Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-1999 ]

ΠΟΛ.1050/17.2.1999 Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 85 του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/5.1.1999) "Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις"

(Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 85 του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/5.1.1999) "Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις")

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1018465/43/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(13η)
Τμήματα Α, Β Φ.Μ.Α.Π.
ΠΟΛ.: 1050

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1,2 και 4 του άρθρου 85 του ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1ΑΆ/5-1-99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

Σας κοινοποιούμε τις ανωτέρω διατάξεις που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

Φορολογία κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων

Αρθρο 85, Παράγραφος 1
Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη και όπως ήδη σας γνωρίσαμε με την υπ' αριθ. 1142050/699/Α0013/εγκύκλιό μας, παρατείνεται μέχρι και τις 30.6.1999 ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, ο οποίος συμπληρώθηκε στις 31.12.1998, για υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας, για τις οποίες ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Α.Ν.1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α') και της παρ. 1α' του άρθρου 102 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ 202/Α'). Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Α.Ν.1521/1950, ορίζεται ότι το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά πάροδο πενταετίας από του τέλους του έτους εντός του οποίου επεδόθη η δήλωση φόρου μεταβίβασης.
Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν.Δ.118/1973, ορίζεται ότι το Δημόσιο εκπίπτει του δικαιώματός του για την κοινοποίηση πράξης επιβολής φόρου και προστίμου, προκειμένου για ανακριβή δήλωση, μετά από την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η δήλωση.
Συνεπώς, για τις δηλώσεις ΦΜΑ που έχουν υποβληθεί μέσα στο έτος 1993 και έχει συνταχθεί το μεταβιβαστικό συμβόλαιο, παρατείνεται μέχρι και τις 30.6.1999 ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, ο οποίος συμπληρώθηκε στις 31.12.1998.
Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και οι υποθέσεις εισφοράς του Ν.960/1979, δεδομένου ότι ως προς το χρόνο παραγραφής - εφόσον δεν προβλέπεται άλλως - έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων.
Αντίθετα, δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις ΦΜΑ για τις οποίες, σύμφωνα με το εδάφιο β' της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.1078/1980, το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπενταετίας από του τέλους του έτους εντός του οποίου παρεσχέθη η απαλλαγή, έστω και αν η υπόθεση έχει περαιωθεί οριστικά, εφόσον η δεκαπενταετία συμπληρώνεται στις 31.12.1998 (π.χ. υποθέσεις του Ν.1078/1980 και Ν.634/1977, για τις οποίες η σχετική δήλωση έχει υποβληθεί το έτος 1983 και έχει συνταχθεί το συμβόλαιο αγοράς, παραγράφονται στις 31.12.1998 και όχι στις 30.6.1999).
Επίσης, για τις δηλώσεις κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών που έχουν υποβληθεί μέσα στο έτος 1988 και εφόσον έχει συνταχθεί το οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, παρατείνεται μέχρι και τις 30.6.1999 ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή φόρου, ο οποίος συμπληρώθηκε στις 31.12.1998.
Εξαιρούνται της ανωτέρω παράτασης οι υποθέσεις ΦΜΑ κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής, για τις οποίες ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου συμπληρώθηκε στις 31.12.1997 και παρατάθηκε μέχρι και τις 31.12.1998, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.2556/1997.

Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
Αρθρο 85, Παράγραφος 2

Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. ζ' του άρθρου 23 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'), ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο τα ακίνητα που φορολογούνται ως κληρονομιαία, για τα οποία ο φόρος είναι καταβλητέος σε τριμηνιαίες δόσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής, για χρονικό διάστημα δύο ετών.
Ηδη, με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν.2676/1999, αντικαθίσταται η λέξη "τριμηνιαίες" με τη λέξη "μηνιαίες" και, συνεπώς, απαλλάσσονται από τον ΦΜΑΠ τα κληρονομιαία ακίνητα για τα οποία ο οικείος φόρος είναι καταβλητέος σε μηνιαίες πλέον δόσεις.
Η τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης κρίθηκε αναγκαία μετά την αντικατάσταση του άρθρου 82 του Ν.Δ.118/1973 με την παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α') και την καταβολή του φόρου κληρονομιάς σε είκοσι τέσσερις μηνιαίες δόσεις, αντί των τριμηνιαίων.
Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις κληρονομιαίων ακινήτων που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν τις 1.12.1998 (ημερομηνία ισχύος του Ν.2668/1998), θα λαμβάνονται υπόψη οι τριμηνιαίες δόσεις.
Για το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και τις περιπτώσεις μετάθεσης αυτού, κατά τα άρθρα 7 και 8 του Ν.Δ.118/1973, γίνεται μνεία στην ΠΟΛ.1130/1997 προγενέστερη εγκύκλιό μας.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι η μη καταβολή φόρου κληρονομιάς (λόγω του ότι δεν προκύπτει φόρος) δεν απαλλάσσει τα κληρονομιαία ακίνητα από τον ΦΜΑΠ.

Αρθρο 85, Παράγραφος 4

Με την κοινοποιούμενη διάταξη, ορίζεται ότι η ισχύς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 85 του Ν.2676/1999 αρχίζει από 23.11.1998.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο