Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2014 ]

Ρ.Α.Ε. αριθμ. απόφ. 288/29.5.2014 Επικαιροποίηση ενδιαφέροντος και οικονομικών στοιχείων εκκρεμών αιτήσεων για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω της άρσης της αναστολής αδειοδότησης που είχε επιβληθεί με την υπουργική απόφαση Υ.Α.Π.Ε./ Φ1/2300/οικ. 16932/9.8.2012 (Β΄ 2317)

(Επικαιροποίηση ενδιαφέροντος και οικονομικών στοιχείων εκκρεμών αιτήσεων για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω της άρσης της αναστολής αδειοδότησης που είχε επιβληθεί με την υπουργική απόφαση Υ.Α.Π.Ε./ Φ1/2300/οικ. 16932/9.8.2012 (Β΄ 2317))

Κατηγορία: Λοιπά

Aριθμ. απόφ. 288/2014

(ΦΕΚ Β' 1544/11-06-2014)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση της 29.05.2014)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ. Υ.Α και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α.Π.Ε για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85/04.06.2010).

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 3468/2006 όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «Η Ρ. Α.Ε. μπορεί, με απόφασή της να καθορίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν τεχνικά ζητήματα και ειδικότερα θέματα σχετικά με τη μέθοδο και τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής».

6. Τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο «πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις των Υποπαραγράφων ΙΓ.6 και ΙΓ.8.7.

7. Την αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.ΗΘ. Υ.Α)» (ΦΕΚ Β΄ 2373/2011), εφεξής «ο Κανονισμός».

8. Την από 30.07.2001 απόφαση της Ρ.Α.Ε «Οδηγός αξιολόγησης αιτήσεων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και μικρή Σ.ΗΘ».

9. Τις διατάξεις του Π.Δ 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 121/18/6/2001).

10. Την αριθμ. Δ13/Β/Φ 9.5.12/23224 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 375/19.11.2010), για το διορισμό του Γ. Λάγαρη ως Μέλος της ΡΑΕ.

11. Την αριθμ. 8/2014 απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ για μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου που σχετίζονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Μέλος της Γεώργιο Λάγαρη. (ΦΕΚ Β΄ 1105/30.04.2014)

12. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄ 45).

13. Την αριθμ. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ.16932/9.8.2012 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ «Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ. 19598/01.10.2010 του Υπουργού ΠΕΚΑ». (ΦΕΚ 2317/2012Φ).

14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, κριτήριο στ΄ του Κανονισμού, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 3 του Νόμου, όπως εξειδικεύονται με βάση «Τη δυνατότητα του αιτούντος να υλοποιήσει το έργο με βάση την οικονομική, επιστημονική και τεχνική επάρκειά του. Για την αξιολόγηση της οικονομικής επάρκειας του αιτούντος, λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια ή τραπεζική χρηματοδότηση έργου ή κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή συνδυασμό αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και το ισχύον πλαίσιο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Για την αξιολόγηση της αίτησης ο αιτών οφείλει να υποβάλει τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα 1 − Μέρη 7 και 8. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες της διαφάνειας».

15. Το γεγονός ότι μετά την άρση της αναστολής αδειοδότησης φ/β σταθμών (διάταξη της παρ. 7 της Υποπαραγράφου ΙΓ8 του Ν. 4354/2014), η ΡΑΕ οφείλει να αξιολογεί τις εκκρεμείς και νέες αιτήσεις, σύμφωνα με το σκοπό και το πνεύμα των Ν. 3468/2006 και 3851/2010 και του Κανονισμού.

16. Τη σύμφωνα, κατά τα οριζόμενα στα πρακτικά της από 28.01.2014 Ολομέλειας της, από 31.01.2014 ανακοίνωση της Αρχής, με βάσει την οποία, όλες οι επιστολές τραπεζικής χρηματοδότησης οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. Β. μέρους 7 του Κανονισμού θα υποβάλλονται υποχρεωτικά, εκτός από τον ενδιαφερόμενο, και απευθείας από την εκδούσα Τράπεζα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]) της ΡΑΕ, κάνοντας σχετική παραπομπή στον αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου της αίτησης.

17. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, οφείλει, να δράττει στο πλαίσιο της αρχής της «χρηστής διοίκησης» και κατά τούτο, να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προς επίτευξη της διαφάνειας, την επιτάχυνση των θεσμοθετημένων διαδικασιών και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των διοικούμενων.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:

1. Επικαιροποίηση των εκκρεμών αιτήσεων χορήγησης Αδειών Παραγωγής από Φ/Β σταθμούς

Α. Δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήματα χορήγησης Αδειών Παραγωγής από Φ/Β σταθμούς, τα οποία αφενός κατελήφθησαν από την αναστολή της διαδικασίας αδειοδότησης και αφετέρου παρέμειναν σε εκκρεμότητα χωρίς να έχουν ενδιαμέσως αποσυρθεί από τους ενδιαφερόμενους, να επαναβεβαιώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους.

Β. Ταυτόχρονα με την επιστολή επαναβεβαίωσης ενδιαφέροντος οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) Επικαιροποιημένη αναλυτική πρόταση χρηματοδοτικής διάρθρωσης των σχετικών επενδύσεων συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής δυνατότητας του φορέα, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (Παράρτημα 1, Μέρη 6 και 7).

ββ) Επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο για το αιτούμενο έργο βάσει των ισχυουσών διατάξεων καθώς και του συνολικού επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας (Μέρος 6, Ενότητες 16 και 17 του Κανονισμού), στο οποίο θα αποτυπώνονται τυχόν μεταβολές/αναθεωρήσεις των έργων.

γγ) Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στην κατάσταση του φορέα του έργου, π.χ. μεταβολές της νομικής μορφής της εταιρείας, της μετοχικής σύνθεσης και εκπροσώπησης αυτής κ.λπ., πρέπει να συνυποβάλλονται και τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (επικαιροποιημένα τα Μέρη 1 και 8 της αίτησης, σύμφωνα με την παρούσα διάρθρωση και εκπροσώπηση της εταιρείας).

δδ) Επιστολές τραπεζικής χρηματοδότησης οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. Β, μέρους 7 του Κανονισμού θα αποστέλλονται υποχρεωτικά, τόσο από τον ενδιαφερόμενο, όσο και απευθείας από την εκδούσα Τράπεζα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]) της ΡΑΕ, κάνοντας σχετική παραπομπή στον αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου της αίτησης (Γ−ΧΧΧΧΧ).

2. Προθεσμία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την επιστολή συνέχισης ενδιαφέροντος ταυτόχρονα με τα ως άνω επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία, ως καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014. Δικαιολογητικά που τυχόν υποβληθούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, δεν θα γίνονται δεκτά. Αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τις οποίες δεν προσκομιστεί επαναβεβαίωση του ενδιαφέροντος και επικαιροποιημένα στοιχεία, ή αυτά προσκομισθούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, θα θεωρούνται σιωπηρώς απορριφθείσες.

3. Χρονική προτεραιότητα αξιολόγησης

Μετά το πέρας της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, η ΡΑΕ θα αξιολογήσει τα επικαιροποημένα κατά τα ως άνω, καθώς και νέα αιτήματα για χορήγηση άδειας παραγωγής σε Φ/Β σταθμούς που τυχόν υποβληθούν τηρώντας αυστηρά τη χρονική προτεραιότητα των κύκλων υποβολής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2014

Το Μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο