Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2014 ]

Αριθμ. 28525/6.6.2014 Καθορισμός δύο (2) ατόμων - δημοσιογράφων που θα συνάψουν συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2527/1997

(Καθορισμός δύο (2) ατόμων - δημοσιογράφων που θα συνάψουν συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2527/1997)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 28525

(ΦΕΚ Β' 1551/12-06-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 6 του N. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ. Α΄/8-10-1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/28-12-2009), «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

γ. Του Π.Δ. 546/1988 «Οργανισμός Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος» (ΦΕΚ 257/τ. Α΄/17-11-1988).

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22-4-2005) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

ε. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/17-8-2010).

στ. Του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 165/τ. Α΄/14-7-2000).

ζ. Των άρθρων 681 κ. ε. του Αστικού Κώδικα.

η. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». (ΦΕΚ Α΄ 152).

θ. Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση Υπουργείου Εσωτερικών...» (ΦΕΚ Α 147).

ι. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

2. Την υπ’ αριθμ. 27857/ΔΙΟΕ/547/26-6-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη» (ΦΕΚ 1653/τ. Β΄/4-7-2013).

3 Την Π.Υ.Σ. 33/27-12-2006 (ΦΕΚ 280/τ. Α΄/28-12-2006) «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως τροποποιήθηκε με την Π.Υ.Σ. 28/13-8-2012 (ΦΕΚ 161/τ. Α΄/13-08-2012), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε μέχρι
31-12-2014 με την υπ’ αριθμ. 35/18-12-2013 (ΦΕΚ 280/τ. Α΄/ 19-12-2013) όμοια πράξη.

4. Το υπ’ αριθμ. Φ2/2549/12-3-2014 έγγραφο του Ο.Ε.Ε. με το οποίο αιτείται, ύστερα από απόφαση της Λ/3/4-3-2014 Συνεδρίασης της Κεντρικής Διοίκησης αυτού, την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) δημοσιογράφους διάρκειας ενός (1) έτους.

5. Την υπ’ αριθμ. 5110/12-3-2014 βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π., ότι έκανε δεκτό το αίτημα του Ο.Ε.Ε. για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα δημοσιογράφοι, καθώς δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

6. Την υπ’ αριθμ. Φ5-2837/21-3-2014 βεβαίωση του Ο.Ε.Ε. ότι έχει προβλεφθεί στον κωδικό 0415 με ονομασία «Αμοιβές συγγραφέων και συντακτών» του προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε. έτους 2014 και θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωση για να καλυφθεί η σχετική δαπάνη και ότι η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδια έσοδα του φορέα.

7. Το υπ’ αριθμ. 2/32193/ΔΠΓΚ/7-5-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κάλυψη των απαιτούμενων πιστώσεων.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.18/87/10141/28-5-2014 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.

9. Την ανάγκη δημοσιογραφικής κάλυψης των περιοδικών που εκδίδει το Ο.Ε.Ε., η οποία δεν μπορεί να ανατεθεί στους υπαλλήλους του Ο.Ε.Ε. δεδομένου ότι ο Οργανισμός του εν λόγω Φορέα δεν προβλέπει θέσεις δημοσιογράφων,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε σε δύο (2) τον αριθμό των φυσικών προσώπων δημοσιογράφων, στα οποία μπορεί να ανατεθεί με σύμβασης μίσθωσης έργου από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) το έργο της δημοσιογραφικής κάλυψης του μηνιαίου περιοδικού «Οικονομικά Χρονικά» και του τριμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού που εκδίδει το Ο.Ε.Ε.

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Η αμοιβή εκάστου δημοσιογράφου ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000 €), (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων), η οποία είναι δυνατόν να καταβάλλεται τμηματικά και θα βαρύνει τον κωδικό 0415 με ονομασία «Αμοιβές συγγραφέων και συντακτών» των προϋπολογισμών του Ο.Ε.Ε. ετών 2014 και 2015 (για το υπόλοιπο ποσό της συμβατικής υποχρέωσης, που αντιστοιχεί στο μέρος του έργου που θα εκτελεστεί το 2015).

Η δαπάνη θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από ίδια έσοδα του εν λόγω νομικού προσώπου, το οποίο είναι φορέας εκτός γενικής κυβέρνησης και δεν επιχορηγείται άμεσα από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Αθήνα.

Η εκτέλεση του έργου δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Ο.Ε.Ε. και η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ειδικότητα δημοσιογράφοι, δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και δεν υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση του αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο