Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: 26588/30.5.2014 Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του άρθρου 7 του ΠΔ 33/2011, όπως ισχύει, «Διαδικασία Αξιολόγησης και Ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.3908/2011»

(Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του άρθρου 7 του ΠΔ 33/2011, όπως ισχύει, «Διαδικασία Αξιολόγησης και Ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.3908/2011»)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 30 Μαΐου 2014
Αριθμ. Πρωτ. 26588

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 - 7
Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα
τηλ. : 210 333 2323, 210 333 2262
φαξ : 210 3332264

A Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του άρθρου 7 του ΠΔ 33/2011, όπως ισχύει, «Διαδικασία Αξιολόγησης και Ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.3908/2011».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3908/2011, όπως ισχύει, «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (ΦΕΚ Α’ 8).

2. Το άρθρο 7 του Π.Δ. 33/2011, όπως ισχύει, «Διαδικασία Αξιολόγησης και Ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.3908/2011» (ΦΕΚ Α’ 83).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α’ 165).

5. Το άρθρο 1 του Π.Δ 85/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ 118/2013 (ΦΕΚ Α’152) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων- Μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

6. Το Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ Α΄202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

7. Το Π.Δ. 157/2013 (ΦΕΚ Α’ 249) «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων»

8. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄153).

9. Την υπ’ αριθμ. 27857/ΔΙΟΕ/547/26-6-2013 (ΦΕΚ Β ΄1653) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτη Μηταράκη».

10. Την υπ’ αριθμ. 24156/19.5.2014 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, όπως αυτός ισχύει, (ΕΜΠΑ).

11. Την υπ’ αριθμ. 24896/22.5.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 24156/19.5.2014 πρόσκλησης για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του επενδυτικού νόμου 3908/2011,όπως αυτός ισχύει (ΕΜΠΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τα Πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης της 28ης Μαΐου 2014.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1
Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών


1. Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), που συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 7 του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α’/2011) «Διαδικασία Αξιολόγησης και Ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.3908/2011», οι αναφερόμενοι στο Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης.

2. Οι υπηρεσίες εφαρμογής των επενδυτικών νόμων διευκολύνουν κατά το δυνατόν την άσκηση των καθηκόντων των αξιολογητών, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

Άρθρο 2
Όρκος


Όσοι από τους εγγραφόμενους στο ΕΜΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, δεν κατέχουν ήδη θέση δημοσίου υπαλλήλου οφείλουν, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δώσουν αρμοδίως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 4 του Π.Δ. 33/2011, τον παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: «Ορκίζομαι (ή διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τον νόμο και θα φέρω σε πέρας το έργο που μου ανατίθεται ευσυνείδητα, αδέκαστα και απροσωπόληπτα». Μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωση οι εγγραφόμενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις

Οι αξιολογητές του ΕΜΠΑ οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 33/2011, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 83/Α’/2011) και να διενεργούν τις αξιολογήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές οδηγίες που τους παρέχονται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την έκδοσή της.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο