Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2014 ]

Αριθμ. ΠΡΠ 4027200614/20.6.2014 Μεταβίβαση αρμοδιότητας, με παράλληλη άσκησή της από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π., για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α΄/89)

(Μεταβίβαση αρμοδιότητας, με παράλληλη άσκησή της από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π., για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α΄/89))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΠΡΠ4027200614

(ΦΕΚ Β' 1651/23-06-2014)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/2004 (Α΄/38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α΄/14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α΄/81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α΄/163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α΄/253) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α΄/287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α΄/89) και τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α΄/107), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α΄/220), όπως ισχύει.

β) Τις διατάξεις του Ν. 2206/1994 (Α΄/62) με τίτλο «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του Ν. 3139/2003 (Α΄/100), όπως ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α΄/89), καθώς και τις παραχωρήσεις αδειών για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καζίνο στην Ελληνική Επικράτεια.

γ) Τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 07/590/13.09.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451), καθώς και τη με αριθμό ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανανεώθηκε η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.

δ) Τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β΄/2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών − Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

ε) Τη με αριθμό 90/2/13.01.2014 (Β΄/190) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε η με αριθμό 64/3/23.07.2013 (Β΄/1819) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει.

στ) Τη με αριθμό 103/6/25.4.2014 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ Β΄1127) με την οποία εκχωρήθηκε η αρμοδιότητα σχετικά με την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α΄/89), στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π., σε συνδυασμό με την παράγραφο 26 του άρθρου 52Α της παραγράφου 19 του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α΄/107).

ζ) Το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

αποφασίζουμε:

Την μεταβίβαση της αρμοδιότητας έκδοσης των απαιτούμενων διαπιστωτικών πράξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του N. 4255/2014 (Α΄/89), με παράλληλη άσκηση της από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π., στους υπεύθυνους και αναπληρωτές υπεύθυνους των κλιμακίων των εντεταλμένων υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π. για τον έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο