Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-2014 ]

Αρ. πρωτ.: 2/46221/0026/11.6.2014 Αναπροσαρμογή κατώτατου ύψους ελεγχόμενων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.)

(Αναπροσαρμογή κατώτατου ύψους ελεγχόμενων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.))

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014
Αρ.Πρωτ.: 2/ 46221 /0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ : 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
TMHMA: Β΄

Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ. : 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χρ. Εκίζογλου
Τηλέφωνο : 210 69 87 727, 704, 722
FAX : 210 69 87 730

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΘΕΜΑ: « Αναπροσαρμογή κατώτατου ύψους ελεγχόμενων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.)».


1.α. Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 1, του π.δ. 87/2014 (Α. 131), τροποποιήθηκε η περίπτωση (i) της παραγράφου 1.α. του άρθρου 1 του π.δ. 136/2011 (Α. 267) και αυξήθηκε στο διπλάσιο (από 15.000 σε 30.000 ΕΥΡΩ), το κατώτατο ύψος των δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης [άρθρο 1Β, παρ. 4, ν. 2362/1995 (Α. 247), όπως ισχύει], για πληρωμές που διενεργούνται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών [άρθρο πρώτο, παρ. Ζ, ν. 4152/2013 (Α. 107)], άνω του οποίου ασκείται προληπτικός έλεγχος από το Ε.Σ..

β. Η ισχύς των ανωτέρω ρυθμίσεων αρχίζει από 10-6-2014, ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του π.δ/τος 87/2014 (άρθρο 2).

γ. Σημειώνεται ότι για τις λοιπές κατηγορίες δαπανών των ανωτέρω φορέων, εξακολουθεί να παραμένει το κατώτατο όριο των 15.000 ΕΥΡΩ, άνω του οποίου ασκείται προληπτικός έλεγχος από το Ε.Σ. όπως αυτό έχει καθοριστεί με τις διατάξεις του π.δ. 136/2011 και επαναλαμβάνεται στην προαναφερόμενη τροποποίηση.

2.α. Περαιτέρω σας πληροφορούμε ότι, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.1., της παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α. 85), επεκτάθηκε ο ασκούμενος από το Ε.Σ. προσυμβατικός έλεγχος [ άρθρο 35, ν. 4129/2013 (Α. 52)] και στις κατηγορίες συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου αυτού, που συνάπτονται από το Δημόσιο και τα υπαγόμενα σε προληπτικό έλεγχο δαπανών ν.π.δ.δ., των οποίων (συμβάσεων) η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ.

β. Στις περιπτώσεις αυτές ο προσυμβατικός έλεγχος των συμβάσεων με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 500.001 μέχρι 1.000.000 ΕΥΡΩ, ασκείται από τον Επίτροπο του Ε.Σ. που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών του οικείου φορέα.Με εντολή Αναπλ. Υπουργού
O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευάγγελος Βεκρής

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Διεκ/σης κ.α.α.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο