Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2014 ]

Κ.Υ.Α. αριθ. 16930/11037/6.6.2014 Μειώσεις και απαλλαγές τελών προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών

(Μειώσεις και απαλλαγές τελών προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθ. 16930/11037

(ΦΕΚ Β' 1622/19-06-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 1815/1988 περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ 250/Α/11-11-1988), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέμπτο του Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/14-9-1995).

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 714/70 «περί ιδρύσεως Δ/ νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών, και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)» (ΦΕΚ 238/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/83 «Τροποποίηση του Ν.Δ. 714/70 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναερίων Μεταφορών ... κλπ» και συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ 35/Α).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/89 «περί Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 28/Α) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3913/2011 περί «Αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α).

5. Το ΠΔ 118 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 152/Α/25-06-13).

6. Το Π.Δ. 119 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25-06-13).

7. Τις διατάξεις του Ν. 2338/1995 περί κυρώσεως της Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυσης της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άλλων διατάξεων (ΦΕΚ 202/Α/14-9-1995).

8. Το άρθρο 90 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «περί Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2012 «περί Διορισμού Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144/Α/05-07-2012).

10. Την υπ' αριθ. Υ48/09-07-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β/09-07-2012).

11. Την υπ' αριθ. Δ11/Γ/35502/15316/16-8-94 (ΦΕΚ 655/ Β/31-8-1994) απόφαση «περί τροποποίησης απόφασης τελών προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών και ενοποίηση συναφών διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ11/Γ/18798/8111/27-5-1995 (ΦΕΚ Β 402/11-5-1995) «περί τροποποίησης απόφασης τελών προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών», με την Δ11/Γ/8855/2581/2-3-2001 (ΦΕΚ Β 255/9-3-2001) απόφαση «περί τροποποίησης απόφασης τελών προσγείωσης και παραμονής ελαφρών αεροσκαφών» και την Δ11/Γ/25343/10081/29-6-2007 απόφαση «περί τροποποίησης απόφασης τελών προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών» (ΦΕΚ 1188/Β/12-7-2007).

12. Την ανάγκη παροχής κινήτρων για την προσέλκυση επισκεπτών στη χώρα μας

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

H κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθ. Δ11/Γ/35502/15316/ 16-8-1994 (ΦΕΚ Β' 655), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

Οι παράγραφοι 2.3 και 2.3α που προστέθηκαν στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ' αριθ. Δ11/Γ/25343/10081/29-6-2007 (ΦΕΚ Β' 1186) και Δ11/Γ/13164/6032/15-5-2013 (ΦΕΚ Β' 1248) αντικαθίστανται ως εξής:

2.3 Για τη χρονική περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους παρέχεται έκπτωση 50% στα τέλη προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών σε όλους τους αερολιμένες πλην του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

2.3α Η ανωτέρω έκπτωση ισχύει και για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσης έως και την 31η Μαρτίου 2015 σε όλους τους αερολιμένες, πλην του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο