά, ώστε να χρησιμοποιηθεί ενιαία από το σύνολο των Εμπορικών Συλλόγων που θα συμμετέχουν στη δράση, όσο και σε τοπικό επίπεδο από κάθε Εμπορικό Σύλλογο.»

3. Στο Κεφάλαιο 8, Επαναδιατύπωση της παραγράφου με τον αστερίσκο ως εξής:
«* το ποσοστό αυτό μπορεί να φθάσει έως το 80% του σχετικού προϋπολογισμού ΜΟΝΟ για την κοινή πρόταση που θα υποβληθεί από τις τριτοβάθμιες οργανώνεις των Εμπορικών Συλλόγων»

4. Στο Κεφάλαιο 10, Διαγραφή του σημείου που αφορά στην παράταση λόγω των περιορισμών επιλεξιμότητας για τα έργα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και επομένως αναμόρφωση της παραγράφου ως εξής:
«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει την 31η Οκτωβρίου 2015.»

5. Στο Κεφάλαιο 13, Διόρθωση της αρίθμησης στη δεύτερη παράγραφο «Κεφάλαιο 5 παράγραφος 5.3 και έλεγχο δικαιολογητικών των προτάσεων όπως αυτά ορίζονται στο Κεφάλαιο 13», ως εξής:
«Κεφάλαιο 5 παράγραφος 5.4 και έλεγχο δικαιολογητικών των προτάσεων όπως αυτά ορίζονται στο Κεφάλαιο 12».

6. Στο Κεφάλαιο 16, Διαγραφή όλου του κεφαλαίου καθώς με την παράταση υποβολής των προτάσεων και τους περιορισμούς επιλεξιμότητας για τα έργα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα παράτασης του χρόνου υλοποίησης των έργων πέραν της 31.10.2015.

Με τη διαγραφή του Κεφαλαίου τροποποιείται και η αρίθμηση των λοιπών κεφαλαίων.

7. Στο Κεφάλαιο 18, Παράγραφος 1.γ Διαγραφή της φράσης «που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα» και διαμόρφωση της παραγράφου ως εξής:
«Να μην παύσουν τη λειτουργία τους εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της ΕΥΔ ΕΠΑΕ που έχει την ευθύνη επίβλεψης της πορείας του έργου μετά την παραλαβή και αποπληρωμή του έργου».

8. Στο Παράρτημα !V, Παράγραφος IV, Κατ' αναλογία με το σημείο Β.2. της παρούσας, διαγράφεται η τελευταία πρόταση και επομένως η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
«Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης των εμπορικών επιχειρήσεων (π.χ. ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διαχείριση των ενιαίων καρτών καταναλωτή) και κατάλληλη υποδομή για τη λειτουργία της κεντρικά, ώστε να χρησιμοποιηθεί ενιαία από το σύνολο των Εμπορικών Συλλόγων που θα συμμετέχουν στη δράση, όσο και σε τοπικό επίπεδο από κάθε Εμπορικό Σύλλογο.»

9. Στο Παράρτημα IV, Αντικαθίσταται η πρώτη παράγραφος ώστε να διευκρινιστούν θέματα σχετικά με την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ όπως ορίζονται στην ΥΠΑΣΥΔ και διαμορφώνεται ως εξής:
"Σε ότι αφορά την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ, ισχύει το άρθρο 28 της ΥΠΑΣΥΔ:
«1. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ' όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ' όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.
Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί με οποιανδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο.
O ΦΠΑ που βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων που υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα κατά αποκοπή καταβολής του φόρου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί»".

Γ. Κατά τα λοιπά ο Οδηγός και τα Παραρτήματά του παραμένουν ως έχουν.

Δ. Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι ο συνημμένος Οδηγός του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις.

Ε. Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο