Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ12Β 1091312 ΕΞ 18.6.2014 Φορολογική μεταχείριση ζημιών ή κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από το υποκατάστημά της

(Φορολογική μεταχείριση ζημιών ή κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από το υποκατάστημά της)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: Δ12Β 1091312 ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Βελισσαράκου
Τηλέφωνο: 2 10 - 33.75.312
ΦΑΞ: 210 - 33.75.001

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ζημιών ή κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από το υποκατάστημά της.

ΣΧΕΤ.: Οι από 16.12.2013, 9.12.2013 και 5.12.2013 αιτήσεις (e-mails) της εταιρείας «...............Α.Ε.»

Απαντώντας στις σχετικές αιτήσεις, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 και οι οποίες εφαρμόστηκαν για τα φορολογικά έτη που άρχισαν πριν την 1.1.2014, αντικείμενο του φόρου σε ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτει, μεταξύ άλλων, ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Ο φόρος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει καταβληθεί εκτός Ελλάδας απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας σύμφωνα με τις Σ.Α.Δ.Φ..

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι αρνητικό στοιχείο εισοδήματος από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογούμενου που προκύπτουν στην αλλοδαπή.

4. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας με τις πιο πάνω σχετικές αιτήσεις, προκύπτει ότι η εταιρεία «..................ΑΕ» έχει ιδρύσει υποκατάστημα στην Σερβία προκειμένου για την κατασκευή τεχνικών έργων στη χώρα αυτή. Η σχετική σύμβαση για την κατασκευή των υπόψη έργων, καθώς και η τιμολόγηση αυτών, στη χρήση 2013, γίνεται στο όνομα της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας. Ωστόσο, όλες οι δαπάνες του έργου, στην ίδια χρήση, πραγματοποιούνται από το υποκατάστημα της εταιρείας στην Σερβία.

5. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι η εταιρεία «.........................ΑΕ», ως ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, στη χρήση 2013, θα φορολογηθεί στην Ελλάδα για το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή και επομένως, θα συμπεριλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός της και τυχόν κέρδος που απέκτησε από την δραστηριότητα του υποκαταστήματός της στην Σερβία.

Τυχόν ζημία που προέρχεται από το υποκατάστημα στην Σερβία δεν συμψηφίζεται με κέρδη του κεντρικού που βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά μόνο με θετικά εισοδήματα που ενδεχομένως θα πραγματοποιήσει το υποκατάστημα στην αλλοδαπή στις επόμενες διαχειριστικές περιόδους, εφόσον βέβαια επιτρέπεται από τη φορολογική νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας (σχετ. 1042192/10603/Β0012/30.6.2004, 1119037/11617πε/Β0012/13.1.2006 έγγραφά μας).

Επομένως, εάν από τον ανωτέρω συμψηφισμό προκύψει θετικό αποτέλεσμα, αυτό προστίθεται στα κέρδη και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, ενώ αντίθετα εάν προκύψει ζημία, αυτή δεν αναγνωρίζεται (σχετ. 1073837/10978/Β0012/22.9.2009 έγγραφό μας).

Στην περίπτωση κατά την οποία με βάση τη νομοθεσία της Σερβίας, η εταιρεία φορολογηθεί για το κέρδος του υποκαταστήματος στη χώρα αυτή, θα εκπέσει από τον αναλογούντα φόρο του οικείου οικονομικού έτους, το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί στη Σερβία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994.

6. Η Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων στην οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένες τις σχετικές αιτήσεις, παρακαλείται για τυχόν δικές της ενέργειες.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο